Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Zwolnienie z podatku VAT usług medycznych i zdrowotnych

Nowelizacja z kwietnia 2011 r. spowodowała wiele zamieszania w stosowaniu odpowiednich stawek podatku VAT, obejmując zwolnieniem m.in. usługi medyczne. Obowiązujący po tej dacie zakres zwolnień był dwukrotnie zmieniany, stąd też podatnicy – lekarze i specjaliści służby zdrowia często borykają się z problemem naliczenia właściwej stawki VAT w związku ze świadczonymi usługami.

Zwolnienie z VAT obejmuje przede wszystkim usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, wykonywane w ramach działalności leczniczej przez podmioty lecznicze.

Problemem pozostaje prawidłowe definiowanie zakresu działań służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Jak się okazuje wydanie orzeczenia o stanie zdrowia, które jest wymagane przez osobę trzecią jako warunek wykonywania działalności zawodowej lub wykonywania określonej czynności zależnej od pełnej fizycznej i psychicznej zdolności tej osoby nie stanowi takiej formy działalności. Stąd też z podatku VAT nie są zwolnione usługi wydawania zaświadczeń o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na stanowisku strażnika w banku, czy konwojenta gotówki, jak i kandydatów na myśliwych (IPTPP1/443-129/12-4/AK, 2012.05.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Podobnie zwolnieniu nie podlega wydawanie zaświadczeń dla osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony, czy detektywa, a także badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy, o odzyskanie zatrzymanego przez policję prawa jazdy (np. z powodu uczestnictwa w wypadku drogowym, przekroczenie punktów, jazdy pod wpływem alkoholu, posiadania orzecznictwa o inwalidztwie), por. IPTPP1/443-129/12-4/AK, 2012.05.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Dostawa towarów i świadczenie usług ściśle związanych z usługami medycznymi również zwalnia się z podatku VAT. Stąd też wykonywanie usług wydawania prześwietleń na kliszy służy zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Zdjęcie RTG stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem, bez której nie może oczywiście być mowy o ochronie, w tym o utrzymaniu bądź przywróceniu dobrego stanu zdrowia osób (IPTPP1/443-131/12-4/AK, 2012.05.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Niemniej jednak zauważyć można, że wszędzie tam, gdzie nie ma bezpośredniego związku z leczeniem – nie ma prawa do zastosowania zwolnienia z VAT. Jeśli głównym celem usług nie jest ochrona, w tym zachowanie lub odtworzenie zdrowia, ale np. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej, nie będzie miało zastosowanie zwolnienie od podatku. Stąd też wydawanie kopii dokumentacji chorobowej nie jest zwolnione z VAT. W ramach świadczonej odpłatnie usługi sporządzenia kopii i wydania dokumentacji medycznej nie jest diagnozowana bowiem żadna choroba i nie jest wykonywana żadna czynność terapeutyczna sensu stricto. Jedynie oryginał karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (w przypadku usług w zakresie opieki medycznej, służących profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia) jest dokumentem, którego wydanie korzysta ze zwolnienia od podatku VAT (na mocy art. 43 ust. 1 pkt 18) jako „świadczenie usług ściśle związanych z usługami w zakresie opieki medycznej, służącej profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia” IPTPP1/443-128/12-4/AK, 2012.05.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Podobnie badania psychologiczne kierowców i innych grup zawodowych wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, nie korzystają ze zwolnienia od podatku. Tym samym ww. czynność winna zostać opodatkowana stawką podstawową w wysokości 23% (IPTPP2/443-62/12-5/JS, 2012.04.19, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Podobnie zwolnienie nie obejmuje usług polegających na przeprowadzeniu badań wraz z wydaniem zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy osób niepełnosprawnych (IBPP3/443-99/11/JP, 2012.04.13, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach). Jednak już wykonanie badań medycznych takich jak badania profilaktyczne dla osób bezrobotnych kierowanych na kursy doskonalące, po zakończeniu których osoby te podejmują pracę u konkretnego pracodawcy, wykonywane w ramach medycyny pracy stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem, bez której nie może oczywiście być mowy o ochronie, w tym o utrzymaniu bądź przywróceniu dobrego stanu zdrowia osób , a w konsekwencji - korzysta ze zwolnienia z VAT (IBPP4/443-1721/11/EJ, 2012.02.27, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach). Podobnie ze zwolnienia korzystają usługi medycyny pracy tj., wykonywanie badań profilaktycznych wstępnych, okresowych, kontrolnych oraz szczepień ochronnych stanowi integralną część opieki medycznej nad pacjentem, rozumianej jako zespół czynności – funkcjonalnie skierowanych na utrzymanie bądź przywrócenie dobrego stanu zdrowia – obejmujących na wstępie czynności polegające na obserwacji i badaniu, a następnie ewentualnie na diagnozie i leczeniu (ILPP1/443-1345/11-2/AWa, 2012.01.16, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu). Zwolnieniu nie podlegają natomiast analizy medyczne mające cel wyłącznie ekspercki czy dowodowy. W związku z tym badania osób zatrzymanych lub doprowadzonych do wytrzeźwienia, w celu wydania zaświadczenia lekarskiego o istnieniu lub braku przeciwwskazań medycznych do zatrzymania i umieszczenia ww. osób w pomieszczeniu dla zatrzymanych podlegają opodatkowaniu podstawową stawką podatku VAT (IPPP3/443-194/12-2/RD, 2012.04.11, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Podatnicy powinni jednak precyzyjnie przyglądać się każdej wykonywanej usłudze. Przykładowo usługi dermabrazji chemicznej/peelingu medycznego, mezoterapii i epilacji nie są usługami służącymi profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu, ratowaniu i poprawie zdrowia i nie korzystają ze zwolnienia z podatku VAT, mimo że inne usługi dermatologiczne i kosmetyczne – jak usługi leczenia zmian naczyniowych, usuwania zmian skórnych, biopsji i dermatoskopii komputerowej – można już zaliczyć do korzystających ze zwolnienia (IPPP1/443-1692/11-2/JL, 2012.02.28, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

Dla stosowania zwolnienia nie ma znaczenia fakt objęcia ubezpieczeniem obowiązkowym klienta czy wykonywanie tych czynności na zlecenie innego lekarza – ważny jest cel zdrowotny usługi. Stąd też przy podejmowaniu czynności stomatologii estetycznej, typu scalling, piaskowanie, zastosowanie znajdzie podstawowa stawka VAT. Podobnie sytuacja ma się do usług kosmetologii.

Zwolnieniu z VAT podlegają natomiast szczepienia (zarówno sama szczepionka jak i usługa szczepienia) w części refundowane przez NFZ – szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, poliomyelitis i zakażeniom wywoływanym przez Haemophilus influenzae typu b, za którą PZOZ pobiera odpłatność w związku z faktem, iż jest to szczepionka skojarzona (w przypadku szczepienia normalną szczepionką zachodzi konieczność kilkukrotnego kłucia dzieci, zaś w przypadku szczepionki skojarzonej wykonuje się jedną iniekcję), por. IPTPP1/443-130/12-4/AK, 2012.05.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi. Zwolnienie obejmuje również szczepienia rekomendowane lecz nierefundowane przez Ministerstwo Zdrowia – między innymi szczepionki przeciwko zmianom przedrakowym (nieprawidłowy rozrost komórek) oraz rakowi szyjki macicy, ospie wietrznej, rotawirusom, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B, chorobie inwazyjnej i ostremu zapaleniu ucha środkowego (szczepionki te podawane są w formie zawiesiny doustnej lub poprzez dokonanie iniekcji). W obu przypadkach celem jest zapobieganie ewentualnym problemom zdrowotnym ludzi poprzez zwiększenie odporności na określone choroby stanowią jeden z głównych elementów profilaktyki.

Zwolnione z VAT pozostają także usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, świadczone na rzecz podmiotów leczniczych na terenie ich przedsiębiorstw, w których wykonywana jest działalność lecznicza.

W przypadkach stosowania zwolnień, zastosowanie znajdują one do dostawy towarów lub świadczenia usług ściśle związanych z usługami podstawowymi, dokonywanymi przez podmioty świadczące usługi podstawowe. Zwolnienie nie znajdzie zastosowania, gdy dostawa towarów lub świadczenie usługi związanej ściśle z usługą medyczną:

  • nie jest niezbędna do wykonania usługi podstawowej,
  • jej głównym celem jest osiągnięcie dodatkowego dochodu przez podatnika, przez konkurencyjne wykonywanie tych czynności w stosunku do podatników niekorzystających z takiego zwolnienia.

Warto zwrócić uwagę, że na przykład sprzedaż okularów korekcyjnych, które mieszczą się w definicji wyrobu medycznego na podstawie ustawy o wyrobach medycznych i są dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT stawką 8%, nie znajdzie tu natomiast zastosowania zwolnienie z podatku VAT (IPTPP2/443-86/12-4/PR, 2012.04.27, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Należy też pamiętać, że dla towarów medycznych zastosowanie ma stawka 8% VAT. Jest to jednak stawka obniżona, stosowania wyłącznie do tego rodzaju dostaw, a nie dostaw z nimi związanych. Stawka obniżona nie może na przykład mieć zastosowania do elementów dodatkowych w postaci usług elektrycznych i sieciowych służących zorganizowaniu właściwych warunków do eksploatacji sprzętu medycznego (por. ITPP2/443-1113/10/12-S/MD, 2012.02.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Natomiast już usługi perfuzyjne świadczone na rzecz szpitali, polegające na prowadzeniu krążenia pozaustrojowego krwi pacjenta w trakcie operacji serca, która wymaga na czas zabiegu wstrzymania jego akcji, czyli jego unieruchomienia. Usługi takie stanowią bowiem usługi medyczne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia (ILPP2/443-151/12-2/MN, 2012.04.24, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

Ponadto zwolnienie z podatku VAT dotyczy również usług w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów:

a) lekarza i lekarza dentysty,

b) pielęgniarki i położnej,

c) medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

d) psychologa.

Szczególnie dużo problemów sprawia definiowanie usług medycznych. Przykładowo, do usług medycznych zaliczać można działalność dietetyka, stąd prowadzenie usług medycznych w poradni żywieniowo – dietetycznej korzysta ze zwolnienia z VAT. Warto zwrócić uwagę, że zawód dietetyka nie został dotychczas objęty unormowaniami odrębnych aktów prawnych. Został on jednak wymieniony na równi z innymi zawodami medycznymi w szeregu przepisów związanych z ochroną zdrowia, a ponadto kształcenie tego rodzaju specjalistów podjęły uczelnie wyższe, w których funkcjonują wydziały i kierunki dietetyki w formie 5-letnich studiów magisterskich i 3-letnich studiów licencjackich (IPTPP1/443-149/12-4/MS, 2012.05.09, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Podobnie zajęcia z logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej służą profilaktyce, przywracaniu i poprawie zdrowia i są wykonywane przez osoby wykonujące inny zawód medyczny (IPPP3/443-220/11/12-10/S/JK, 2012.05.08, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Zwolnienie zastosować może również osoba świadcząca usługi dietetyczne w poradni diabetologicznej dla osób chorych na cukrzycę, dla dzieci z otyłością i nadwagą, dla osób ze schorzeniami dotyczącymi zespołu metabolicznego oraz dla innych osób bez nadwagi (IPTPP1/443-10/12-4/MS, 2012.03.29, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi). Warunkiem jest zawsze legitymowanie się posiadaniem uprawnień zawodowych przy wykonywaniu określonego rodzaju działalności gospodarczej – uprawnień medycznych. Stąd też np. znachor lub osoba świadcząca usługi masażu na wsi bez wymaganych uprawnień z takiego zwolnienia nie skorzysta.

Zwolnieniu podlega również odsprzedaż usług medycznych, jeżeli usługi te zostały nabyte przez podatnika we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów, które korzystają z powyższych zwolnień. Stąd też niektóre z usług turystyki medycznej mogą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania - usługi nabyte we własnym imieniu ale na rzecz osoby trzeciej od podmiotów medycznych, będą korzystały ze zwolnienia od podatku, a nabyte usługi turystyki od innych podatników dla bezpośredniej korzyści turysty, będą opodatkowane na zasadzie marży wg stawki 23%, IPPP2/443-1243/11-6/IG, 2012.02.14, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Zwolnienie nie obejmie natomiast szkoleń specjalistycznych dla kadry medycznej.

 

Piotr Szulczewski Data publikacji: 14.06.2012

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz