Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż motocykli demonstracyjnych, zastępczych i przeznaczonych na cele służbowe do 2014 r. - 2013.12.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPP1/443-665/11/13-10/S/Igo

Podatnik prowadzi sprzedaż samochodów i motocykli jako główny przedmiot swojej działalności. Nabywa nowe motocykle, a następnie dokonuje ich odsprzedaży na rzecz dealerów, który odsprzedają je ostatecznym klientom.

Niektóre z motocykli są przed ich sprzedażą użytkowane przez podatnika. Motocykle są rejestrowane i wykorzystywane jako:

  • motocykle demonstracyjne (wykorzystywane w celu zaprezentowania ich potencjalnym klientom, dla testów lub w celu udostępnienia ich do jazd próbnych),
  • motocykle zastępcze (wydawane w przypadku, gdy zbyty motocykl jest niesprawny i zgodnie z umową należy udostępnić motocykl);
  • motocykle służbowe na potrzeby pracowników spółki.

Motocykle wymienione powyżej i przeznaczone do odsprzedaży, nie są klasyfikowane dla celów podatku dochodowego, jako środki trwałe, lecz jako towary handlowe. Ich odsprzedaż następuje po okresie używania nieprzekraczającym 1 roku.

Minister Finansów wskazał, że podatnikowi przysługuje pełne prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu motocykli przeznaczonych do odsprzedaży w przypadku ich wykorzystywania w międzyczasie do celów demonstracyjnych oraz jako motocykle zastępcze natomiast w odniesieniu do motocykli wykorzystywanych przez pracowników do celów służbowych podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia całości podatku naliczonego zapłaconego przy zakupie przedmiotowych motocykli. Podatnikowi będzie przysługiwało prawo do odliczenia 60% kwoty podatku należnego, nie więcej niż 6.000 zł – wynikającej z faktury zakupu tych pojazdów.

W konsekwencji, w przypadku sprzedaży motocykli, które były wcześniej użytkowane do celów demonstracyjnych bądź jako motocykle zastępcze, a z tytułu nabycia których przysługiwało podatnikowi prawo do odliczenia podatku w pełnej wysokości, ale są odprzedawane po okresie użytkowania, nieprzekraczającym 1 roku od daty oddania do użytkowania, nie znajdzie zastosowania zwolnienie z VAT określone w § 13 ust. 1 pkt 5) rozporządzenia wykonawczego, a w konsekwencji sprzedaż tego rodzaju motocykli podlegać będzie opodatkowaniu VAT według stawki właściwej. W odniesieniu zaś do pojazdów wykorzystywanych na cele służbowe pracowników w okresie przekraczającym pół roku, zostaną spełnione wszystkie warunki, niezbędne do zastosowania zwolnienia od podatku, określone w § 13 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia. Natomiast, gdyby podatnik zdecydował się sprzedać motocykle przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, wówczas zastosowanie będzie miała podstawowa stawka podatku VAT.

W przypadku przekwalifikowania motocykla z towaru handlowego na środek trwały, Minister Finansów wskazał, że regulacja art. 91 ustawy o VAT, w tym ust. 7 tego artykułu nakazuje oceniać ostateczny zakres prawa do odliczenia opierając się na finalnym i rzeczywistym przeznaczeniu towaru czy też usługi, w cenie której zawarty był podatek mający podlegać odliczeniu. Norma art. 91 ust. 7 przewiduje, że przepisy o obowiązku dokonywania korekty podatku VAT (tj. art. 91 ust. 1-5) stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podatnik miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał ta kiego obniżenia, albo nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się to prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi. Późniejsza zmiana tych warunków będzie powodować obowiązek dokonania korekty na zasadach identycznych, jak te przewidziane dla korekty w przypadku nabycia towarów i usług służących sprzedaży mieszanej.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz