Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zlikwidowane zapasy magazynowe w kosztach podatkowych - 2013.12.18

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPBI/2/423-1220/13/MO

W związku z prowadzoną działalnością dokonywane są zakupy materiałów zaopatrzeniowych oraz materiałów i towarów handlowych (surowce, materiały, części, części zamienne, półprodukty, podzespoły, towary itp.), które stanowią zapasy. Zakupione materiały i towary wykorzystywane są do produkcji urządzeń, napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, świadczenia usług serwisowych oraz do remontów posiadanych maszyn. Produkty (wyroby i usługi) znajdujące się w ofercie podmiotu pochodzą w znaczącej części z produkcji realizowanej przez podatnika. Są one w większości efektem pracy własnego działu rozwoju, a proces produkcyjny jest realizowany według własnej technologii. Podatnik zobowiązany jest do utrzymywania stałego zapasu (magazynu) części, podzespołów oraz materiałów wykorzystywanych do produkowanych i sprzedawanych wyrobów.

Postęp techniczny, zmieniające się wymagania rynkowe co do urządzeń fiskalnych, konkurencja i zmiany technologiczne, powodują, że podatnik nabywa i stosuje coraz nowocześniejsze materiały i rozwiązania elektroniczne posiadające coraz wyższe parametry techniczne. Skutkuje to dokonywaniem zakupu nowocześniejszych materiałów i towarów, a w efekcie wprowadzaniem ich na stan magazynowy, jako zapas. Występują sytuacje, że materiały o niższych parametrach, niewykorzystane, pozostają na magazynie i stają się nieprzydatne. Następuje to bez jakiejkolwiek winy podatnika, lecz ze względu na sytuację rynkową i nieodłączne ryzyko gospodarcze (biznesowe). Ponadto niektóre materiały i surowce, w wyniku dłuższego przechowywania tracą swoją wartość użytkową.

Opisane powyżej przyczyny likwidacji zbędnych/nieprzydatnych zapasów (części zamiennych, materiałów handlowych, gotowych urządzeń, surowców, towarów) uwarunkowane są czynnikami zewnętrznymi. Zapasy utraciły bowiem swą przydatność, wartość użytkową i nie rokują możliwości ich wykorzystania do produkcji (świadczenia usług), czy sprzedaży oraz należy je wycofać ze względu na zmianę przepisów. Ponadto duża część materiałów handlowych nie znajdzie rynku zbytu, gdyż posiada specyficzne cechy - została specjalnie wytworzona i/lub sprowadzona na potrzeby podatnika.

Minister Finansów zgodził się z podatnikiem, że utrzymywanie zapasów magazynowych, tj. surowców, materiałów, części zamiennych, podzespołów itp. ma swoje uzasadnienie biznesowe (ekonomiczne). Celem tych działań jest osiągniecie przychodów oraz zabezpieczenie i zachowanie źródła przychodów. Zapasy wykorzystywane są bowiem do produkcji towarów, wykonywania napraw gwarancyjnych, czy też świadczenia usług serwisowych. Likwidacja zaś będzie następowała z przyczyn niezależnych od woli podatnika, tj. ze względu na postęp techniczny, zmianę wymagań rynkowych, wygaśniecie homologacji, utratę przydatności itp.

Minister Finansów przyznał, że w związku z powyższym istnieją zasadne przesłanki dla zaliczenia kosztu zlikwidowanego zapasu do kosztów uzyskania przychodu, albowiem wydatek ten jest ponoszony celem zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo za powyższym przemawia fakt, że wydatek będzie prawidłowo udokumentowany poprzez sporządzenie protokołu likwidacji i dokonanie złomowania. Odzyskany złom podlega zaś sprzedaży.


Opracował Piotr Szulczewski, źródło www.sip.mf.gov.pl

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz