Pracownicy i ZUS

Wynagrodzenia

FP i FGŚP

Deklaracja opłacania składek na FP i FGŚP następuje łącznie ze składami ZUS w CEiDG-1. Jednocześnie podmiot wypełniając ZUS DRA ma obowiązek wskazać wysokość świadczeń z tytułu tych składek.

 

>>> Nowe zasady opłacania składek na FGŚP

Fundusz Pracy

Składkę ustala się w wysokości 2,45% podstawy składek na ZUS danego podatnika. Jeżeli składka na ZUS nie występuje (np. ze względu na zbieg tytułów czy niepodleganie pod ZUS), podatnik nie musi również opłacać tej składki.

Składkę na fundusz opłaca się wyłącznie w przypadku, gdy podstawa składek ubezpieczeniowych jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie za płacę. Pracownik, który posiada kilka tytułów ubezpieczenia sumuje te kwoty i sprawdza czy podstawa przekroczyła tę wartość. W konsekwencji musi powiadomić pracodawcę o obowiązku opłacania składki. Pracownik taki składa oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS, jeżeli sam opłaca składki na ubezpieczenie społeczne. Nie ma w tym zakresie standardowego druku, pracodawca lub pracownik może złożyć oświadczenie na dowolnym druku w formie pisemnej dla celów dowodowych.

Wyjątkowo w miejsce minimalnego wynagrodzenia za pracę, podstawa może być niższa i wynosić co najmniej:

  • 80% wynagrodzenia minimalnego w przypadku pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy;
  • 50% wynagrodzenia minimalnego w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Składka obciąża pracodawcę i nie jest następnie wyszczególniana w PIT-11 czy PIT-4R. Pracodawca opłaconą składkę może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Składkę na fundusz opłacają również przedsiębiorcy, dla których podstawa składek jest wyższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W przypadku łączenia tytułów ubezpieczeń składkę opłaca się niezależnie z każdego tytułu chyba że dochodzi do zbiegu i ubezpieczeniu społecznemu podlega się jedynie z niektórych tytułów. Wówczas wyłącznie te tytuły rodzą obowiązek opłacania składki na FP.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Opłaca się go w wysokości 0,1% podstawy. Stanowi ją podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia maksymalnego tych składek. Składkę na FGŚP opłaca się zarówno w przypadku podstawy wyższej, jak i niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

FGŚP opłaca się za pracowników (w tym zleceniobiorców, i innych zatrudnionych), ale również z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Pracodawca po dacie jego niewypłacalności nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz. W przypadku zbiegu tytułów ubezpieczeń, gdy składki ubezpieczeniowej z danego tytułu nie trzeba opłacać – nie ma również konieczności opłacać z tego tytułu składki na FGŚP.

Składka obciąża pracodawcę i nie jest następnie wyszczególniana w PIT-11 pracownika czy PIT-4R. Pracodawca opłaconą składkę może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 29-05-2014
  • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz