Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Koszt opracowania wniosku o dofinansowanie przez firmę zewnętrzną – kosztem uzyskania przychodu - 2011.09.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-183/11-2/PM

Podatnik poniósł wydatek związany z opracowaniem przez firmę consultingową wniosku o dofinansowanie zadania inwestycyjnego ze środków unijnych. W ocenie Organu przedmiotowy wydatek nie wiąże się bezpośrednio z uzyskiwanymi przychodami, niemniej jednak, należy zauważyć, iż związany jest z funkcjonowaniem Spółki i jako taki stanowi pośrednie koszty uzyskania przychodów, bez względu na ostateczne efekty starań o przyznanie dotacji. Stwierdza się zatem, że wydatek mający związek z opracowaniem wniosku, sfinansowany ze środków własnych podatnika, nie objęty dofinansowaniem, nie będzie wykluczony z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów Spółki, o ile spełnione zostaną przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ww. ustawy.


Pobierasz dotacje unijne - zarejestruj się na VAT - 2011.08.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPTPP1/443-315/11-2/RG

Podatnik realizuje inwestycję finansowaną ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działania 4.13 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, i nie jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT oraz nie składa deklaracji VAT-7. Ze względu na to, że nie są spełnione podstawowe warunki uprawniające do odliczenia podatku od towarów i usług zawartego w fakturach dokumentujących nabywane towary i usługi podatnikowi nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Należy zaznaczyć, że podatnik nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny, a towary i usługi niezbędne do wykonywania tej inwestycji nie będą wykorzystywane przez Wnioskodawcę do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

 

Dotacje na prowadzenie przedszkola bez podatku - 2011.06.27

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-8/11-3/DS

Dotacje z budżetu gminy z przeznaczeniem na prowadzenie przedszkola niepublicznego są przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej, zwolnionym z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 129 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Stypendia doktoranckie finansowane ze środków UE zwolnione z podatku - 2011.01.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB4/415-632/10-9/JK

Wypłacane stypendia dla doktorantów (uczestników projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) - jako pomoc udzielona w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – będą korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Dofinansowanie przychodem z działalności gospodarczej- 2011.01.21

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie , IPPB1/415-963/10-2/KS

Otrzymane dofinansowanie stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie karty podatkowej zgodnie ze skutecznie wybraną przez podatnika formą opodatkowania. Przychód ten nie stanowi dodatkowego dochodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych innego, niż opodatkowany zgodnie ze stawką karty podatkowej. Dofinansowanie to nie rodzi więc żadnych skutków podatkowych w postaci opodatkowania otrzymanych środków na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Wydatki refundowane dotacją na rozpoczęcie działalności gospodarczej - 2011.01.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB1/415-935/10-2/KS

Wydatki poniesione przez podatnika przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, jeśli nie zostaną sfinansowane z otrzymanej dotacji mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast wydatki poniesione na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa pokryte tym dofinansowaniem, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów ...


Interpretacje Ministerstwa Finansów

Środki z funduszy PHARE i EFS - 2005.11.16

PB3-1059/8213-178/WK/05

Otrzymywane bezzwrotne środki pomocowe od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych np. w ramach programu PHARE, są zwolnione z podatku dochodowego. Ze zwolnienia nie korzystają natomiast środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS). Pomoc ta będzie jednak „obojętna” podatkowo, bowiem wydatkowane środki pomocowe, jako koszty podatkowe, zrównoważą przychody z otrzymanej pomocy.

Refundacja przychodem apteki - 1999.02.05

PB2/AŁ-0059/99

Przychodem apteki są faktycznie osiągnięte utargi dzienne z tytułu sprzedaży leków lub materiałów medycznych oraz kwoty otrzymanej refundacji ceny leku lub materiału medycznego wydawanego ubezpieczonemu bezpłatnie, za opłatą ryczałtową lub za częściową odpłatnością. Za dzień uzyskania przychodu, w przypadku dopłat do leków lub materiałów medycznych, uznaje się dzień, w którym właściciel apteki uzyskał refundację.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Stypendia a zwolnienie z PIT – 2010.03.16

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, ITPB2/415-1046/09/IL

Otrzymane przez podatnika stypendium  (wypłacone w czerwcu 2009 r., w 75% finansowane ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego) mogłoby korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile zostały spełnione warunki przewidziane w tym przepisie.


Opodatkowanie wynagrodzenia za pracę – 2010.02.22

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB4/415-817/09-2/JK2

Wynagrodzenia osób fizycznych zatrudnionych w związku z realizacją projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, nie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż w momencie ich wypłaty nie były finansowane ze środków bezzwrotnej pomocy, o których mowa w tym przepisie.


Dotacja a podatek PIT – 2009.10.14

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy ITPB1/415-607b/09/DP

Część dotacji, będąca refundacją zakupionych środków trwałych (odpowiadająca ich wartości netto) nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu, natomiast dotacja w części odpowiadającej kwocie podatku VAT stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, który należy ująć w księgach w dacie otrzymania dotacji tj. w miesiącu lipcu 2009 r.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz