Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Odsetki od leasingu kosztem w dacie ich zapłaty (ujęcia w księgach ich zapłaty) - 2013.09.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-212/13-2/IR

Spółka planuje zawrzeć umowę leasingu centrum handlowego (Centrum) od obecnego właściciela. Umowa leasingu będzie stanowić umowę leasingu finansowego. W umowie leasingu znajdą się zapisy dotyczące proporcji spłaty wartości początkowej środków trwałych i gruntów przypadającej na poszczególne raty leasingowe (tzw. części kapitałowej raty leasingowej) oraz części odsetkowej raty leasingowej. Na chwilę obecną strony umowy rozważają dwa alternatywne modele, w jakich następować będzie spłata części odsetkowej oraz kapitałowej raty leasingowej. Zgodnie z pierwszym z nich, cała część odsetkowa opłat leasingowych zostanie zapłacona przez Spółkę w początkowym okresie leasingu. W takim wypadku kolejne raty leasingowe będą stanowić jedynie spłatę części kapitałowej opłaty leasingowej („Model I”). Zgodnie z drugim ze scenariuszy, każda rata leasingowa zawierać będzie zarówno część odsetkową jak i kapitałową opłat leasingowych. Przy czym spłata części kapitałowej i leasingowej zostałaby ustalona przy uwzględnieniu tzw. raty balonowej płatnej zarówno w odniesieniu do części kapitałowej jak i odsetkowej raty leasingowej („Model II”). Powyższe oznacza, że część raty odsetkowej i kapitałowej byłaby płatna w jednej z rat leasingowych, istotnie większej od pozostałych rat leasingowych.

W ocenie Spółki w razie ustalenia spłaty opłat leasingowych zgodnie z Modelem I, powinien rozliczać część odsetkową w kosztach podatkowych proporcjonalnie do czasu trwania okresu leasingu. Spółka jako korzystający poniesie bowiem całą opłatę z tytułu części odsetkowej raty leasingowej na początku czasu trwania umowy leasingu.

Minister Finansów stwierdził jednak, że zarówno w przypadku gdy cała część odsetkowa raty leasingowej zostanie uiszczona w jednej lub kilku ratach płatnych w początkowym okresie trwania umowy leasingu, jak i w przypadku gdy jedna lub kilka z rat leasingowych zostanie określona w wysokości wyższej niż pozostałe raty leasingowe - część odsetkowa powinna być jako koszt pośredni zaliczona do kosztów uzyskania przychodów w dacie faktycznej zapłaty zgodnie z art. 15 ust. 4d i 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zdaniem Ministra Finansów przedmiotowe wydatki dotyczące zapłaty części odsetkowej raty leasingowej powinny być zaliczone do kosztów pośrednich. Uznanie powyższych wydatków za koszty pośrednie oznacza, iż podlegają one potrąceniu zgodnie z art. 15 ust. 4d i ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W myśl art. 15 ust. 4d ww. ustawy, koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty te dotyczą okresu przekraczającego rok podatkowy, a nie jest możliwe określenie, jaka ich część dotyczy danego roku podatkowego, w takim przypadku stanowią koszty uzyskania przychodów proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. Z kolei, art. 15 ust. 4e ww. ustawy stanowi, iż za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4f - 4h, uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów. Zatem, za dzień poniesienia kosztu uznaje się dzień, na który podatnik uwzględnia koszt w prowadzonych przez niego księgach rachunkowych. Tym samym, jest to dzień, który podatnik wskazuje w księgach rachunkowych jako dzień (okres), do którego dany wydatek został przypisany. Dnia poniesienia kosztu nie należy utożsamiać z dniem faktycznego księgowania kosztów, tj. z dniem technicznego zapisu operacji gospodarczej w księgach rachunkowych.

Dla korzystającego kosztem uzyskania przychodów jest odsetkowa część raty leasingowej. Jeżeli rata dotycząca części „odsetkowej” nie warunkuje rozpoczęcia umowy leasingu, jest płatna w podstawowym okresie umowy leasingu wg harmonogramu, po uruchomieniu leasingu, to również w sytuacji, gdy cała część odsetkowa rat leasingowych zostanie uiszczona w jednej lub kilku ratach płatnych w początkowym okresie trwania umowy leasingu - raty zawierające część odsetkową mogą być zaliczone jednorazowo do kosztów podatkowych w dacie faktycznej zapłaty jako koszt pośredni na zasadach określonych w art. 15 ust. 4d i 4e ww. ustawy.

 

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz