Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zaliczenie do kosztów w PIT podatku VAT wykazanego w ramach proporcji - 2013.09.12

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi, IPTPB1/415-362/13-4/AP

NZOZ Profilaktyka Medyczna z siedzibą w X, działa jako podmiot leczniczy. NZOZ0 prowadzi działalność mieszaną: dokonuje sprzedaży usług medycznych zwolnionych z VAT i wynajmuje pomieszczenia - czynność opodatkowana stawką podstawową 23%. W oparciu o przepis art. 90 ust. 10 pkt 2 ustawy o VAT - wyliczona proporcja za 2012 r. nie przekroczyła 2% (1,29%) - Podatnik uznał, że proporcja ta wynosi 0% i zdecydował o nieodliczaniu podatku naliczonego w ogóle.

NZOZ zastanawia się, czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodliczony podatek VAT od zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i sprzedażą mieszaną.

Minister Finansów wskazał, że stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 43 lit. a) tiret drugi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów podatku od towarów i usług, z tym, że jest kosztem uzyskania przychodów podatek naliczony w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.

Odmienna sytuacja zachodzi, gdy przepisy ustawy o podatku od towarów i usług pozbawiają podatnika prawa do obniżenia kwoty podatku należnego. Wówczas racjonalne jest zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów podatku naliczonego przy nabyciu towarów, albowiem kwota tego podatku na podstawie ww. przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, nigdy niezostanie zwrócona podatnikowi. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik utracił uprawnienie do obniżenia kwoty podatku należnego na skutek niedochowania rygorów wynikających z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – brak jest podstaw prawnych do zaliczenia tego podatku do kosztów uzyskania przychodów.

Zatem, skoro NZOZ nie odlicza podatku od towarów i usług od udokumentowanych wydatków na zakup węgla, związanych z prowadzoną pozarolniczą działalnością gospodarczą, tak więc nie przysługuje Mu prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej nieodliczonego podatku od towarów i usług.

Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz