Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

BITcoin a różnice kursowe - 2013.12.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,IPTPB3/423-370/13-2/IR

W związku z planowanym wprowadzeniem płatności e-coinami podatnik zastanawiał się, czy skoro kurs wymiany pomiędzy chwilą zakupu przez klienta a chwilą wymiany na giełdzie na walutę PLN ma w zasadzie charakter różnic kursowych, to może do celów podatkowych traktować e-coiny jako walutę, a ewentualne dodatnie lub ujemne przychody z wymiany traktować jako przychody lub straty z różnic kursowych w celu późniejszego właściwego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Minister Finansów wskazał, że zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2012 r. Prawo dewizowe (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 826 ze zm.) walutami obcymi są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu Walutowego (SDR).

E-coiny są natomiast jednostką wirtualną, której nie można na gruncie polskiego prawa traktować na równi z walutami obcymi. W świetle obowiązujących przepisów nie jest to waluta obca, ponieważ nie jest to prawny środek płatniczy w żadnym istniejącym państwie. Nie są również stosowane w rozliczeniach międzynarodowych w sensie prawnym. Nie są one także wycofanymi z obiegu, lecz podlegającymi wymianie; na równi z walutami obcymi wymienialnymi rozrachunkowymi jednostkami pieniężnymi stosowanymi w rozliczeniach międzynarodowych.

Na skutek przeliczenia otrzymanych płatności w e-coinach na polskie złote nie powstaną podatkowe różnice kursowe na podstawie art. 15a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ponieważ aby powstały podatkowe różnice kursowe niezbędne jest wyrażenie należności w walucie obcej oraz jej późniejsza zapłata w walucie obcej.

Operacja przeliczenia otrzymanej należności w e-coinach na polskie złote nie będzie jednak dla Wnioskodawcy neutralna podatkowo, ponieważ przychodem Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży będzie kwota faktycznie uzyskanego przychodu w złotych uwzględniająca zmianę kursu e-coin ustalona na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Różnice kursów wymiany e-coinów pomiędzy chwilą płatności przez klienta, a chwilą ich wymiany na giełdzie na złote nie mają charakteru podatkowych różnic kursowych z tytułu zmiany kursu waluty obcej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz