Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Homologacja a VAT

Autor Urząd Skarbowy w Przemyślu 
Data 2004.07.21
Sygnatura US.IX/443-39/IG/04, US.IX/443-52/WS/04, US.IX/443-48/MWR/04, US.IX/443-56/WS/04, US.IX/443-71/MK/04, US.IX/443-46/WS/04, US.IX/443-45/IG/04, US.IX/443-53/MK/04, US.IX/443-54/MK/04, US.IX/443-55/MK/04, US.IX/443-64/HD/04, US.IX/443-65/HD/04, US.IX/443-66/HD/04, US.IX/443-67/HD/04, US.IX/443-49/WS/04
Źródło: www.mf.gov.pl

Pytanie podatnika: Czy prowadząc działalność gospodarczą można odliczyć podatek VAT od paliwa do samochodu ciężarowego o dopuszczalnej ładowności 985 kg (dane z dowodu rejestracyjnego) nieposiadającego świadectwa homologacji?

Na podstawie art. 14a §1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 21.06. 2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu wyjaśnia:

Wyżej wymienionym pismem strona zwróciła się z zapytaniem, czy prowadząc działalność gospodarczą można odliczyć podatek VAT od paliwa do samochodu ciężarowego marki ?Ford? Transit 100 2, rok produkcji 1994, o dopuszczalnej ładowności 985 kg (dane z dowodu rejestracyjnego), zarejestrowanego na panią Mieczysławę T., nieposiadającego świadectwa homologacji. Zdaniem strony przysługuje odliczenie podatku naliczonego od zakupu paliwa do ww. samochodu.

Stosownie do art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika:

  1. paliw silnikowych,
  2. oleju napędowego oraz
  3. gazu

wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż wynikająca ze wzoru określonego w art. 86 ust. 3 ww. ustawy.

Stosownie do art. 86 ust. 5 dopuszczalna ładowność oraz ilość miejsc (siedzeń) w samochodzie, powinna wynikać ze świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wydanych zgodnie z przepisami prawa ruchu drogowego. Dla potrzeb ustawy określono także, że w przypadku, gdy z wyciągu ze świadectwa homologacji lub w odpisie ww. decyzji nie ma określonej dopuszczalnej ładowności samochodu lub ilości miejsc, pojazd taki uznaje się również za samochód osobowy. Z przepisów nie wynika, aby sam brak u podatnika świadectwa homologacji lub odpisu decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania
świadectwa homologacji, skutkował uznaniem jego pojazdu za samochód osobowy.
Istotne jest bowiem, aby z homologacji wydanej dla typu samochodu wynikało
uprawnienie, którego podatnik dowodzi, tj. że ładowność tego samochodu jest
wyższa niż określona wzorem podanym w art. 86 ust. 3 ww. ustawy.

Dodatkowo tut. Urząd nadmienia, że obowiązek homologacji pojazdów oraz możliwość zwolnienia z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji wprowadzono dnia 1.01.1984 r. zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 1.02.1983 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 6, poz. 35). Pierwsze świadectwa homologacji zostały wydane przez Ministra Komunikacji z datą 31.01.1984 r. Zarówno w okresie wcześniejszym, jak i obecnie świadectwa te wydaje minister właściwy ds. transportu na podstawie wyników badań homologacyjnych. Świadectwa te są przechowywane w Ministerstwie Infrastruktury oraz przez pomiot (producenta, importera), dla którego zostało ono wydane. Od 1984 r. producent lub importer nowych pojazdów obowiązany był dołączyć do sprzedawanych pojazdów wyciąg ze świadectwa homologacji, będący dla organu rejestrującego źródłem informacji o jego danych technicznych.

W art. 86 ust. 1 ustawy o VAT postanowiono, że w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ww. ustawy przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Zgodnie z art. 86 ust. 2 pkt 1 ustawy, kwotę podatku naliczonego stanowi między innymi suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące na dzień jej datowania przepisy prawa.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz