Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Darowizna nieruchomości wykorzystywanej na siedzibę firmy - 2013.09.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP5/443-126/13-5/PG

Podatnik jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT od dnia 1 listopada 2001 r. Przedmiotem jego działalności jest w szczególności najem lokali użytkowych, usługi budowlane, handel. Z dniem 4 listopada 2001 r. na mocy aneksu do umowy spółki cywilnej, w której Zainteresowany był wspólnikiem i w związku z jego wystąpieniem ze spółki, otrzymał on w naturze nieruchomość składającą się z działki gruntu w użytkowaniu wieczystym i własności budynku administracyjno-biurowego.

Jako czynny podatnik VAT od zakupów związanych z ulepszeniem środka trwałego odliczył podatek VAT naliczony. Nakłady inwestycyjne były większe niż 30% wartości początkowej, a budynek od dnia przyjęcia go do używania, tj. od roku 2001 jest przez niego wykorzystywany do czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług. W roku 2013 planuje przekazać użytkowaną przez niego nieruchomość w formie darowizny na rzecz żony. Darowizna będzie obejmowała grunt i budynek wykorzystywany do prowadzenia działalności. Przedmiotem darowizny nie będzie ani przedsiębiorstwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego, ani zorganizowana część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 2 pkt 27e ustawy o podatku od towarów i usług.

Minister Finansów stwierdził, że dostawa nieruchomości, spełniających określone w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o VAT warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacji, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia nie minęły co najmniej 2 lata.

Kwestię opodatkowania dostawy gruntu, na którym posadowione zostały budynki lub budowle rozstrzyga przepis art. 29 ust. 5 ustawy, w myśl którego, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Zatem grunty zabudowane podlegają opodatkowaniu według stawki właściwej dla budynku lub budowli, które się na nim znajdują.

Z opisu sprawy wynika, że od 2001 r. budynek ten stanowi siedzibę działalności gospodarczej Zainteresowanego oraz jest przedmiotem najmu osobom trzecim. Biorąc pod uwagę powyższą informację oraz powołane przepisy stwierdzić należy, że część budynku będąca przedmiotem najmu po ulepszeniu wynoszącym ponad 30% wartości początkowej obiektu była już zasiedlona. Równocześnie pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres dłuższy niż 2 lata. W związku z powyższym stwierdzić należy, że darowizna części nieruchomości, która jest dzierżawiona od 2001 r. korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Zastosowanie powyższego zwolnienia od podatku nie jest natomiast możliwe odnośnie pozostałej części nieruchomości, która stanowi siedzibę działalności gospodarczej, ponieważ w stosunku do tej części nieruchomości nie doszło do pierwszego zasiedlenia w myśl art. 2 pkt 14 ustawy. W związku z powyższym należy przeanalizować warunki innego zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy.

Zgodnie z tym przepisem, aby było możliwe skorzystanie ze zwolnienia od podatku, muszą być spełnione dwa warunki:

  • brak prawa do odliczenia podatku w stosunku do tej nieruchomości, oraz
  • podatnik nie ponosił wydatków na jej ulepszenia, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Z tym, że w myśl art. 43 ust. 7a ustawy, tego drugiego warunku nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Z opisu sprawy jednoznacznie wynika, że w związku z nabyciem tej nieruchomości nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku, natomiast od wydatków na ulepszenie (których wartość przekroczyła 30% wartości początkowej nieruchomości), już takie prawo mu przysługiwało. Jednocześnie oświadczył on, że od ostatniego oddania do użytkowania nakładów na modernizację (tj. od 2008 r.) budynek ten jest wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz