Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Gdy pracownik ma dwie umowy o pracę

Pracodawcy mają często wątpliwości, jak powinni wypełnić swoje obowiązki, jako płatnicy zaliczek na podatek dochodowy pracowników, z którymi zawarto więcej niż jedną umowę o pracę.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu każdego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej wynoszą:

  • 111,25 zł miesięcznie, a za rok podatkowy nie więcej niż 1.335 zł - jeżeli podatnik uzyskuje przychody od jednego zakładu pracy, a jeżeli podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, to koszty nie mogą przekroczyć łącznie 2.002,05 zł
  • 139,06 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 1.668,72 zł – jeżeli miejsce stałego lub czasowego zamieszkania podatnika jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy, a podatnik nie uzyskuje dodatku za rozłąkę. Jeżeli w takim wypadku podatnik uzyskuje przychody równocześnie od więcej niż jednego zakładu pracy, to koszty nie mogą przekroczyć łącznie 2.502,56 zł za rok podatkowy.

Inaczej jest przy korzystaniu z praw autorskich w trakcie wykonywania pracy. Zastosować do niej można koszty 50% uzyskanego przychodu, liczonego od kwoty pomniejszonej o wartość składek na ubezpieczenie społeczne, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód (IPPB2/415-533/11-4/AS, 2011.07.20,Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Koszty te nie przysługują za okresy, w których praca twórcza nie jest świadczona, np. okres urlopu wypoczynkowego (ITPB2/415-954/11/IB, 2012.01.13, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy) czy urlopu dla podratowania zdrowia (ITPB1/415-658/08/HD, 2009.01.02, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy określone zostały w ustawie w kwocie zryczałtowanej. Jeżeli zatem pracownik ponosi wyższe koszty uzyskania przychodu ze stosunku pracy, to nie mając możliwości ich odliczenia od dochodu powinien starać się przenieść je na pracodawcę, również pośrednio w postaci podwyżki wynagrodzenia za pracę. Pracownik ma jednak szansę na uwzględnienie kosztów dojazdu do pracy, jednak nie przy wykorzystaniu własnego samochodu.

Pracodawcy mają jednak wątpliwości, czy jeżeli z jednym pracownikiem zawarto dwie umowy o pracę, to od każdej z nich należy potrącać miesięcznie koszty w wysokości 111,25 zł lub 139,06 zł. Przepisy mówią bowiem o „zakładzie pracy” a w takich okolicznościach zakład pracy jest przecież tylko jeden. Wątpliwości pracodawców wyjaśniło Ministerstwo Finansów w interpretacji z 24.03.1995 r., PO5/9-0261/95. MF uznało, że jeżeli zawarcie każdej umowy traktowane jest jako odrębny stosunek pracy, to umowę taką należy traktować na równi z umowami zawartymi z różnymi zakładami pracy, a w efekcie – potrącać koszty podwójnie (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 27 maja 2009 r. (sygn. IPPB2/415-179/09-2/JB). Dodajmy, że zawarcie drugiej umowy jest dopuszczalne w przypadku rodzajowo innych czynności wykonywanych w obu umowach (wyrok SN z dnia 14 lutego 2002 r., sygn. akt I PKN 876/00). Zdaniem MF, o tym, że dana umowa pracę stanowi odrębny stosunek pracy świadczyć może fakt, że z każdej umowy o pracę przysługują odrębnie:

  • urlopy z każdego stosunku pracy,
  • prawo do uzyskania świadectwa pracy,
  • odrębne świadczenia, takie jak np. dodatki stażowe, odprawy emerytalne.

Powyższe oznacza, że z każdego stosunku pracy, niezależnie, czy zawarty jest z jednym, czy z kilkoma zakładami pracy, przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku zatrudnienia pracownika na podstawie kilku umów o pracę (zawartych zarówno z tym samym lub kilkoma pracodawcami) nie przewidują ograniczenia ustalania kosztów uzyskania przychodów przez płatnika w ciągu roku podatkowego - postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z 22.02.2008 r., sygn. BI/415-0580/07; PB/OPD/415-34/07/MC.

Pracodawcy mają także wątpliwości, co zrobić, jeżeli potrącając koszty uzyskania przychodów przekroczą limity przewidziane w ustawie, tj. 2.002,05 zł lub 2.502,56 zł. Te wątpliwości rozstrzygnęło także Ministerstwo Finansów w interpretacji z 29.04.2005 r., PB5/MC-033-50-736/05, uznając, że "w przypadku gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie umowy, przy obliczaniu zaliczki na podatek zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości, bez względu na przekroczenie limitu rocznego".

W świetle powyższego pracodawca nie powinien zwracać uwagi przy potrąceniu pracownikowi kosztów uzyskania przychodów na przekroczenie limitów przewidzianych w ustawie. Tym samym pracodawca w wystawianej pracownikowi informacji PIT-11/8B powinni wykazać faktycznie potrącone koszty w wysokości przekraczającej limit roczny (Izba Skarbowa w Poznaniu , 30.06.2005 r., BD-F/415-22/05/p; Urząd Skarbowy w Nowym Sączu 4.04.2005 r., PD-1-415-12-05).

Z powyższych uwag wynika, że limity przewidziane dla kosztów uzyskania przychodów mają więc tak naprawdę znaczenie tylko dla pracowników, którzy powinni je uwzględnić w swoim zeznaniu rocznym. Jeżeli pracownik zatrudniony jest na kilka umów o pracę, to z każdego stosunku pracy pracodawca potrąci pracownikowi koszty uzyskania przychodów w pełnej wysokości. W efekcie łączne koszty uzyskania przychodów przekroczą ustawowe limity. Podatnik będzie jednak mógł wykazać w zeznaniu rocznym maksymalnie tylko kwoty przewidziane w ustawie (Urząd Skarbowy w Jaśle, 25.07.2006 r., PD-415/32/06; Urząd Skarbowy w Kamiennej Górze, 28.04.2006 r., PD/415/1/1/06; Drugi Urząd Skarbowy w Radomiu, 1.10.2004 r., US-25/033/404/199/2004).

Wydaje się, że powyższych wątpliwości nie powinni mieć płatnicy zaliczek na podatek dochodowy w zakresie zmniejszenia zaliczki miesięcznej o kwotę stanowiącą 1/12 kwot zmniejszającej podatek, tj. o kwotę wolną od podatku – 556,02 zł rocznie. Przepisy ustawy o PIT stanowią bowiem, ze płatnik może pomniejszyć zaliczkę o tę kwotę, jeżeli pracownik złoży oświadczenie PIT-2. W oświadczeniu tym pracownik stwierdza m.in., że ten zakład pracy jest właściwym do stosowania obniżenia. Pracownik może złożyć tylko jedno takie oświadczenie, w jednym zakładzie pracy, w przypadku, gdy zatrudniony jest u kilku pracodawców. Jeżeli płatnik nie ma takiego oświadczenia, to nie powinien potrącić 1/12 kwoty wolnej od podatku.

Należy pamiętać, że potrącane przez pracodawcę zryczałtowane koszty uzyskania przychodu niekoniecznie muszą pokrywać się z tymi, jakie pracownik wykaże w zeznaniu podatkowym składanym za dany rok podatkowy. Gdy pracownik jest zatrudniony przez kilku pracodawców, każdy z nich musi zastosować koszty uzyskania przychodu w wysokości wynikającej z ustawy o PIT. Potwierdziła to Izba Skarbowa w Poznaniu w interpretacji z 24 listopada 2008 r., sygn. ILPB1/415-695/08-2/AK. W przypadku, gdy pracownik zawarł więcej niż jedną umowę o pracę, pracodawca wykazuje w informacji PIT-11 koszty uzyskania przychodu w zryczałtowanej wysokości odnoszącej się do każdej z umów z osobna. Pracownik, wypełniając zeznanie roczne, musi uwzględnić koszty do wysokości wynikającej z rocznego limitu. Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z 29.01.2009 r. (IPPB2/415-1533/08-2/MK) poinformowała, że gdy w danym roku pracodawca nie wypłacił należnego wynagrodzenia za każdy przepracowany miesiąc, to w zeznaniu rocznym pracownik odliczy koszty w wysokości wynikającej z rocznego limitu, chociaż z formularza PIT-11 wynika kwota niższa. Odliczenie dokonywane przez pracownika w pit rocznym przysługuje przy tym za okres przepracowany, a nie za okres otrzymywania wynagrodzenia.

W praktyce zdarzają się jednak sytuacje, w których płatnicy potrącają kwotę wolną mimo braku oświadczenia lub pracownicy składają dwa takie oświadczenia. W takich okolicznościach każdy z płatników pomniejsza zaliczkę o kwotę wolną od podatku.

W przypadku, gdyby na PIT-11 występowała kwota kosztów przewyższająca wartość przychodów – pracodawca podać powinien wyłącznie kwotę równą kwocie przychodów – a dochód określić kwotą „0 zł”. Nie wykazuje on na PIT-11 straty z umowy o pracę.

W świetle powyższych uwag, jeżeli pracownik będzie zatrudniony na podstawie kilku umów o pracę, to w zeznaniu rocznym będzie mógł uwzględnić tylko część kosztów uzyskania przychodów, które zostały w ciągu roku potrącone przez płatnika. Pracownikowi przysługują odrębne koszty uzyskania przychodów od przychodów z każdego stosunku pracy, a co za tym idzie, prawdziwe jest twierdzenie, iż „w przypadku gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie umowy, przy obliczaniu zaliczki na podatek, zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości, bez względu na przekroczenie limitu rocznego.” - Ministerstwo Finansów w interpretacji z 29.04.2005 r., PB5/MC-033-50-736/05.

 

Remigiusz Fijak

Anna Pokrywczyńska

Piotr Szulczewski

Data publikacji: 24.10.2006.

Data aktualizacji: 06.05.2010.

Data aktualizacji: 18.10.2012.

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

Komentarze

Autor: rozczarowana (17-04-2017 15:36:36)
Temat: kup
I tak co rok dopłacam do zeznania rocznego. Czuję się okradziona przez ustawodawcę. Mam dzielony etat 3/8 i 5/8, obie firmy są pod tym samym adresem, w...pokaż całą treść
I tak co rok dopłacam do zeznania rocznego. Czuję się okradziona przez ustawodawcę. Mam dzielony etat 3/8 i 5/8, obie firmy są pod tym samym adresem, w sumie to 1/1 etat, a nie dwa. Co rok dopłacam ok. 130 zł. Pytanie: Kto mnie okrada? Sama sobie odpowiedziałam, ale ktoś kto to wymyślił to chyba zarabia ogromne pieniądze i nie czuje tematu tak jak ja. Bogaty biednego nie zrozumie. Dla mnie to 290 bułek!zwiń
Autor: Zdrapkawk (06-04-2017 12:39:21)
Temat: Koszt uzyskania z kilku stosunków pracy a rzeczywisty dochód.
Czy ktoś może mi wyjaśnić jedna kwestię. Z artykuły wyżej wynika, że mimo kosztów uzyskania przychodów powyżej 2002,05 zł. ( kilka stosunków pracy ) można odliczyć jedynie...pokaż całą treść
Czy ktoś może mi wyjaśnić jedna kwestię. Z artykuły wyżej wynika, że mimo kosztów uzyskania przychodów powyżej 2002,05 zł. ( kilka stosunków pracy ) można odliczyć jedynie tę kwotę . Każdy z pracodawców może odliczyć swój limit np. 1335 zł. W przypadku np. 3 stosunków pracy łączne koszt up wyniosą ponad 4000 zł. A co za tym idzie, dochód będzie mniejszy ( z sumowania z pit11). Stosując limit 2002,25 okaże się, że podatek musimy zapłacić od wyższej kwoty dochodu, Przychód -2002,25. a nie przychód -rzeczywiste koszty uzyskania przychodu (np. 4000 zł.). To co, ustawodawca pozwala odliczać koszty każdemu pracodawcy , a pracownik ma za to zapłacić podatek ? Wydaje się , że podatek powinien zostać zapłacony od rzeczywistej kwoty uzyskanego dochodu. zwiń
Autor: Sławek (15-03-2017 12:13:47)
Temat: Renta i cały etat
Pobieram rentę i jestem zatrudniony na cały etat poza miejscem zamieszkania jakie koszty uzyskania przychodu mam wpisać w rozliczeniu ?...pokaż całą treść
Pobieram rentę i jestem zatrudniony na cały etat poza miejscem zamieszkania jakie koszty uzyskania przychodu mam wpisać w rozliczeniu ? zwiń
Autor: Gosia (17-02-2017 09:47:48)
Temat: mam 2 umowy o pracę jedną wmiejscu zamieszkania drugą poza jakie KUP
mam 2 umowy o pracę jedną w miejscu zamieszkania czyli KUP mam 1335 i drugą poza miejscem zamieszkania czyli KUP 1668,72 jaką kwotę mam wpisać na zeznaniu...pokaż całą treść
mam 2 umowy o pracę jedną w miejscu zamieszkania czyli KUP mam 1335 i drugą poza miejscem zamieszkania czyli KUP 1668,72 jaką kwotę mam wpisać na zeznaniu rocznym w PIT 37 zwiń
Autor: Marta (22-03-2016 16:13:42)
Temat: ilosc stosunkow pracy
A ja mam problem trgo typu... pracowalam w roku 2015 w dwoch formach. Przez pewien czas n w jednej fairmie przeszlam na urlop bezplatny i dopiero wtedy...pokaż całą treść
A ja mam problem trgo typu... pracowalam w roku 2015 w dwoch formach. Przez pewien czas n w jednej fairmie przeszlam na urlop bezplatny i dopiero wtedy zaczelam prace w drugiej praxy. Po wygasnieciu urlopu bezplatnego wrocilam do poprzedniej firmy. Co mam zaznaczyc w ilosci stosunkow pracy? Skoro jednoczesnie nie mialam korzysci finansowych z dwoch firm jednak zatrudniona bylam jednoczesnie w wiecej niz jednej firmie.zwiń
Autor: qwerty (21-03-2016 13:27:01)
Temat: wyższe koszty uzyskania przychodu
w roku 2015 pracowałam w 1 zakładzie pracy, mieszkam w tej samej miejscowości w której pracuję a mimo to w pit-11 mam ok 1500 zł kosztów...pokaż całą treść
w roku 2015 pracowałam w 1 zakładzie pracy, mieszkam w tej samej miejscowości w której pracuję a mimo to w pit-11 mam ok 1500 zł kosztów uzyskania przychodu, co to oznacza i jaką kwotę powinnam uwzględnić w moim rozliczeniu? zwiń
Autor: ??? (05-03-2016 20:51:11)
Temat: w jednym miesiącu dwa stosunki pracy
Witam, w jednym miesiącu pracowałem w dwóch zakładach do 8 lutego 2016 w jednym zakładzie a od 9 lutego 2016 już w innym? Jak to rozliczyć w...pokaż całą treść
Witam, w jednym miesiącu pracowałem w dwóch zakładach do 8 lutego 2016 w jednym zakładzie a od 9 lutego 2016 już w innym? Jak to rozliczyć w picie? co zaznaczyć w Części D pole 28? Pomocy.zwiń
Autor: ??? (29-02-2016 21:03:02)
Temat: 3 umowy o pracę 2 zlecenie - jakie KUP
W 2015 roku od stycznia do 17 sierpnia pracowałam w dwóch zakładach pracy, od 18 sierpnia w jednym (we wszystkich umowa o pracę). W międzyczasie miałam...pokaż całą treść
W 2015 roku od stycznia do 17 sierpnia pracowałam w dwóch zakładach pracy, od 18 sierpnia w jednym (we wszystkich umowa o pracę). W międzyczasie miałam jeszcze dwie umowy zlecenie. Jak powinnam liczyć KUP? Sumując z PIT 11, zachowując limit wtedy z umow o pracę KUP wyniesie 2002,05. Licząc jednak proporcjonalnie (2002,05÷12×8+1335÷12×4) KUP wyniesie 1779,70. Czy KUP z umow zlecenia sumuje sie z KUP z umow o pracę i wtedy przekracza limit 2002,05?zwiń
Autor: Tsa (26-02-2015 19:00:49)
Temat: pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie umowy
gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie umowy, przy obliczaniu zaliczki na podatek, zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości.To jest...pokaż całą treść
gdy pracownika łączą z jednym pracodawcą dwie umowy, przy obliczaniu zaliczki na podatek, zakład pracy jest zobowiązany uwzględnić koszty uzyskania od obydwu stosunków w pełnej wysokości.To jest chory kraj łamiący prawo jak chce i produkujący przepisy wyssane z palca!!!Przecież to jest kpina jeżeli pracuje w punkcie A dojeżdżając z punktu B ta samą drogą i ponosząc ten sam koszt mając np.10 umów z tym pracodawcą to będę miał potrącone 10 zaliczek!!!!Ostry syff!!!zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz