Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Podatek VAT od posiłków dla uczniów - 2013.08.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-310/13-5/UNR

Szkoła jest jednostką budżetową, Gminną Jednostką Organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej. Stołówka prowadzona jest przez personel Zespołu Szkół, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. Stawkę żywieniową dla placówek oświatowych prowadzonych przez Urząd Miejski ustaliła Rada Miasta (jest to koszt wsadu do kotła). Pracownicy kuchni Zespołu Szkół przygotowują obiady dla uczniów i pracowników szkoły Wnioskodawcy - zgodnie z działalnością statutową oraz dla uczniów Szkoły Podstawowej.

Minister Finansów wskazał, że zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247, z późn. zm.), zwalnia się od podatku usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy.

Ponadto zgodnie z § 13 ust. 8 ww. rozporządzenia, zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi dokonywanych przez podmioty świadczące usługi podstawowe.

Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 pkt 19, 20, 24, 25 i 26, nie mają zastosowania do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, jeżeli:

  1. nie są one niezbędne do wykonania usługi podstawowej, zwolnionej zgodnie z ust. 1 pkt 19, 20, 24 i 25 oraz art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy lub
  2. ich głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia (§ 13 ust. 9 ww. rozporządzenia z dnia 4 kwietnia 2011 r.).

Przygotowywane przez stołówkę, prowadzoną przez Wnioskodawcę, obiady dla uczniów Szkoły Podstawowej, należy uznać za usługi ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą, polegające na ich żywieniu. Przedmiotowe usługi wyżywienia mają bowiem charakter pomocniczy i są niezbędne w stosunku do prowadzonej działalności opiekuńczej Zespołu Szkół w tym zakresie, która to działalność stanowi świadczenie główne, przy czym – jak już wskazano powyżej – ich głównym celem nie jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez Zespół Szkół. W konsekwencji usługi te będą podlegały zwolnieniu od podatku od towarów i usług na podstawie § 13 ust. 1 pkt 26 w związku z § 13 ust. 8 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz