e-Faktury

Wystawianie, przesyłanie, udostępnianie, przyjmowanie i przechowywanie faktur elektronicznych odbywa się obecnie w formie elektronicznej w dowolnym formacie zapewniającym czytelność, autentyczność pochodzenia  i integralność treści.

Nie obowiązują ograniczenia co do kwestii stosowania e-podpisu. Wystarczającym jest format zapewniający bezpieczeństwo e-faktury, gdyż autentyczność pochodzenia, integralność treści oraz czytelność faktury można zapewnić za pomocą dowolnych kontroli biznesowych, które ustalają wiarygodną ścieżkę audytu między fakturą a dostawą towarów lub świadczeniem usług. Akceptowalne są również inne formy bezpieczeństwa faktury (EDI, podpis elektroniczny).

W przypadku gdy faktura w formie elektronicznej dotyczy sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik zostawia w dokumentacji paragon dotyczący tej sprzedaży z danymi identyfikującymi tę fakturę.

Uwaga NSA i Urzędy o e-fakturach

„Z analizy przepisów Dyrektywy 2006/112/WE wynikają dwa wnioski. Po pierwsze, Państwa członkowskie mogą dopuścić – jako inną metodę – przesyłanie i udostępnianie faktur w formie elektronicznej bez wykorzystania żadnej z dwóch wskazanych w art. 233 ust. 1 metod, w tym bez konieczności posłużenia się zaawansowanym podpisem elektronicznym (art. 233 ust. 1 zdanie 2 Dyrektywy). Po drugie, Państwa członkowskie nie mogą ograniczać możliwości sporządzania i przesyłania faktur w formie elektronicznej wyłącznie do sytuacji, w których również przechowywanie tych faktur będzie następowało w formie elektronicznej (art. 234 Dyrektywy)”.

NSA 20 maja 2010 r., sygn. I FSK 1444/09

 

„Tym samym Wnioskodawca będzie mógł przesyłać faktury VAT sprzedaży oraz faktury VAT korekty w formie plików PDF oraz dokonać odliczenia podatku na podstawie otrzymanych faktur VAT w formie plików PDF w zakresie, w jakim nabyte towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Wskazać przy tym trzeba na bezwzględny wymóg prawny zapewnienia przez Wnioskodawcę autentyczności pochodzenia i integralności treści faktur oraz akceptacji sposobu przesyłania faktur przez odbiorcę faktury”.

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 21.02.2011 r., sygn. akt IPPP1-443-1175/10-4/EK

 

Przez autentyczność pochodzenia faktury rozumie się pewność co do tożsamości dokonującego dostawy towarów lub usługodawcy albo wystawcy faktury. Przez integralność treści faktury rozumie się, że w fakturze nie zmieniono danych, które powinna zawierać faktura.
 

Obecnie podstawą do wystawiania faktur w formie elektronicznej pozostaje  art. 106m ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 07-06-2005
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz