Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Składki opłacone za pracownika nie stanowiące kosztów podatkowych - 2014.01.27

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-667/13-4/MD

Podmiot zawierał umowy o dzieło bez potrącania składki na ubezpieczenie zdrowotne. W wyniku kontroli zostało stwierdzone, że umowy o dzieło na wykonanie prac porządkowych mają znamiona umów zleceń, od których Spółka zobowiązana jest do zapłaty składek na:

  • ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
  • ubezpieczenie rentowe,
  • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Na skutek wydanych wyroków sądowych w stosunku do niektórych umów o dzieło podatnik zobligowany była dokonać korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS, naliczyć i odprowadzić należne składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Podatnik nie będzie dochodzić zwrotu składek z uwagi na to, że umowne kwoty netto zostały wypłacone zleceniobiorcom, a wszelkie pochodne do nich zostały obliczone i odprowadzone do właściwych urzędów przez Spółkę. Składki opłacone stanowią element wynagrodzenia zleceniobiorcy, będąc pochodnymi od wynagrodzeń, którego zleceniobiorca nie otrzymuje z uwagi na obowiązek ich przekazania do ZUS przez płatnika, zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach społecznych. Egzekwowanie kwot od zleceniobiorców nie byłoby zgodne z zawartymi z nimi umowami o dzieło (przekwalifikowanymi na umowy zlecenia), bo zawierają one kwoty netto wynagrodzenia (czyli do wypłaty) i stanowią część uposażenia zleceniobiorcy, natomiast kwoty podatku i składek ZUS (pochodne od wynagrodzeń) zatrzymane zostały w Spółce do rozliczenia z właściwymi urzędami, które to następnie podmiot im przekazał.

Minister Finansów wskazał, że składki zapłacone na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od wypłaconych wynagrodzeń za lata 2009 – 20011 w części finansowanej przez płatnika, stanowią koszty uzyskania przychodów w momencie ich poniesienia.

Co do możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w części, która zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych jest finansowana przez ubezpieczonego oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne w całości finansowanych przez ubezpieczonego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, finansowanych przez ze środków publicznych, to przedmiotowe składki nie są objęte zakresem zastosowania art. 22 ust. 6bb art. 23 ust. 1 pkt 55a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przepisy te odnoszą się wyłącznie do takich składek na ubezpieczenia, które zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych są finansowane przez płatnika składek.

Rozważając celowość poniesienia tych wydatków, należy podkreślić, że podatnik opłacił zaległe składki po kontroli ZUS, aby zrealizować swoje obowiązki jako płatnik składek. Uiszczenie przedmiotowych składek było zatem konsekwencją błędnej kwalifikacji świadczeń na rzecz zleceniobiorców, a nie celowym działaniem nakierowanym na osiąganie przychodów. Należy przy tym podkreślić, że dokonał zapłaty tej części składek na ubezpieczenia społeczne i składek na ubezpieczenie zdrowotne, w odniesieniu do których - zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - ciążył wyłącznie obowiązek ich pobrania z wynagrodzenia wypłacanego zleceniodawcy, a nie obowiązek sfinansowania z własnych środków.

Analizowane wydatki nie spełniają zatem jednej z podstawowych cech definiujących kategorię podatkową „kosztów uzyskania przychodów” - nie są ponoszone w celu uzyskania przychodów ani w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Zatem fakt sfinansowania zaległych składek (w pełnej wysokości) na ubezpieczenia oraz okoliczność, że dotyczą one zleceniobiorców, nie są wystarczające dla uznania tych wydatków za koszty uzyskania przychodów.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło: www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz