FP i FGŚP

Płatności na rzecz Funduszu Pracy (FP) i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) to dodatkowe obciążenia pracodawcy.

Pracodawca ma obowiązek je naliczyć, wykazać w deklaracjach DRA i odprowadzić do ZUS.

Fundusz Pracy

Wysokość składki na Fundusz Pracy określa ustawa budżetowa.

Podstawa wymiaru jest identyczna, jak przy ubezpieczeniach emerytalnych i rentowych, ale nie ma maksimum (żadnych ograniczeń co do wysokości podstawy wymiaru. Jest jednak minimum. Podstawę naliczenia składek na Fundusz Pracy stanowią kwoty wynoszące w przeliczeniu na okres miesiąca, co najmniej:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę
  • 80% wynagrodzenia minimalnego w przypadku pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy;
  • 50% wynagrodzenia minimalnego w przypadku osób wykonujących pracę w okresie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania co najmniej 50 % minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Składkę tę  opłacają pracodawcy oraz inne jednostki organizacyjne za osoby pozostające w stosunku pracy lub stosunku służbowym, wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą.

Dla celów Funduszu Pracy umowy zlecenia zawarte z pracownikiem traktowane są jako odrębne umowy zlecenia (ale od nich też nalicza się składkę).

W przypadku gdy kwoty pracownik ma wiele źródeł przychodów podlegających oskładkowaniu na rzecz Funduszu Pracy, obowiązek opłacania składek na Fundusz Pracy powstaje wtedy, gdy łączna kwota stanowiąca podstawę wymiaru składek (we wszystkich źródłach) wynosi co najmniej minima wskazane wyżej.  Pracownik taki składa stosowne oświadczenie każdemu pracodawcy lub w terenowej jednostce organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli sama opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. W braku oświadczenia można uznać, że pracownik zarabia wyłącznie w naszym zakładzie pracy.

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Składki na FGŚP obciążają koszty działalności pracodawców. Pracodawca po dacie jego niewypłacalności nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz.

Wysokość składki na Fundusz określa ustawa budżetowa.

Składkę na Fundusz nalicza się od wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe bez stosowania ograniczenia maksymalnego (podstawa wymiaru). Nie ma również żadnego minimum, więc składkę nalicza się nawet od przychodu równego 1zł.

Uwaga ! Koszty

Dopiero po zapłacie kosztem uzyskania przychodu będą składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - na takich samych zasadach, jak wypłacone wcześniej wynagrodzenie.