Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Orzeczenia NSA

Naczelny Sąd Administracyjny:

  • rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych, stosownie do przepisów ustawy;
  • podejmuje uchwały mające na celu wyjaśnienie przepisów prawnych, których stosowanie wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych;
  • podejmuje uchwały zawierające rozstrzygnięcie zagadnień prawnych budzących poważne wątpliwości w konkretnej sprawie sądowoadministracyjnej;
  • rozstrzyga spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej,
  • rozpoznaje inne sprawy należące do właściwości Naczelnego Sądu Administracyjnego na mocy odrębnych ustaw.

Kompetencja rozpatrywania w II instancji odwołań (kasacji) od orzeczeń Wojewódzkich Sądów Administracyjnych czyni orzeczenia NSA istotnymi dla tworzenia jednolitej wykładni przepisów prawa podatkowego. Mimo, że polskie prawo podatkowe nie kieruje się zasadą precedensu (zatem wyrok w jednej sprawie nie stanowi podstawy prawnej innego orzeczenia), to regułą jest późniejsze respektowanie wyroków NSA. Uznawanie wyroków dotyczy zarówno organów skarbowych, jak i sądów niższej instancji – wojewódzkich sądów administracyjnych. Organy i sądy uznają, że nawet jeśli wydadzą decyzję lub wyrok sprzeczne z wykładnią NSA, to podatnik odwołując się trafi do NSA, którego wyroki są spójne i z reguły respektują zasadę jednolitej linii orzeczniczej (wydawania podobnych wyroków w podobnych sprawach).

Niniejszy dział prezentuje najważniejsze orzeczenia NSA wydawane od 2010 r. Dział przedstawia zatem najnowszą i najświeższą linię orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz