Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Rodzaje wydatków zwiększających i nie wpływających na wartość początkową środka trwałego - 2014.01.10

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB3/423-383/13-4/IR

Wydatki poniesione przez podatnika w związku z przygotowaniem inwestycji (Zakładu) obejmują między innymi: wydatki poniesione w związku z uzyskaniem niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych, wyborem technologii termicznego przetwarzania odpadów, opracowaniem projektów budowlanych i technologicznych, przygotowaniem terenu pod budowę. Wydatki poniesione przez Spółkę w związku z bieżącym funkcjonowaniem Spółki obejmują między innymi koszty zarządu, utrzymania biura, koszty związane z identyfikacją źródeł i pozyskaniem finansowania.


Minister Finansów zgodził się z kwalifikacją wydatków związanych z realizacją inwestycji jako zwiększających oraz jako nie wpływających na wartość początkową (kosztów pośrednich) inwestycji według zasad przedstawionych poniżej. Do kosztów podwyższających wartość inwestycji zaliczył:

 • Usługi doradcze:

a. usługi zarządzania projektem inwestycyjnym;

b. usługi doradcze w związku z przygotowaniem założeń koncepcyjnych Projektu oraz specyfikacją wymogów technicznych;

c. usługi doradztwa technicznego w związku z przygotowaniem Projektu do realizacji oraz oceny efektywności ekonomicznej Projektu, obejmujące między innymi analizy parametrów technicznych, doradztwo w zakresie wyboru technologii termicznego przetwarzania odpadów, weryfikację techniczną ofert potencjalnych dostawców pod względem zgodności z przyjętymi założeniami technologicznymi i koncepcyjnymi Projektu;

d. usługi doradcze w zakresie oceny oddziaływania Projektu na środowisko niezbędne dla uzyskania decyzji administracyjnych warunkujących realizację Projektu w danej lokalizacji;

e. przygotowanie map satelitarnych działki przeznaczonej pod inwestycję w celu przygotowania wniosków o uzyskanie decyzji administracyjnych warunkujących realizację Projektu – kwalifikowane przez Spółkę jako koszt zwiększający wartość początkową środków trwałych;

f. przygotowanie dokumentacji dotyczącej oddziaływania Projektu na środowisko, w tym Raportu Oddziaływania na Środowisko niezbędnej dla uzyskania decyzji administracyjnych warunkujących realizację Projektu w danej lokalizacji;

 • usługi w zakresie przygotowania projektu budowlanego celem uzyskania pozwolenia na budowę;
 • usługi prawne związane z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych warunkujących realizację Projektu;
 • nadzór przyrodniczy mający na celu zapewnienie zgodności podejmowanych działań w związku z realizacją Projektu z wiążącą Spółkę decyzją środowiskową;
 • prace związane z zagospodarowaniem terenu:

a. zdjęcie humusu na terenie działki, wylesienie, ogrodzenie, doprowadzenie mediów, zgodnie z wiążącymi Spółkę wydanymi decyzjami administracyjnymi;

b. wykonanie oświetlenia placu budowy;

c. opłaty za energię elektryczną zużytą na placu budowy przed rozpoczęciem i w trakcie budowy;

 • koszty służbowych telefonów komórkowych pracowników – kwalifikowane przez Spółkę jako koszty pośrednie prowadzonej działalności w proporcji odpowiadającej szacowanej proporcji podziału czasu pracy każdego z pracowników na realizację zadań związanych bezpośrednio i pośrednio z realizowanym Projektem;
 • wynagrodzenia:

a. dyrektora zarządzającego, głównego specjalisty ds. logistyki, kierownika biura zarządu – kwalifikowane przez Spółkę jako koszty pośrednie prowadzonej działalności w proporcji odpowiadającej szacowanej proporcji podziału czasu pracy każdego z pracowników na realizację zadań związanych bezpośrednio i pośrednio z realizowanym Projektem;

b. członków zarządu – kwalifikowane przez Spółkę jako koszty pośrednie prowadzonej działalności;

c. kierownika budowy – kwalifikowane przez Spółkę jako koszt zwiększający wartość początkową środków trwałych;

 • koszty samochodów służbowych:

a. amortyzacja i paliwo – kwalifikowane przez Spółkę jako koszty pośrednie prowadzonej działalności w proporcji odpowiadającej ustalonej dla podziału kosztów wynagrodzeń;

b. przeglądy, naprawy i ubezpieczenia – kwalifikowane przez Spółkę jako koszty zwiększające wartość początkową środków;

 • koszty finansowe, w tym odsetki zrealizowane różnice kursowe od pożyczek, poniesione do dnia przekazania środków trwałych do użytkowania – kwalifikowane przez Spółkę jako koszt zwiększający wartość początkową środków trwałych.
 • Koszty wynagrodzeń:
  • dyrektora zarządzającego odnoszone są w 50% w koszty bieżące, a w 50% aktywowane jako wydatki inwestycyjne;
  • głównego specjalisty ds. logistyki odnoszone są w 50 % w koszty bieżące, a w 50% aktywowane jako wydatki inwestycyjne;
  • kierownika biura zarządu odnoszone są w 70% w koszty bieżące, a w 30% aktywowane jako wydatki inwestycyjne;
  • zleceniobiorców odnoszone są w 50% w koszty bieżące, a w 50% aktywowane jako wydatki inwestycyjne;
  • kierownika budowy są w 100% aktywowane jako wydatki inwestycyjne.

 

Do kosztów nie wpływających na wartość początkową zaliczył:

 • usługi doradcze związane z przygotowaniem wniosków o pozyskanie finansowania, w tym bankowego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • usługi prawne:
  • analiza kontraktów (ostatecznie zawartych lub nie) z potencjalnymi podwykonawcami na realizację Projektu pod względem formalno-prawnym;
  • związane z pozyskaniem finansowania, w tym bankowego oraz z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
 • ochrona terenu inwestycji, która ma na celu zabezpieczenie majątku Spółki i nie ma bezpośredniego przełożenia na wartość powstałych w procesie inwestycyjnym środków trwałych;
 • koszty związane z prowadzeniem działalności w Specjalnej Strefie Ekonomicznej (dalej SSE), w tym usługi prawne i doradcze związane z uzyskaniem zezwolenia na działalność w SSE, dotyczące działalności w SSE, comiesięczne opłaty administracyjne jako mające w przyszłości zapewnić Spółce korzyści podatkowe, nie mają bezpośredniego związku z prowadzoną budową;
 • koszty telefonów stacjonarnych, są to wydatki które mają na celu utrzymanie siedziby Spółki;
 • koszty służbowych telefonów komórkowych pracowników – kwalifikowane przez Spółkę jako koszty pośrednie prowadzonej działalności w proporcji odpowiadającej szacowanej proporcji podziału czasu pracy każdego z pracowników na realizację zadań związanych bezpośrednio i pośrednio z realizowanym Projektem;
 • czynsz za wynajem biura związany z utrzymaniem siedziby Spółki;
 • polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z realizacją inwestycji. Wydatek ten ma uchronić Spółkę od potencjalnych kosztów odszkodowań z tytułu odpowiedzialności w trakcie budowy, nie przekłada się on bezpośrednio na wartość wytworzonych środków trwałych;
 • wynagrodzenia:
  • dyrektora zarządzającego, głównego specjalisty ds. logistyki, kierownika biura zarządu – kwalifikowane przez Spółkę jako koszty pośrednie prowadzonej działalności w proporcji odpowiadającej szacowanej proporcji podziału czasu pracy każdego z pracowników na realizację zadań związanych bezpośrednio i pośrednio z realizowanym Projektem;
  • członków zarządu, jest to wydatek niezbędny dla funkcjonowania Spółki i nie zwiększa wartości wytwarzanych środków trwałych;
 • tłumaczenia na potrzeby członków zarządu i wspólników dokumentów opracowanych przez zagranicznych podwykonawców z języka angielskiego na polski oraz dokumentów opracowanych przez polskich podwykonawców, pism urzędowych i decyzji administracyjnych z języka polskiego na angielski. Wszelkie tłumaczenia dokonywane w celu umożliwienia wykonywania powierzonych zadań członkom zarządu, wydatki te nie mają bezpośredniego przełożenia na wartość wytwarzanych środków trwałych;
 • materiały i artykuły biurowe związane z bieżącym funkcjonowaniem biura;
 • koszty samochodów służbowych:
  • amortyzacja i paliwo - koszty eksploatacji samochodów dzielone są ze względu na cel użytkowania samochodów i zaliczane są do kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzanymi środkami trwałymi oraz kosztów pośrednich działalności w proporcji ustalonej dla podziału kosztów wynagrodzeń,
  • przeglądy, naprawy i ubezpieczenia – koszty przeglądów, napraw oraz ubezpieczeń odnoszone są w całości w koszty pośrednio związane z działalnością Spółki, ponieważ ponoszone są bez względu na cel użytkowania samochodów;
 • wydatki na promocję przedsięwzięcia i Spółki oraz public relations, w tym reklama w prasie, artykuły sponsorowane.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz