Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Dostawa sznurka – raz na 8% VAT, raz na 23% - 2013.09.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP1/443-528/13-4/MH

W ofercie sprzedaży podatnik posiada sznurek do maszyn rolniczych, którego dostawę zamierza opodatkować według stawki VAT obniżonej, zgodnie z tabelą załącznika 3 do ustawy o VAT. Podatnik nie wyklucza jednak, iż sznurek do maszyn rolniczych może być wykorzystany także do celów niezwiązanych z rolnictwem. Żądana informacja przetargowa to podanie ceny netto i stawki VAT dla danego towaru. Stąd, wiedza o zastosowaniu właściwej stawki jest niezbędna. Symbol klasyfikacji PKWiU to 13.94.11.0.

Minister Finansów wskazał, że w załączniku nr 3 do ustawy, zawierającym wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką podatku w wysokości 8%, pod pozycją 78 mieści się – bez względu na symbol PKWiU – „Sznurek do maszyn rolniczych”. Przesłankami, które muszą być spełnione, aby do dostawy sznurka zastosowanie znalazła obniżona stawka podatku VAT w wysokości 8% są: rodzaj dostarczanego towaru określony jako sznurek oraz jego przeznaczenie do maszyn rolniczych. Sam fakt, że przedmiotowy sznurek może być między innymi wykorzystywany do maszyn rolniczych nie jest jedynym kryterium uprawniającym do zastosowania obniżonej stawki podatku od towarów i usług. Podatnik, poza uwzględnieniem cech funkcjonalnych i użytkowych, powinien mieć bowiem na uwadze faktyczne przeznaczenie do zastosowania tego towaru przez nabywcę.

Należy w tym miejscu podkreślić, że pojęcia używane do oznaczenia towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) opodatkowanych stawką obniżoną, a określonych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług, należy interpretować ściśle, zważywszy, że możliwość zastosowania stawki preferencyjnej stanowi odstępstwo od ogólnej zasady, zgodnie z którą towary i usługi opodatkowane są stawką podstawową (art. 41 ust. 1 wskazanej ustawy). Stosowanie stawki podstawowej ma zatem charakter reguły ogólnej. Wszelkie wyjątki od tej reguły nie powinny być interpretowane w sposób rozszerzający.

Odnosząc się do kwestii szczególnego sposobu dokumentowania przedmiotowej dostawy dla potrzeb stosowania stawki VAT 8% należy zaznaczyć, iż ustawa o podatku od towarów i usług oraz akty wykonawcze do niej – celem zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów usług, zgodnie z art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a ustawy – nie nakładają obowiązku na dostawcę towaru, uzyskania od nabywcy jakiegokolwiek oświadczenia, o przeznaczeniu towaru. Niemniej jednak fakt posiadania takiego oświadczenia nie pozostaje w sprzeczności z prawem. Należy jednak podkreślić, że na mocy ustaw podatkowych obowiązek podatkowy, to nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego, w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach – art. 4 ustawy Ordynacja podatkowa. Zatem ewentualne niezgodności pomiędzy prowadzoną dokumentacją a mającym nastąpić zdarzeniem mogą spowodować dla niego ujemne konsekwencje w zakresie obciążeń podatkowych.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz