Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Parafia bez prawa do odzyskania podatku VAT od remontu dachu kościoła - 2013.11.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP1/443-741/13-2/HW

Parafia w ramach uzyskanej pomocy z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007-2013 dokonuje remontu pokrycia dachowego kościoła. Efekty prowadzonych prac będą miały związek z wykonywanymi przez Parafię czynnościami m.in. posługą duszpasterską w stosunku do mieszkańców. Parafia nie prowadzi działalności gospodarczej, nie jest też zarejestrowanym, czynnym podatnikiem VAT a więc nie składa deklaracji VAT-7.

Czy parafia ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT wynikającego z faktury dokumentującej poniesione wydatki?

Zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu  ,,Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub do zwrotu podatku VAT z faktury dokumentującej wydatki poniesione na realizację zadania pn. „Remont pokrycia dachowego Kościoła” na podstawie przepisów dotyczących podatku od towarów i usług.”

Zgodnie z art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124. Przy czym zgodnie z art. 15 ww. ustawy za podatnika należy rozumieć osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą.

Powyższe przepisy wykluczają zatem możliwość obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przez Parafię. Nie są spełnione bowiem warunki uprawniające do odliczenia, gdyż Parafia nie jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku VAT. Co więcej przedmioty nabywane przez Parafię, służące realizacji projektu PROW nie będą związane z czynnościami opodatkowanymi tym podatkiem.

Więcej na www.sip.gov.pl


Źródło: sip.mf.gov.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, VAT.pl

 

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz