Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Wynajmujesz lokal, samochód - rozlicz inwestycję w obcym środku trwałym

Inwestycje w obcych środkach trwałych to ogół działań (nakładów) podatnika odnoszących się do niestanowiącego jego własności środka trwałego, które zmierzają do jego ulepszenia, tzn. polegają na jego przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, albo polegają na stworzeniu składnika majątku mającego cechy środka trwałego (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 19.02.2009, IPPB1/415-1291/08-6/JB).

Należy zatem przede wszystkim rozróżnić już na początku inwestycję (ulepszenie) w obcym środku trwałym od jego remontu.

Ulepszeniem jest trwałe unowocześnienie środka trwałego, które podnosi jego wartość techniczną, jak i przystosowanie składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż pierwotne jego przeznaczenie lub nadanie temu składnikowi nowych cech użytkowych, wyrażające się w poprawie standardu użytkowego lub technicznego lub obniżce kosztów eksploatacji. Efektem ulepszenia środka trwałego ma być zwiększenie jego wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do używania, wyrażające się wydłużeniem okresu jego używania.

Istotą remontu jest przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, nie zmieniające jego charakteru i funkcji, a następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji – będą to więc wszystkie zmiany trwale przywracające pierwotny poziom techniczny danego środka trwałego, pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji niezwiększającą jego wartości początkowej (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 19.02.2009, IPPB1/415-1291/08-6/JB).

W przypadku wydatków remontowych mamy do czynienia z rozliczeniem wydatków bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Niemniej prace remontowe należy traktować wąsko, jeżeli bowiem np. prace zmierzają do przystosowania lokalu do potrzeb działalności handlowej i już sam fakt zmiany przeznaczenia lokalu wskazuje na to, iż podatnik przeprowadzi jego modernizację, to w tej części wydatki podatnika są wydatkami inwestycyjnymi i podlegają amortyzacji (wyrok NSA z 23 czerwca 1997 r., SA/Sz 954/96, wyrok NSA z 26 lutego 1997 r., SA/Sz 1913/96, wyrok NSA z 23 grudnia 1996 r., SA/Wr 3579/95). Tym samym nakłady podatnika na składnik majątku, dzięki którym staje się on zdatny do użytku i jest wykorzystywany jako środek trwały w jego działalności gospodarczej, niezależnie od zakresu rzeczowego tychże prac, powinny być uznane za działania ulepszające, mające wpływ na powiększenie jego wartości początkowej o sumę wydatków poniesionych na jego ulepszenie (wyrok NSA z 11 września 2002 r., I SA/Wr 621/01). Prace takie mają miejsce przede wszystkim przy dostosowywaniu do prowadzenia działalności nowo wynajętych lokali, choć nie tylko. Jeżeli bowiem podatnik używa na podstawie leasingu operacyjnego maszynę do przetwórstwa tworzyw sztucznych, a jej uruchomienie wymagało poniesienia dodatkowych nakładów w kwocie 90.000 zł związanych z: pracą dźwigu przy rozładunku, wykonaniu specjalistycznego podłoża, wykonaniu pomostu kontrolnego itp., to prace te należało potraktować jako inwestycję w obcym środku trwałym, związaną z przystosowaniem do używania (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 2008.11.28, IBPB1/415-903/08/AB).

Inną kwestią jest, że nie dokonuje się inwestycji, jeżeli wydatek dotyczy obcych składników majątku, które nie są przez podatnika wykorzystywane na podstawie określonego stosunku prawnego jako obce środki trwałe. Przykładowo – utworzenie zatoczki parkingowej na gruncie miejskim nie będzie taką inwestycją, jeżeli nie dochodzi wcześniej do umowy wykorzystywania obcego środka trwałego. W takim przypadku wydatek rozliczany jest bezpośrednio w kosztach (nie spełnia definicji środka trwałego, przeznaczona jest bowiem nie tylko do wyłącznego korzystania przez użytkującego, ale przez inne podmioty). Jako te właśnie prace należy potraktować również wykonanie parkingu dla samochodów klientów, ogrodzenia, muru oporowego i wymianę kabli elektrycznych w wynajmowanym od 10 lat na aptekę lokalu, na które to prace wskazuje interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (2008.09.16, IBPB1/415-477/08/ZK). W interpretacji uznaje się jednak również, że  należy odrębnie traktować wydatki poniesione na poszczególne prace. Wydatki poniesione na prace typowo odtworzeniowe, przywracające jedynie pierwotną zdolność użytkową środka trwałego należy zaliczyć do wydatków o charakterze remontowym podlegającym zaliczeniu bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, jednakże w części odpowiadającej kwocie wydatków przypadających na użyczony na działalność, lokal apteki.

Podobnie – należy kwalifikować jako remont lub modernizację prace w zakresie wcześniej wykonywanych już inwestycji w obcych środkach trwałych (np. zmiana wykonanej już wcześniej elewacji wynajętego budynku: odmalowanie – remont, wyburzenie części elewacji i wprowadzenie zdobniczych elementów, połączone z podświetleniem i zmianą struktury – modernizacja inwestycji w obcym środku trwałym) .

A zatem występują trzy różne sytuacje – remont, inwestycja w obcym środku trwałym oraz inwestycja, która nie jest prowadzona w obcym środku trwałym. Każdą z nich należy rozpatrywać odrębnie.

Przy rozliczaniu inwestycji istotne jest również, by po jej zakończeniu nie następował zwrot wydatków poniesionych przez podatnika na doprowadzenie składnika majątku do określonego stanu. Nie uważa się bowiem za koszt uzyskania przychodu odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a zatem również inwestycji w obcych środkach trwałych, od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie np. przez właściciela środka trwałego (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 19.02.2009, IPPB1/415-1291/08-6/JB).

Z drugiej natomiast strony nie ma możliwości rozliczania w kosztach prowadzonej działalności wydatków niezamortyzowanych, jeżeli strony przedwcześnie rozwiążą umowę najmu lub jeżeli czas trwania umowy będzie krótszy niż okres pełnej amortyzacji inwestycji, w szczególności nie ma mowy w takim przypadku o wystąpieniu straty, gdyż w żadnej mierze nie jest to zdarzenie mimowolne. Nie dojdzie również do likwidacji środka trwałego rozumianej, jako jego faktyczna likwidacja np. w formie demontażu poniesionych nakładów (z czynności tej sporządza się protokół fizycznej likwidacji, który oznacza zakończenie procesu likwidacji środka trwałego). Wskazał na to Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (2009.05.19, IPPB3/423-199/09-2/JG). Przedwczesne zakończenie inwestycji nie będzie zatem skutkowało pełnym rozliczeniem jej kosztu, lecz wręcz przeciwnie – w kosztach wystąpią wyłącznie odpisy amortyzacyjne dokonane do dnia zakończenia.

Piotr Szulczewski

17-06-2009

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz