Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

ABC Przedsiębiorcy w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Zyski komplementariusza w S.K.A. pobierane za świadczenia w naturze - 2012.09.07

ILPB4/423-208/11/12-S/MC, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

Podatnik zamierza powołać spółkę komandytowo - akcyjną, w której chce objąć funkcję komplementariusza. Statut SKA będzie przewidywał możliwość wypłaty akcjonariuszom dywidendy w formie świadczenia niepieniężnego (dywidenda w naturze). Jednocześnie, Wnioskodawca planuje – w statucie SKA – zagwarantować sobie udział w zyskach tej spółki jako wynagrodzenie za świadczone przez siebie usługi zarządzania.

Jeżeli statut spółki komandytowo – akcyjnej stanowi, iż komplementariusz uczestniczy w zyskach spółki w ten sposób, że pobiera za świadczone przez siebie usługi w zakresie zarządzania wynagrodzenie, to udziałem tego komplementariusza w zyskach spółki komandytowo – akcyjnej jest wyłącznie pobierane wynagrodzenie stanowiące u niego przychód podlegający pomniejszeniu o poniesione przez komplementariusza koszty bieżące znajdujące odzwierciedlenie w księgach rachunkowych spółki.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz