Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Przeniesienie wierzytelności do majątku prywatnego neutralne podatkowo - 2013.09.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-403/13-4/MAP

Podatnik jest osobą fizyczną, wspólnikiem spółki jawnej, która jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Spółka w ramach swojego majątku posiada wierzytelność wobec spółki kapitałowej, którą nabyła od banku. Wierzytelność nabyta została z dyskontem, gdyż wydatki na jej nabycie były mniejsze niż jej wartość nominalna. Obecnie, na mocy uchwały, planowane jest nieodpłatne wycofanie części wierzytelności do majątku osobistego podatnika oraz jednego z pozostałych wspólników. Podatnik nie uzyska od Spółki jawnej żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Następnie, w związku z wycofaniem części wierzytelności z majątku Spółki jawnej, nie będzie ciążył na min obowiązek dokonywania jakichkolwiek dodatkowych świadczeń względem Spółki jawnej.

Minister Finansów podkreślił, że zgodnie z art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT prywatne zbycie majątku nie znajduje zastosowania do odpłatnego zbycia składników majątku związanych z prowadzonym przedsiębiorstwem, nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Stosowanie do treści art. 14 ust. 2 pkt 17 ww. ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są przychody z odpłatnego zbycia składników majątku:

a. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,

b. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osoba prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki.

Stosowanie natomiast do treści art. 14 ust. 3 pkt 12 ww. ustawy, do przychodów, o których mowa w ust. 1 i 2 nie zalicza się przychodów z odpłatnego zbycia składników majątku:

a. pozostałych na dzień likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,

b. otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem wspólnika z takiej spółki

- jeżeli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła likwidacja działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, likwidacja spółki niebędącej osobą prawną lub nastąpiło wystąpienie wspólnika z takiej spółki, do dnia ich odpłatnego zbycia upłynęło sześć lat i odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Stąd też w razie wycofania części wierzytelności do majątku osobistego, podatnik nie osiągnie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. W konsekwencji, przekazane części wierzytelności z majątku Spółki jawnej do majątku osobistego wspólnika będzie miało charakter nieodpłatny, to czynność ta nie będzie rodziła dla Wnioskodawcy jako wspólnika Spółki jawnej skutków podatkowych w podatku dochodowym od osób fizycznych w postaci powstania obowiązku podatkowego. Jednakże w momencie, ewentualnego odpłatnego zbycia otrzymanych składników majątku, osiągnie przychód z zastrzeżeniem warunków, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.


Opracował Piotr Szulczewski,
źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz