Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Księgowość w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Jak w KPiR ewidencjonować otrzymane faktury korygujące - 2012.10.16

IPPB1/415-897/12-2/ES, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

Podatnik zadał pytanie: w jaki sposób prawidłowo ewidencjonować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów faktury korygujące. Podatnik nie był pewien czy faktury takie należy ewidencjonować z dniem wystawienia faktury korygującej, czy z dniem faktury pierwotnej, do której została wystawiona faktura korygująca.

Minister Finansów stwierdził, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawierają przepisów regulujących zasady dokonywania korekty kosztów. Nie zawierają także uregulowań dotyczących momentu powiększenia (zmniejszenia) kosztów. Zauważyć jednak należy, iż faktura korygująca nie dokumentuje odrębnego, niezależnego zdarzenia gospodarczego, lecz odnosi się ściśle do stanu zaistniałego w przeszłości. Późniejsze wystawienie faktury korygującej nie powoduje bowiem zmiany daty poniesienia kosztu, wpływa jedynie na jego wysokość. Punktem odniesienia do faktury korygującej jest zatem faktura pierwotna.

Stąd też uznał za nieprawidłowe twierdzenie, że stosuje się tu art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.

Opracowanie: Piotr Szulczewski na podstawie www.sip.mf.gov.pl

Komentarz eksperta

Zdaniem zespołu PIT.pl interpretacja organu nie do końca odpowiada zasadom działania rynku. Faktury kosztowe należy bowiem dzielić na te, których korekta wynika ze zdarzeń pierwotnych oraz te, których korekta wynika z przyszłych zdarzeń, które wystąpiły już po otrzymaniu FV pierwotnej (np. z powodu udzielonych po czasie rabatów, zwrotów towarów). Te drugie z pewnością powinny być księgowane w dacie ich otrzymania zgodnie z kasową metodą ujmowania kosztów. Potwierdza to m.in. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 12 października 2011 r. (nr ITPB1/415-732/10/WM). Ponadto warto dodać, że gdyby faktura korygująca podwyższała wartość kosztów, to nawet zaksięgowanie jej obecnie nie spowoduje zaniżenia tych kosztów w okresie księgowania pierwszego z dokumentów (koszty podwyższono, ujęto je później więc podatek zapłacono pierwotnie w wyższej wartości niż wynika to z korekty) - więc wątpliwe jest, by organ skarbowy zarzucił nierzetelność prowadzonej ewidencji.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz