Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Polecenie zapłaty bez wskazania terminu a ulga za złe długi - 2014.01.02

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB3/423-470/13-2/KS

W miesiącu maju spółka wykonywała roboty budowlane. Wystawiła za te roboty fakturę VAT na kwotę brutto 90.000,00 zł z terminem płatności 14 dni. Wartość faktury została w dniu 10.05.2013 r. zaliczona do kosztów podatkowych usługobiorcy. Do dnia 14.06.2013 r. ten nie zapłacił za otrzymaną w dniu 10.05.2013 r. fakturę, w tym też dniu spółka wystawiła na rzecz usługobiorcy „polecenie zapłaty” z podaniem adresów i kont bankowych swoich wierzycieli bez podania terminu dokonania zapłaty. Ogólna wartość polecenia zapłaty wynosiła 90.000,00 zł, czyli pokrywała się z wartością wystawionej faktury VAT. W dniu 8.08.2013 r. usługobiorca zrealizował otrzymane polecenia zapłaty, ale tylko na kwotę 50.000,00 zł. Pozostała kwota, tj. 40.000,00 zł nie została zrealizowana.

Minister Finansów wskazał, że usługobiorca w momencie wystawienia „poleceń zapłaty” na rzecz wierzycieli spółki nie poniósł wydatku. Aby można było bowiem mówić o poniesieniu wydatku, w majątku ponoszącego wydatek powinno nastąpić uszczuplenie. Uwzględnienie danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów uzależnione jest od jego faktycznego i definitywnego poniesienia. Wydatek musi być poniesiony i prawidłowo udokumentowany. Przez poniesienie wydatku należy rozumieć obciążenie majątku podatnika. Obciążenie to powinno mieć jednocześnie charakter definitywny, tzn. musi być poniesiony z majątku podatnika i mieć ostateczny charakter.

Spółka wykonywała na rzecz usługobiorcy roboty budowlane i to ona wystawiła na jego rzecz fakturę VAT z terminem płatności 14 dni. Tym samym, nie można uznać, że zobowiązanie wobec spółki za wystawioną fakturę zostało spłacone w momencie przyjęcia (tj. w dniu 14.06.2013 r.) „poleceń zapłaty” na rzecz jej wierzycieli. Pomimo zmiany podmiotu po stronie wierzyciela, dłużnikiem w sprawie pozostaje nadal usługobiorca.

Stąd przejęte zobowiązania na podstawie „poleceń zapłaty” do wierzycieli spółki należy traktować tak samo jak niezapłacone faktury zgodnie z art. 15b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Oznacza to, że do momentu zrealizowania zapłaty (dokonania przelewów na konta wierzycieli spółki) usługobiorca musi wyłączyć z kosztów podatkowych wartość niezapłaconej faktury. Zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów o kwotę 90.000,00 zł winien dokonać w miesiącu czerwcu 2013 r., tj. w miesiącu w którym upłynął 30 dzień od daty upływu terminu płatności.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz