Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Premia pieniężna nie jest obrotem, stanowi rabat - 2013.09.24

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP2/443-512/13-6/IR

Kontrahent zobowiązał się do świadczenia usług polegających na podejmowaniu czynności zmierzających do intensyfikacji sprzedaży towarów należących do sprzedającego celem zwiększenia jego udziału w rynku towarów handlowych oferowanych przez sprzedającego. Tytułem wynagrodzenia za świadczone usługi, sprzedawca zapłacić ma kontrahentowi premię pieniężną, której podstawę wyliczenia stanowić będzie wartość sprzedaży netto zafakturowanej dla kontrahenta pomniejszona o dokonane zwroty.

Kontrahent świadczy na rzecz Wnioskodawcy usługi marketingowe na podstawie odrębnej umowy za wynagrodzeniem w niej ustalonym, niemniej usługi te nie zostały w żaden sposób skonkretyzowane. Przyznanie (wypłata) premii pieniężnej nie jest uzależnione od spełnienia innych warunków takich jak np. odpowiednie eksponowanie przez kontrahenta towarów, czy też reklamy towarów Wnioskodawcy. Przyznanie premii pieniężnej nie jest uzależnione od niedokonywania przez kontrahenta nabyć podobnych towarów od innych dostawców. Wypłacana premia pieniężna wyliczana jest w stałym procencie niezależnie od wartości dokonanych obrotów przez partnerów handlowych w danym okresie rozliczeniowym. Jeżeli kontrahent nie dokona zakupów premia pieniężna nie zostanie wypłacona.

Minister Finansów wskazał, że skoro w zamian za przyznawanie premii pieniężnej nie ma miejsca świadczenie przez kontrahenta jakichkolwiek usług, to wypłacana przez przedsiębiorcę na rzecz kontrahenta premia pieniężna z tytułu wartości sprzedaży zafakturowanej dla kontrahenta, nie jest wynagrodzeniem za świadczenie usługi lecz stanowi w istocie rabat obniżający wartość konkretnych dostaw udokumentowanych poszczególnymi fakturami - zgodnie z art. 29 ust. 4 ustawy - zmniejszający podstawę opodatkowania.

Kwoty, o które zmniejsza się podstawę opodatkowania oraz podatek należny winny zostać udokumentowane fakturą korygującą. Faktury korygujące są specyficznym rodzajem faktur. Celem ich wystawienia jest doprowadzenie faktury pierwotnej do stanu odpowiadającego rzeczywistości. Powołane wyżej przepisy umożliwiają wystawienie faktury korygującej – w zależności od przypadku – zarówno dla jednej lub więcej transakcji (§ 13 ust. 2 rozporządzenia) bądź też do wszystkich transakcji dla jednego odbiorcy (§ 13 ust. 3 rozporządzenia).


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz