Pomoc eksperta

Pozostałe

Grupy podatkowe - w podatku od spadków i darowizn

Obowiązują od 1.01.1990r.

Grupa Osoby zaliczane do grupy
I Małżonek, zstępni (dzieci, wnuki itd.), wstępni (rodzice, dziadkowie itd.), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie.
II Zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
III Pozostałe osoby

Wysokość podatku od spadków i darowizn zależy od tego, kim nabywca jest dla darczyńcy albo był dla spadkodawcy.

Ze względu na fakt, że postanie więzi powinowactwa wymienionych w I grupie podatkowej zależy od zawarcia związku małżeńskiego, należy stwierdzić, że powinowactwo to istnieje nadal pomimo ustania małżeństwa w wyniku śmierci czy rozwodu. Toteż byłe synowie, byli zięciowie, byli teściowie oraz inne osoby z rodziny byłego współmałżonka nadal będą zaliczane do I grupy w podatku od spadków i darowizn.

Jedynie nieważność małżeństwa powoduje, że powinowactwo nigdy nie zaistniało. W przypadku nieważności związku małżeńskiego należy skorygować nieprawidłowo złożone deklaracje w podatku od spadków i darowizn.

Należy podkreślić, że małżonkowie zaliczani są do I grupy w podatku od spadków i darowizn bez względu na to, jakiego rodzaju istnieją pomiędzy nimi więzy majątkowej, tzn. bez względu na fakt, czy istnieje pomiędzy nimi wspólność majątkowa małżeńska, czy też nie.

Podstawa prawna

Ustawa  z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (t. jedn. Dz. U. z 2004r., Nr 142, poz.1514 z późn. zm.):
"Art. 14. 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca.

2. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe.

3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: (...)

4. Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych."


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj