Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Dotacja a koszty uzyskania przychodów

Podatnicy mają możliwość uzyskania różnego rodzaju dotacji, subwencji, dopłat innego rodzaju form dofinansowania prowadzonej działalności. Praktyka pokazuje, że podmioty otrzymujące dotację mają wiele problemów z jej podatkowym rozliczeniem.

Zasadniczo takie formy dofinansowania stanowią dla podatników przychód podlegający opodatkowaniu, a co za tym idzie wydatki pokryte środkami pochodzącymi z dofinansowania lub zwrócone podatnikowi w takiej formie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów. Najczęściej jednak środki pochodzące z dotacji są przeznaczane na zakup środków trwałych podlegających amortyzacji. W takiej sytuacji ustawy o podatkach dochodowych przewidują odstępstwo od powyższej reguły. Dotacje takie są bowiem zwolnione z opodatkowania a do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, od tej części ich wartości, która została podatnikowi zwrócona w jakiejkolwiek formie.

Co należy więc zrobić finansując inwestycję dotacją lub otrzymując zwrot wydatków? Należy skorygować wysokość dokonanych odpisów amortyzacyjnych proporcjonalnie w takim stopniu, w jakim pozostają faktycznie zwrócone koszty do wartości początkowej środka trwałego podlegającego amortyzacji. Należy jednak wskazać, że nie należy w tym wypadku dokonywać korekty wartości początkowej ale jedynie odpowiednio korygować wysokość odpisu stanowiącego koszt podatkowy. Na tym jednak wątpliwości się nie kończą – jak bowiem należy postąpić, jeżeli odpisy są naliczane np. od marca a dotację otrzymano np. we wrześniu? Otóż obowiązek wyłączenia części odpisów amortyzacyjnych z kosztów uzyskania przychodów skutkuje od miesiąca otrzymania przez podatnika zwrotu poniesionych wydatków na zakup środka trwałego, tj. faktycznego wpływu środków finansowych na konto firmy i nie ma wpływu na wcześniejsze odliczenia (Urząd Skarbowy w Kraśniku , 28 kwietnia 2006r., DP.I 415/7/06; Urząd Skarbowy w Zamościu, 21 grudnia 2005r, PO I-423/3/05; Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze, 23 listopada 2005r., PD/423-26/05). Takie ograniczenie nie ma jednak wpływu na dokonywanie odpisów amortyzacyjnych przez nabywcę środka trwałego, którego nabycie było wcześniej sfinansowane przez sprzedawcę dotacją (Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, 27 grudnia 2004r., ZD/423-294/04).

Ustawy o podatkach dochodowych stanowią, że do kosztów uzyskania przychodów nie można zaliczyć wydatków i kosztów bezpośrednio finansowych dotacjami, które są zwolnione z opodatkowania. Chodzi tutaj o dotacje z budżetu państwa otrzymywane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – SAPARD (Urząd Skarbowy w Iławie, 16 lutego 2006r., PD/423-4/05).

Z opodatkowania zwolnione są także dochody uzyskane przez podatników od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym także ze środków z programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego ministra lub agencje rządowe; w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc. Zwolnione są też odsetki od dochodów z tytułu ulokowania powyższych dotacji na rachunkach terminowych. Wydatki sfinansowane takim dotacjami lub odsetkami od nich nie stanowią więc kosztów uzyskania przychodów a kosztami mogą być tylko wydatki sfinansowane dotacjami opodatkowanymi.

Ponadto należy wskazać, że z dniem 31.12.2003r., z ustaw o podatkach dochodowych zniknęło z jeszcze jedno zwolnienie odnoszące się do dotacji otrzymanych od agencji rządowych, jeżeli agencje otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa. Mimo iż przepisu nie ma już w ustawach to obowiązuje on w dalszym ciągu do dnia 31.12.2006, w zakresie i na zasadach obowiązujących do dnia 31 grudnia 2003r.

Na tym wątpliwości podatników się jednak nie kończą, ponieważ ponoszą oni także w związku z dotacja również określone wydatki, które nie są w żaden sposób refundowane. Dotyczy to zwłaszcza wydatków na zakup usług firm doradczych przygotowujących wniosek o dotację i kompletujących wymagane dokumenty. Wątpliwości podatników budzi kwestia, czy wydatki takie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, oraz jak powinno wyglądać rozliczenie podatkowe tych wydatków. Analiza interpretacji urzędów skarbowych wskazuje, że urzędy skarbowe reprezentują w tej kwestii często sprzeczne poglądy.

Niektóre urzędy skarbowe przyznają bowiem często rację argumentacji podatników, że środki z dotacji przeznaczą np. na rozwój działalności, zakup środków trwałych itp., co przyczyni się do wzrostu ich przychodów. W ten sposób podatnicy dowodzą, że spełniony jest podstawowy warunek uznania danego wydatku za koszt podatkowy, a mianowicie istnienie związku przyczynowo-skutkowego między poniesionym wydatkiem a uzyskiwanym przychodem. Na tej podstawie zdaniem niektórych urzędów możliwe jest zaliczenie wydatków na przygotowanie wniosków o dotacje do kosztów uzyskania przychodów, w momencie ich poniesienia, gdyż nie można ich bezpośrednio powiązać z przychodem danego roku podatkowego (Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu , 22 marca 2006r., 1425/033/423/2/2006/MZ).

