Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Zakładanie firmy

Inne Urzędy – obowiązkowe zgłoszenia po rozpoczęciu działalności gospodarczej

Rejestracja działalności gospodarczej wymaga odpowiednich zgłoszeń nie tylko w organie podatkowym i ubezpieczeniowym.

Urząd Pracy i Sanepid

Pracodawca, który rozpoczyna działalność gospodarczą nie ma obecnie obowiązku zawiadamiaćmić na piśmie właściwego Okręgowego Inspektora Pracy i Właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności.Obowiązek ten zniesiony został 17 stycznia 2013 r. Przed tą datą istniał taki obowiązek w terminie 30 dni, licząc od dnia rejestracji działalności gospodarczej:

Uwaga !

Zgodnie z nowelizacją Kodeksu pracy obowiązek ma zostać zniesiony na rzecz uprawnienia przez PIS i PIP korzystania z danych przekazywanych przez przedsiębiorców do ZUS.

Urząd Miasta – podatek od nieruchomości i środków transportu - zgłoszenie

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą ma sam obowiązek dokonać zgłoszenia rejestracyjnego, jak i aktualizacyjnego w podatku od nieruchomości. Podatek ten z reguły jest wyższy niż w przypadku osób nieprowadzących działalności, stąd opóźnienie w zgłoszeniu może powodować konsekwencje karne skarbowe.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości. Podatek płatny jest na podstawie decyzji organu - w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe są obowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 31 stycznia, organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania, deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia zdarzenia, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia;
  • wpłacać obliczony w deklaracji podatek od nieruchomości - bez wezwania - na rachunek właściwej gminy, w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia.

Dla celów podatku od środków transportu zgłaszać należy pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki, przyczepy, naczepy czy autobusy. Środki transportu poniżej tej masy całkowitej nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych.

Uwaga! Przepisy branżowe

Niezależnie od powyższych należy sprawdzić, czy dana branża nie wymaga wpisu lub rejestracji w branżowych samorządach, rejestrach czy też nie wymagają dodatkowych czynności kontrolnych. Dodatkowo należy sprawdzić, czy dana branża nie stanowi działalności regulowanej w myśl przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, a tym samym czy jej prowadzenie nie będzie wymagało spełnienia dodatkowych warunków (np. egzaminów zawodowych, właściwego wykształcenia).

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 14-09-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015

Program PKPiR dla firm i biur

Bezpłatna opieka do końca 2018 roku!

Kup już od 119 zł

www.KsiegaPodatkowa.pl


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj