Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pracownicy i ZUS w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Hotel dla pracownika w delegacji bez podatku – 2014.04.15

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB2/415-73/14-5/WM

Podatnik nie był pewnym, czy w sytuacji wyrażenia zgody na rozliczenie przez pracownika kosztu noclegu na podstawie faktury, którego wysokość przekracza limity, 20krotności kwoty diety, należności ponad ten limit podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w konsekwencji, czy na pracodawcy ciąży obowiązek płatnika.

 

Posiłek w delegacji ponad wartość diety to przychód pracownika

 

Minister Finansów wskazał, że zwolnienie po stronie pracownika jest limitowane do określonej wysokości a zatem ewentualna nadwyżka wypłacanych, zwracanych bądź finansowanych świadczeń - ponad limit określony w przedmiotowym akcie prawnym - spowoduje opodatkowanie wynikłych nadwyżek podatkiem dochodowym od osób fizycznych i w takiej sytuacji na podatniku będzie spoczywał obowiązek obliczenia, pobrania i wpłacenia na rachunek urzędu skarbowego odpowiedniej zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconych diet i zwróconych bądź sfinansowanych innych kosztów z tytułu odbywanej podróży służbowej przez swoich pracowników.

Zgodnie jednak z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie diet w delegacji, za nocleg podczas podróży krajowej w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie pracownikowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie wyższej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety. W myśl § 8 ust. 2 ww. rozporządzenia, w uzasadnionych przypadkach pracodawca może wyrazić zgodę na zwrot kosztów noclegu stwierdzonych rachunkiem w wysokości przekraczającej ten limit.

Minister Finansów wskazał zatem, że jeżeli podatnik - pracodawca wyrazi zgodę na zwrot kosztów noclegu w wysokości przekraczającej limity wynikające z rozporządzenia o podróżach służbowych, uznając taki przypadek, jako uzasadniony, to wówczas należności pokryte środkami z karty podatnika lub wypłacone pracownikowi w formie zaliczki albo zwrot poniesionych wydatków (potwierdzony rachunkiem lub fakturą), w wysokości przekraczającej limity określone w rozporządzeniu, nie będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a na podatniku nie będzie ciążył obowiązek płatnika.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz