Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Nieodpłatne używanie nieruchomości przez wspólnika spółki cywilnej

ITPB1/415-823a/14/MR, 2014.10.15, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

Pomiędzy podatnikiem a inną osobą fizyczną została zawarta umowa spółki cywilnej, w której mają równe udziały po 50%. Oboje zakupili w roku 2010 nieruchomość, która stanowiła własność każdego z nich po 50%. Nieruchomość tę wnoszą wkładem niepieniężnym do spółki jako prawo do bezpłatnego użytkowania nieruchomości po 50% dla każdego z nich. Powstało pytanie, czy z tytułu wniesienia do spółki cywilnej jako wkładu prawa do bezpłatnego użytkowania nieruchomości na wspólnikach będzie ciążył obowiązek ustalania przychodów z tytułu nieodpłatnego otrzymania prawa do używania tej nieruchomości.

Minister Finansów wskazał, że spółka cywilna jest osobową spółką prawa cywilnego i tym samym nie posiada zdolności prawnej, z punktu widzenia prawa podatkowego podatnikami są poszczególni wspólnicy tej spółki. Przychody z udziału w spółce cywilnej prowadzącej działalność gospodarczą stanowią dla wspólników przychody z działalności gospodarczej, co wynika z art. 5b ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361 z późn. zm.).

W art. 14 ust. 1 ww. ustawy zdefiniowano pojęcie przychodów z działalności gospodarczej, natomiast ust. 2 tego artykułu zawiera katalog przychodów, które także uważa się za przychody z działalności gospodarczej. W katalogu tym nie wymieniono wniesionych do spółki w formie aportu wkładów niepieniężnych.

Czynność tego rodzaju nie wiąże się również z uzyskaniem przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w ww. przepisie art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem wartość wkładu nigdy nie jest nieodpłatnym świadczeniem dla pozostałych wspólników. Warunkiem powstania spółki jest działanie w sposób oznaczony, np. poprzez wniesienie wkładu. Zatem wniesienie wkładu wynika z samej istoty tworzenia i funkcjonowania spółki cywilnej. To, że wspólnik wniósł do spółki cywilnej wkład niepieniężny, którym może być m.in. prawo do nieodpłatnego używania nieruchomości nie oznacza, że pozostali wspólnicy otrzymali przez to świadczenie i to świadczenie nieodpłatne.

Wniesienie do spółki cywilnej wkładu niepieniężnego w postaci prawa do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości nie stanowi dla Wnioskodawcy – jako wspólnika udostępniającego i korzystającego – przychodu, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Opracował Piotr Szulczewski,

źródło www.sip.mf.gov.pl

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz