Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Billboardy, plakaty i drukowane materiały reklamowe dalej bez VAT - 2013.09.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1/443-813/13-2/PR

Spółka w ramach działań wspierających sprzedaż przekazuje również bezpośrednio do centrów handlowych lub do agencji reklamowych plakaty lub billboardy, w celu ich odpłatnego wywieszenia na obszarze powierzchni wspólnej centrum handlowego czy w innym miejscu publicznym. Przekazanie takie ma na celu jedynie wywieszenie tych materiałów w określonym miejscu; agencja reklamowa lub centrum handlowe nie może tymi materiałami swobodnie dysponować.

Minister Finansów wskazał, że przy nieodpłatnym przekazaniu materiałów reklamowych i informacyjnych należy więc ustalić, czy przekazywane towary mają wartość użytkową z punktu widzenia konsumenta. Przedmiotowe billboardy bądź plakaty z przeznaczeniem do umieszczenia w różnych miejscach nie pełnią funkcji użytkowej oraz nie mają dla ich odbiorców (otrzymujących dany towar) wartości konsumpcyjnej, bowiem na skutek ich otrzymania nie dochodzi do zaspokojenia jakichkolwiek potrzeb po ich stronie.

Jednocześnie, po stronie otrzymującego dany towar nie występuje żadne przysporzenie majątkowe z tytułu otrzymania tych towarów. Przekazywane materiały reklamowe i informacyjne mają jedynie na celu wyeksponowanie go w określonym miejscu, przy czym towar nadal pozostaje do dyspozycji Spółki, która jak zaznacza może przykładowo zażądać jego usunięcia.

Stąd nieodpłatne wydanie plakatów lub billboardów właścicielom centrów handlowych bądź agencjom reklamowym, w celu ich odpłatnego wywieszenia na obszarze powierzchni wspólnej centrum handlowego (lub innym miejscu publicznym) nie stanowi czynności, z którą ustawa wiązałaby powstanie obowiązku podatkowego. Przyczyną pozostawienia poza zakresem podatku VAT tych przekazań jest brak ich konsumpcyjnego charakteru. Oznacza to, że odbiorca przekazywanych towarów nie konsumuje ich, nie jest też w wyniku dokonanej dostawy zaspokojona jakakolwiek potrzeba, ani też nie pojawia się wskutek tego przysporzenie majątkowe.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz