Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Dotacja z Urzędu Pracy dla bezrobotnego a podatki

Osoby bezrobotne mają możliwość uzyskania z Urzędu Pracy dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, np. zakup wyposażenia, środków trwałych itp. Bezrobotni, którzy otrzymali dofinansowanie mają jednak często wątpliwości dotyczące podatkowego rozliczenia tych środków. Wątpliwości dotyczą tego, czy dotacja stanowi dla podatników przychód podatkowy, czy wydatki sfinansowane dotacją podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów oraz czy przedsiębiorcy będącemu podatnikiem VAT przysługuje prawo do odliczenia VAT od tych wydatków.

Zasady przyznawania bezrobotnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej regulują przepisy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu dokonywania refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków (Dz. U. Nr 236, poz. 2002 ze zm.).

Przede wszystkim należy wskazać, że bezrobotny uzyskujący dotację z na rozpoczęcie działalności uzyskuje z tego tytułu przychód podatkowy. Nie jest to jednak przychód z działalności gospodarczej, ale przychód z innych źródeł (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 13 marca 2008r., IPPB1/415-489/07-4/AŻ). Na szczęście przychód ten jest zwolniony z opodatkowania na mocy art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są: jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności, o której mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Skutkuje to tym, że przychodu z tytułu otrzymania dofinansowania nie ujmuje się z podatkowej księdze przychodów i rozchodów, ani w zeznaniu rocznym składanym przez podatnika (Urząd Skarbowy w Chełmie, 27 marca 2007r., PD/406/54/06/07; Urząd Skarbowy w Piotrkowie Trybunalskim, 21 czerwca 2006r., US I/1-415/10/2006).

Ważne w tym zakresie jest także to, że skorzystanie ze zwolnienia nie jest uzależnione od formy opodatkowania działalności gospodarczej, dlatego też mogą z niego korzystać np. podatnicy opodatkowani w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, 21 grudnia 2007r., ITPB1/415-279/07/PS). Zwolnienie nie jest także uzależnione od tego jaki wydatek zostanie sfinansowany z dotacji, tj. czy na zakup wyposażenia, środków trwałych, towarów, czy usług doradczych.

Bezrobotni otrzymujący dotację mają także wątpliwości, czy wydatki z niej sfinansowane mogą stanowić koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Ograniczenie w tym zakresie dotyczy tylko wydatków na zakup środków trwałych. Zgodnie bowiem z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o PIT nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywanych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Oznacza to, że pozostałe wydatki sfinansowane z otrzymanego dofinansowania, np. na zakup wyposażenia i towarów mogą stanowić koszty uzyskania przychodów działalności gospodarczej. Organy podatkowe nie mają co do tego żadnych wątpliwości np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 14 marca 2008r., IPPB1/415-489/07-4/AŻ oraz 16 listopada 2007r., IPPB1/415-202/07-2/AG.

Przedsiębiorcy będący podatnikami VAT pytają często urzędy skarbowe także o to, czy mają prawo do odliczenia VAT od wydatków sfinansowanych dotacją otrzymaną z Urzędu Pracy. Organy podatkowe wskazują, że sposób pozyskania środków na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością gospodarczą nie ma znaczenia dla prawa do odliczenia podatku VAT i należy w tym zakresie stosować zasady ogólne (Urząd Skarbowy Warszawa-Wola, 29 grudnia 2006r., US40/VAT/96/2006/AP). Wydatek powinien mieć więc przede wszystkim związek z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Z prawa do odliczenia nie skorzystają więc podatnicy świadczący usługi zwolnione z VAT (np. usługi pośrednictwa finansowego, medyczne, edukacyjne itp.) lub korzystający ze zwolnienia podmiotowego z tytułu nieprzekroczenia obrotów rzędu 50.000 zł.

Zgodnie z art. 88 ust.1 pkt. 2 ustawy o VAT prawoado odliczenia VAT nie stosuje się do wydatków, które nie mogły zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jak już wspomniano odpisy amortyzacyjne od wydatków na zakup środków trwałych sfinansowanych dotacją nie podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów. Nie oznacza to jednak, że nie można odliczać VAT od wydatków na zakup środków trwałych, ponieważ art. art. 88 ust.3, pkt. 1 ustawy o VAT stanowi, że wspomnianego ograniczenia nie stosuje się do nabycia m.in. środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji

W związku z powyższym należy uznać, że VAT naliczony od wydatków sfinansowanych dotacją, niezależnie czy wydatek dotyczy środków trwałych, wyposażenia, czy towarów będzie podlegał odliczeniu (Urząd Skarbowy w Ostrołęce, 30 listopada 2006r., US15/POIII/443/47/AG/06; Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, 29 marca 2006r., 1425/021/443/4/06/IW).

Reasumując: dotacja z Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest zwolniona z podatku dochodowego, wydatki sfinansowane dotacją podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów z wyjątkiem odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w części sfinansowanej dotacją a podatek VAT od wszystkich wydatków sfinansowanych dotacją podlega odliczeniu na zasadach ogólnych.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: sss (14-11-2017 10:56:00)
Temat: sss
Nie ma zwrotu Vat. Dofniansowanie nie widniej w zeznaniu podatkowym....pokaż całą treść
Nie ma zwrotu Vat. Dofniansowanie nie widniej w zeznaniu podatkowym. zwiń
Autor: Malwina (20-03-2015 14:50:21)
Temat: klastry
Jakiś czas temu czytałam o klastrach biznesowych, które niezwykle pomagają w działaniach. Promowanie idei tworzenia powiązań kooperacyjnych opartych na współpracy, a nie na konkurencji :) "Proinnowacyjny Klaster...pokaż całą treść
Jakiś czas temu czytałam o klastrach biznesowych, które niezwykle pomagają w działaniach. Promowanie idei tworzenia powiązań kooperacyjnych opartych na współpracy, a nie na konkurencji :) "Proinnowacyjny Klaster Biznesu jest instytucją opartą na transferze wiedzy i doświadczenia, która wypracowywać będzie innowacyjne rozwiązania organizacyjne i technologiczne w dziedzinie zarządzania przedsiębiorstwem zmierzające do optymalizacji procesów biznesowych zarówno członków klastra, jak i podmiotów zewnętrznych" ciekawe..zwiń
Autor: maly przedsiebiorca (04-12-2014 17:01:53)
Temat: zwrot vatu do UP
A co ze zwrotem vatu do UP? Co w przypadku gdy VAT naliczony i należny się równoważą z miesiąca na miesiąc albo należny jest większy od naliczonego?...pokaż całą treść
A co ze zwrotem vatu do UP? Co w przypadku gdy VAT naliczony i należny się równoważą z miesiąca na miesiąc albo należny jest większy od naliczonego? Jak wtedy zwrócić VAt do UP?zwiń
Autor: środa (26-08-2014 12:45:10)
Temat: a zwrot vatu ?
szkoda tylko, że autor nie wspomniał nic o obowiązku zwrotu vatu naliczonego do UP
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz