Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Kasa fiskalna – usługi księgowe i wypełnianie deklaracji PIT przez biuro rachunkowe - 2015.02.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP3/443-1407/14/KG

W ramach kompleksowej obsługi firm podatnik świadczy usługi księgowe dla firm prowadzących działalność gospodarczą, nie udzielając porad prawnych. Ponadto świadczy on usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej polegające na sporządzaniu deklaracji podatkowych rocznych, tj. zeznań podatkowych PIT. Wnioskodawca jako biuro rachunkowe nie udziela porad prawnych i usług o charakterze doradczym. Jeden ze wspólników posiada certyfikat, tj. świadectwo kwalifikacyjne na usługowe prowadzenia ksiąg, lecz nie posiada uprawnień do wykonywania czynności doradztwa podatkowego, tj. nie jest wpisany na listę doradców podatkowych. Planowana wartość przychodu ze sprzedaży usług w Spółce, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, nie przekroczy kwoty o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2014 r., poz. 1544).

Minister Finansów wskazał, że z dniem 1 stycznia 2015 r. wyłączeniem ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej objęte zostały usługi w zakresie doradztwa podatkowego (§ 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia z 4 listopada 2014 r.). Zaznaczyć należy, że wyłączenia te dotyczą czynności, a nie przedstawicieli zawodu.

W internetowym „Słowniku języka polskiego” (www.sjp.pwn.pl), „doradca” – to ten, „kto udziela porad”. Natomiast „doradzać”, oznacza „udzielić porady, wskazać sposób postępowania w jakiejś sprawie”. Określenie „doradztwo” obejmować może szereg usług doradczych, np.: podatkowych, prawnych, finansowych.

Zakres doradztwa podatkowego uregulowany jest w ustawie z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41, poz. 213 ze zm.).

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, czynności doradztwa podatkowego obejmują:

  1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
  2. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  3. sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie;
  4. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

Należy wskazać, że obowiązek ewidencjonowania przy zastosowaniu kas rejestrujących obowiązuje wszystkie czynności doradztwa podatkowego niezależnie od tego przez jaki podmiot są świadczone.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym, zawodowe wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 4, zastrzeżone jest wyłącznie dla podmiotów uprawnionych w rozumieniu ustawy.

W myśl art. 3 ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, są:

  1. osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
  2. adwokaci i radcowie prawni;
  3. biegli rewidenci.

Zgodnie natomiast z art. 3 ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym, podmiotami uprawnionymi do zawodowego wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, są:

  1. osoby fizyczne wpisane na listę doradców podatkowych;
  2. adwokaci i radcowie prawni.

Z powołanych przepisów wynika, że czynności doradztwa podatkowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, tj. prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie oraz sporządzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zeznań i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie nie muszą być wykonywane przez podmioty uprawnione w rozumieniu ustawy.

Jeśli chodzi o regulacje prawne dotyczące usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, to znajdujemy je w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Zgodnie z art. 76a ust. 1 tej ustawy, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych jest działalnością gospodarczą, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, polegającą na świadczeniu usług w zakresie czynności, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 2–6, tj. prowadzenia, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym.

Stąd też świadcząc usługi, o których mowa we wniosku, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, podatnik nie może korzystać ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej. Zgodnie bowiem z § 4 pkt 2 lit. h rozporządzenia, wyłączone ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej, zostały usługi w zakresie doradztwa podatkowego.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: b. (16-03-2015 14:00:54)
Temat: to nie jest prawdą
Kolejny raz czytam tutaj opinie, które nie maja pokrycia w rzeczywistości. Otóż niezależnie od tego czy biura rachunkowe obsługują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czy też nie,...pokaż całą treść
Kolejny raz czytam tutaj opinie, które nie maja pokrycia w rzeczywistości. Otóż niezależnie od tego czy biura rachunkowe obsługują osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, czy też nie, nie mogą korzystać ze zwolnienia z VAT.zwiń
Dodaj swój komentarz