Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Szczegółowość nazwy towaru na paragonie fiskalnym - 2011.09.23

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP4/443-453/11-4/BA

Zatem to sprzedawca obowiązany jest dołożyć wszelkich starań aby nazwa usługi w jednoznaczny sposób definiowała sprzedawane usługi i umożliwiała ich właściwe przyporządkowanie do stawek podatku.


Refaktura kosztów za media w nieruchomości opodatkowana 23% stawką VAT – 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-888/11-4/MS

Podatnik obciążając najemców kosztami związanymi z eksploatacją nieruchomości powinien stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości stawki za wynajem powierzchni. Opłaty te stanowią bowiem obrót w rozumieniu art. 29 ust. 1 ustawy z tytułu świadczenia usługi najmu i podlegają opodatkowaniu stawką właściwą dla kompleksowej usługi najmu nieruchomości, tj. w przypadku lokali użytkowych w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. stawką VAT w wysokości 23%. Co więcej podatnik winien wystawiać najemcom nieruchomości, tj. Urzędom Pracy, fakturę VAT ze stawką właściwą dla najmu lokali użytkowych, która od dnia 1 stycznia 2011 r. wynosi 23% (do dnia 31 grudnia 2010 r. stawka ta wynosiła 22%), przy czym podstawa opodatkowania powinna obejmować wszystkie związane z tytułem najmu opłaty, tj. opłaty za dostawę ciepłej i zimnej wody, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, ogrzewanie, eksploatację oraz ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, zużycie energii elektrycznej i gazu, konserwację oraz dozór techniczny dźwigu osobowego a także monitoring budynku.


Korekta podatku należnego z tytułu zmiany stawki VAT w refakturach opłat za media z tytułu najmu – 2011.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-888/11-5/MS

Ze względu na obowiązek stosowania dodatkowych stawek podatku właściwych dla usługi najmu nieruchomości, podatnik zobowiązany jest do dokonania korekt deklaracji VAT-7 za cały okres, w którym błędnie dokumentował – a co za tym idzie również wykazywał w deklaracjach – pobierane opłaty za tzw. media i inne koszty związane z eksploatacją nieruchomości, tj. opłaty za dostawę ciepłej i zimnej wody, usuwanie nieczystości płynnych i stałych, ogrzewanie, eksploatację oraz ubezpieczenie budynku od ognia i innych zdarzeń losowych, zużycie energii elektrycznej i gazu, konserwację oraz dozór techniczny dźwigu osobowego, a także monitoring budynku, z uwzględnieniem terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, o którym mowa w art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej.


Termin wystawienia faktury VAT w umowie komisu - 2010.12.02

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP1/443-784/10/MS

Podatnik może wystawić fakturę VAT po dokonaniu sprzedaży towaru przez komisanta, jednakże powinien to uczynić nie później niż 30 dnia od daty dostawy towaru dokonanej przez komisanta. Zatem podatnik może przekazywać towar do sprzedaży komisantowi nie wystawiając w momencie przekazania faktury, lecz wystawiając ją dopiero po sprzedaży towaru przez komisanta. Zobowiązanie podatkowe powstanie dopiero w momencie otrzymania zapłaty za towar przez podatnika (komitenta).


Data księgowania faktury za media na przełomie roku - 2010.11.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBII/2/415-925/10/MW

W sytuacji otrzymania faktury rozliczeniowej za media wystawionej w danym roku podatkowym, która dotyczy częściowo rozliczenia za okres kilku miesięcy roku poprzedniego, a częściowo za okres kilku miesięcy danego roku podatkowego, wydatek taki, zgodnie z art. 22 ust. 4 ww. ustawy, winien zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów z tytułu najmu w momencie poniesienia, tj. w momencie zapłaty bez względu na to jakiego okresu dotyczy. Zgodnie z przyjętą linią orzecznictwa sądowego wykładnia językowa użytego sformułowania „koszty poniesione” wskazuje na czas dokonany, co oznacza, iż chodzi tu o taki stan, w którym nastąpiło obciążenie kosztem nie tylko w sensie ewidencyjnym, ale w znaczeniu realnym, a więc w faktycznym poniesieniu wydatku. Koszt poniesiony to koszt faktycznie zrealizowany - wydatek w znaczeniu kasowym.


Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: mjkrut tomasz (03-01-2016 13:16:04)
Temat: trzebuska koty 291
36,050 sokofuw mafopolskf polska njp; lp. nazwa ...pokaż całą treść
36,050 sokofuw mafopolskf polska njp; lp. nazwa towaru okej tak zwiń
Dodaj swój komentarz