Inne urzędy uznają, że jeżeli dotacja dotyczy zakupu środka trwałego, to wydatki na sporządzenie wniosku powinny zwiększać wartość początkową środka trwałego, jako wydatki związane z jego nabyciem poniesione przed przyjęciem do używania. Tym samym wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu poprzez odpisy amortyzacyjne a w zasadzie tylko jego część będzie stanowiła koszty podatkowe. Jak już bowiem była mowa wyżej podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od tej części wartości początkowej środka trwałego która została mu zwrócona w jakiejkolwiek formie (np. dotacja) (Urząd Skarbowy w Cieszynie, 20 października 2005r., PDP/423-15/05).

Warto zwrócić tutaj także uwagę na fakt, że zdaniem części urzędów, nawet jeżeli z dotacji finansowany jest zakup środków trwałych, to urzędy wskazywały, że podatnik powinien zaliczyć wydatek na przygotowanie w wniosku w momencie poniesienia wydatku. Ich zdaniem więc wydatek taki nie powinien zwiększać wartości początkowej środka trwałego (Pierwszy Urząd Skarbowy w Poznaniu, 22 grudnia 2005r, PD/005/53/2005; Pierwszy Wielkopolski Urząd Skarbowy w Poznaniu, 7 października 2005r., ZD/406-135/CIT/05).

Wątpliwości podatników związane są także z faktem, że często ponoszone są koszty przygotowania wniosku i pozostałych dokumentów, ale wniosek zostaje odrzucony i podatnik w efekcie nie uzyskuje dotacji. Urzędy skarbowe uznawały w takich sytuacjach, że przedmiotowe wydatki mogą stanowić koszty podatkowe. Ich zdaniem w momencie ponoszenia wydatków istniały obiektywne przesłanki pozwalające stwierdzić, że wydatki te mogą przyczynić się do powstania przychodu. Dla uznania wydatku za koszt podatkowy nie jest bowiem konieczne wykazanie jego skuteczności (osiągnięcia przychodu), ale jego celowości (dążenie do osiągnięcia przychodu) (Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdańsku 7 września 2005r., BP/423-0024/05/BM). Wydatek na przygotowanie wniosku powinien zwiększać wartość początkową środka trwałego, także jeżeli wniosek zostanie odrzucony a podatnik nie otrzyma dotacji (Urząd Skarbowy w Ostródzie, 23 września 2005r., PD/423-2/05).

Na podstawie powyżej zaprezentowanych stanowisk można stwierdzić, że urzędy skarbowe zasadniczo są zdania, że wydatek poniesiony na przygotowanie wniosku o dotację może stanowić koszt uzyskania przychodu – czy to bezpośrednio, czy też poprzez odpisy amortyzacyjne – także w przypadku odrzucenia wniosku. W tym miejscu warto jednak przytoczyć rozstrzygnięcie wydane przez Izbę Skarbową w Rzeszowie (26 styczeń 2006r., IS.I/3-4230/9/05), która zaprezentowała nieco odmienny pogląd, stwierdzając, że „koszty usług firmy zewnętrznej przygotowującej wniosek o dofinansowanie, opłata za weksel składany w związku z zawarciem umowy o dofinansowanie oraz taksa notarialna z tytułu potwierdzenia weksla - jako wydatki związane z uzyskaniem dotacji - należy zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów i nie uwzględniać przy ustalaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania”. Oznacza to w efekcie, że wydatek taki jest kosztem, ale w praktyce nie ma on wpływu na ustalenie podstawy opodatkowania, czyli tak jakby nie był tym kosztem.

Powyższe rozstrzygnięcie IS w Rzeszowie w wcześniej przytoczone stanowiska urzędów skarbowych jasno wskazują na istotę omawianego problemu, tj. z jakim przychodem należy powiązać wydatek na przygotowanie wniosku o dotację. W zaprezentowanych interpretacjach urzędy skarbowe wychodziły bowiem z założenia, że wydatek ten należy powiązać z przychodem osiąganym z działalności operacyjnej, np. zakup środków trwałych przyczynia się do wzrostu produkcji i zwiększenia przychodów ze sprzedaży. IS w Rzeszowie uznała natomiast, że wydatek ten należy powiązać z osiągnięciem przychodu zwolnionego, który w praktyce nie jest uwzględniany w rachunku podatkowym.

Z uwagi na zaprezentowane liczne wątpliwości interpretacyjne podatnikom, ponoszącym koszty przygotowania wniosków o dotację zaleca się wystąpienie do właściwego urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie interpretacji odnośnie podatkowej kwalifikacji tych wydatków.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz