Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Przedawnienie zobowiązania podatkowego - 2001.03.12

SP1/EB-861-569-MJR-2202/00

Jeżeli podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego bądź też w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego, zobowiązanie podatkowe, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

PIT-4 przy braku wypłaconego wynagrodzenia - 2006.07.27

Urząd Skarbowy Warszawa-Wola, US.40RPŁ/415/45/2006

Deklarację PIT-4 na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat płatnik ma obowiązek złożyć w przypadku gdy pobrał zaliczkę na podatek. Jeżeli więc płatnik nie dokonała wypłaty żadnego wynagrodzenia, to nie pobrał żadnej zaliczki i nie ma obowiązku złożenia PIT-4.


Pełnomocnictwo dla osoby prawnej - 2006.06.30

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PD-4230Z-48/06/ICh

Nie jest możliwe udzielenie pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych osobie prawnej uprawnionej do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Pełnomocnikiem strony do spraw podatkowych może być wyłącznie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych.


VAT-7: Czynności nieopodatkowane w Polsce - 2005.07.27

Podkarpacki Urząd Skarbowy, PUSII/443/99/05/MR

Jeżeli miejscem świadczeni usług jest kraj inny niż Polska, to usługi te nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT w Polsce. Dlatego też świadczący je podatnik nie powinini wykazywać w deklaracji VAT-7 obrotu z tytułu ich świadczenia.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz