Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Usługi rachunkowo – księgowe a zwolnienie z podatku VAT - 2013.01.03

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPP4/443-699/12-5/JM

Podatnik prowadził działalność w zakresie usług rachunkowych i księgowych jako biuro rachunkowe, nie jest doradcą i nie wykonuje i nie będzie wykonywała usług doradczych i prawniczych. Obroty w 2010 r. wyniosły 44.658, a w 2011 r. 47.555 zł tzn. nie przekroczyły 50.000 zł. Podatnik zamierza w 2013 roku skorzystać ze zwolnienia od VAT, a obroty w 2013 roku nie przekroczą 50.000 zł. W związku z powyższym powstało pytanie, czy możliwe jest kontynuowanie tak prowadzonej działalności, przy jednoczesnym dalszym zwolnieniu podmiotowym z podatku VAT.

Minister Finansów wskazał, że zwolnienie podmiotowe nie obejmuje świadczących usługi prawnicze oraz usługi w zakresie doradztwa, a także usługi jubilerskie. Dodatkowo ze zwolnienia nie może korzystać (bez względu na symbol PKWiU) doradztwo, z wyłączeniem doradztwa rolniczego związanego z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego.

Należy zauważyć, że ustawa o podatku od towarów i usług oraz przepisy wykonawcze do tej ustawy nie definiują pojęcia doradztwa. W potocznym rozumieniu termin „doradztwo” obejmuje szereg usług doradczych, tj.: podatkowe, prawne, finansowe. Zakres znaczeniowy pojęcia „usługi w zakresie doradztwa” jest szerszy niż termin „usługi w zakresie doradztwa podatkowego”. Wobec braku w ustawie definicji doradztwa należy posiłkowo odwołać się do wykładni językowej. Zgodnie z Małym Słownikiem Języka Polskiego PWN, Warszawa 1994, „doradzać” znaczy udzielać porady, podać, wskazać sposób postępowania w takiej sprawie. Doradztwo jest zatem udzieleniem fachowych zaleceń, porad, zwłaszcza ekonomicznych. Użyty w ustawie o podatku od towarów i usług termin „usługi w zakresie doradztwa” należy rozumieć w związku z tym szeroko. Jednym z rodzajów doradztwa jest doradztwo podatkowe.

Skoro podatnik nie wykonuje usług o charakterze doradczym, a jedynie rachunkowo – księgowe, ani nie udziela porad prawnych to przysługuje mu prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego od podatku od towarów i usług, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy.

Zatem działalność sklasyfikowana pod nr PKD 2007 – 6920Z Działalność rachunkowo – księgowa, doradztwo podatkowe, w ramach której prowadzone są książki przychodów i rozchodów, rejestr podatku od towarów i usług, ewidencje dla potrzeb zryczałtowanego podatku dochodowego, rozliczane oraz sporządzane deklaracje podatkowe VAT, rozliczane zaliczki i sporządzane deklaracje na należny podatek dochodowy, prowadzone karty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez Zleceniobiorcę, rozliczane zaliczki i sporządzane deklaracje ZUS oraz obliczane zaliczki na podatek dochodowy od zatrudnionych pracowników, prowadzone rejestry VAT, prowadzone ewidencje środków trwałych, rozrachunków z ZUS – możliwe jest korzystanie ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT.

Opracował Piotr Szulczewski, na podstawie www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz