Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Odsetki od prywatnej umowy kredytu bankowego kosztem firmowym - 2014.12.04

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/1/415-1047/14/ZK

Podatnik jest przedsiębiorcą i właścicielem środka trwałego w postaci budynku o charakterze użytkowym posadowionym na własnej działce. Budynek ten nieprzerwanie od zakupu wykorzystywany jest w działalności gospodarczej Wnioskodawczyni, jak również nieprzerwanie od zakończenia adaptacji dokonanej przed kilku laty, stanowi środek trwały w tej działalności. Nieprzerwanie osiąga przychody z wykorzystywania tego budynku w działalności gospodarczej, w postaci czynszów najmu, tam również znajduje się siedziba firmy. Środki na zakup i adaptację budynku pochodziły w głównej mierze z zaciągniętych w ramach działalności gospodarczej kredytów bankowych.

Podatni zastanawiał się czy spłacane bankowi odsetki od kredytu zaciągniętego prywatnie przez i przeznaczonego w całości na spłatę kredytów, z których sfinansowano nabycie i adaptację budynku stanowiącego środek trwały oraz gruntu, wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów tej działalności.

Minister Finansów wskazał, że jeżeli w istocie kredyt został przeznaczony na spłatę kredytów zaciągniętych i faktycznie wydatkowanych na nabycie i adaptację budynku oraz zakup gruntu pod tym budynkiem, stanowiących środki trwałe w prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, a podatnik jest (będzie) w stanie udokumentować ww. okoliczności, to wymagalne i zapłacone odsetki od tego kredytu w części przypadającej na ww. cele mogą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków na spłatę pożyczek (kredytów), z wyjątkiem skapitalizowanych odsetek od tych pożyczek (kredytów) (…). W myśl natomiast art. 23 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy, nie stanowią kosztów uzyskania przychodów naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Artykuł 23 ust. 1 pkt 33 ww. ustawy stanowi z kolei, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek, prowizji i różnic kursowych od pożyczek (kredytów) zwiększających koszty inwestycji w okresie realizacji tych inwestycji.

Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem bezpośredniego uznania za koszt uzyskania przychodów prowadzonej działalności gospodarczej odsetek od kredytu jest istnienie związku przyczynowo-skutkowego między zaciągniętym kredytem, a przychodem z działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy oraz fakt ich zapłacenia. Ponadto odsetki te nie mogą zwiększać kosztów inwestycji. Zauważyć przy tym należy, że przepisy ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależniają możliwości zaliczania do kosztów uzyskania przychodów, wydatków poniesionych na spłatę odsetek od kredytów (pożyczek) przeznaczonych na sfinansowanie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, od klasyfikacji, czy nazwy kredytów stosowanych przez instytucje finansowe, jak również od rodzaju zaciągniętego kredytu. Decydujące znaczenie dla ustalenia możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów ma więc faktyczne przeznaczenie kredytu, a nie treść umowy zawartej z bankiem.

Opracował: Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Joanna (28-02-2016 20:50:09)
Temat: Wynajem
http://vat.pl
Dodaj swój komentarz