Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Przychody w interpretacjach

Jaki kurs stosować?

W związku ze zmianami wprowadzonymi do ustaw o podatkach dochodowych od 1 stycznia 2007r. w zakresie przeliczania transakcji wyrażonych w walutach obcych na polskie złote, ustawodawca skomplikował podatnikom dokonywanie rozliczeń tych transakcji. Podatnicy powinni bowiem stosować 3 różne kursy wymiany walut, inny dla celów ujęcia transakcji w księgach rachunkowych, inny dla celów podatku dochodowego i inny dla celów rozliczeń podatku VAT. Programy finansowo-księgowe firm nie są jednak do tego przystosowane. W związku z tym podatnicy mają wątpliwości, czy mogą stosować jakieś uproszczenia, np. tylko jeden kurs dla celów rachunkowości, podatku dochodowego i podatku VAT.

Dla celów podatku VAT zasady przeliczania kwot z faktur wyrażonych w walutach obcych stanowią, że kwoty wyrażone w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury. W przypadku niewystawienia faktury w terminie powstania obowiązku podatkowego, kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez NBP bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień powstania obowiązku podatkowego. W przypadku gdy na dzień wystawienia faktury (wzgl. powstania obowiązku podatkowego, gdy nie wystawiono faktury w terminie) bieżący kurs średni waluty obcej nie został przez NBP wyliczony i ogłoszony, do przeliczenia stosuje się kurs wymiany ostatnio wyliczony i ogłoszony.

Powyższe zasady należy stosować zarówno do faktur wystawianych przez podatnika w związku z eksportem, WDT, jak również do faktur wystawianych przez kontrahentów unijnych w przypadku importu usług albo WNT albo dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Urzędy skarbowe wskazują, że nieprawidłowe jest np. Jedynie dla potrzeb importu towarów należy stosować średniomiesięczny kurs celny zastosowany przez właściwy organ celny. W przypadku faktur korygujących należy w każdym przypadku stosować kurs właściwy dla pierwotnie korygowanej faktury (Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, 30 marca 2007r., 1471/VTR1/443-2/07/MA).

Urzędy skarbowe wskazują w szczególności, że w przypadku eksportu także należy zastosować kurs z dnia wystawienia faktury VAT, mimo, że obowiązek podatkowy z tytułu eksportu powstaje dopiero w momencie potwierdzenia przez urząd celny wywozu towarów (Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu, 16 grudnia 2005r., 1473/WV/443/354/239/2005/AN; Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty, 31 maja 2005r., III-2/443-43/21375/05/PJ). Nie może to być także kurs celny z dokumentu SAD.

Natomiast dla celów podatku dochodowego, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Za datę powstania przychodu uważa się dzień wydania towaru, nie później niż dzień:

  1. wystawienia faktury albo
  2. uregulowania należności

Koszty poniesione w walutach obcych przelicza się natomiast na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Dniem poniesienia kosztu jest zasadniczo dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano).

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie:

  1. kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług korzysta jednostka, do operacji sprzedaży lub kupna walut oraz do operacji zapłaty należności lub zobowiązań,
  2. średnim ustalonym dla danej waluty przez NBP na ten dzień, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie ustalony został inny kurs - do pozostałych operacji.

W świetle powyższego należy wskazać, że przykładowo jeśli podatnik wyda towar kontrahentowi 1 lipca i wystawi fakturę VAT wyrażoną walucie obcej np. 5 lipca, to kwotę wyrażoną na niej w walucie obcej powinien przeliczyć dla celów podatku VAT, wg kursu z dnia wystawienia faktury, tj. 5 lipca a dla celów podatku dochodowego, wg kursu z dnia 30 czerwca. Organy skarbowe potwierdzają, że nie można w takich okolicznościach zastosować dla celów podatku VAT i podatku dochodowego tego samego kursu (np. Lubelski Urząd Skarbowy, 12 kwietnia 2007r., PP/443/27/07).

W praktyce systemy finansowo-księgowe najczęściej nie są przystosowane do stosowania różnych kursów walut. Możliwe jest w tym zakresie jednak zastosowanie pewnych uproszczeń w celu ujednolicenia stosowanych kursów.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że możliwe jest stosowanie tego samego kursu dla celów podatku dochodowego i przepisów ustawy o rachunkowości, naturalnie pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim taka możliwość powinna być przewidziana w polityce rachunkowości firmy. Ustawa o rachunkowości dopuszcza bowiem przyjmowanie pewnych uproszczeń. Zgodnie z zasadą istotności przyjmowanie uproszczeń jest możliwe, jeżeli nie wywiera to istotnego ujemnego wpływu na jasne i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Nie wydaje się aby zastosowanie dla celów ustawy o rachunkowości, kursów ustalonych dla celów podatku dochodowego, miało wywrzeć właśnie taki wpływ. Kursy mogą bowiem odchylać się w jedną lub drugą stronę. Dopuszczalność takiego rozwiązania potwierdzają także organy skarbowe, np. Drugi Śląski Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej (27.04.2007r., PDP/423-14/07/32549).

W praktyce jednak należy zalecić podatnikom, aby stosowanie takiego rozwiązania zostało zaakceptowane przez audytora. Może się bowiem zdarzyć, że jeżeli dana transakcja opiewa na bardzo duże kwoty i jest wyrażona w walutach, które podlegają dużym wahaniom kursów (np. ze względu na inflację w danym kraju), to zastosowaniu w księgach rachunkowych kursu dla celów podatku dochodowego może wpłynąć na zobrazowanie wyniku finansowego. Większe możliwości zastosowania takiego rozwiązania dotyczyć będą więc transakcji wyrażonych w „standardowych” walutach, np. EUR, USD, CHF.

Innym rozwiązaniem, mogącym mieć jednak zastosowanie tylko do faktur sprzedażowych, jest wystawianie faktur z tytułu eksportu i WDT danego dnia zawsze przed ogłoszeniem przez NBP nowego kursu na ten dzień, tj. ok. godz 12 Można w ten sposób ujednolicić kurs stosowany dla tych faktur dla potrzeb VAT i podatku dochodowego.

NBP ogłasza bowiem średnie kursy w każdy dzień roboczy, między godziną 11.45 a 12.15. Wystawiając fakturę dla celów podatku dochodowego nie ma znaczenia, o której godzinie faktura zostanie wystawiona - właściwym kursem jest bowiem średni kurs NBP z dnia poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Wystawienie faktury zanim NBP ogłosi kursy na dany dzień pozwala natomiast zastosować kurs z dnia poprzedniego także dla celów VAT – w dniu wystawienia faktury nie został jeszcze ogłoszony kurs, a więc stosuje się kurs ostatnio ogłoszony. Takie rozwiązanie można zalecić szczególnie podatnikom, których system informatyczny obsługujący wystawianie faktur nie identyfikuje na fakturze godziny jej wystawienia

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz