Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Sprzedaż usług z płatnościami bezpośrednio na rachunek bankowy a kasa fiskalna - 2011.09.13

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-936/11-3/AK

Podatnik świadcząc usługi statutowe, jak również każde inne, za które otrzymuje w całości zapłatę na rachunek bankowy, a z ewidencji i dowodów dokumentujących transakcje jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie transakcji zapłata dotyczyła ma prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej do dnia 31 grudnia 2012 r. Zauważyć należy, iż prawo do korzystania ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu jest uzależnione od formy zapłaty. Natomiast w sytuacji, gdy zapłata za świadczone usługi dokonywana jest gotówką w kasie, Związek ma obowiązek ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży usług (z wyłączeniem usług statutowych), gdyż nie są spełnione warunki wynikające z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 37 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. Natomiast usługi statutowe na mocy § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w powiązaniu z poz. 31 załącznika do rozporządzenia są zwolnione z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej.


Usługi zakwaterowania i wyżywienia w internacie a kasa fiskalna – 2011.05.20

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPP2/443-355/11-6/AK

Podatnik o ile nie przekroczył wcześniej i nie przekroczy w 2011 r. limitów z tytułu sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, określonych w § 3 cyt. rozporządzenia nie ma obowiązku rozpoczęcia ewidencjonowania tej sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej. Natomiast w przypadku przekroczenia ww. limitów zastosowanie znajdą przepisy § 2 rozporządzenia, dotyczące zwolnienia przedmiotowego. W takim przypadku, świadczone przez podatnika usługi zakwaterowania uczniów w internacie klasyfikowane do PKWiU 55.90.11.0 będą zwolnione z obowiązku ewidencjonowania na kasie rejestrującej, jako usługi wymienione w załączniku w poz. 21 do rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, o ile świadczenie tych usług w całym zakresie dokumentowane jest fakturami.


Zwolnienie z obowiązku rejestrowania na kasie fiskalnej usług w zakresie rozprowadzania wody – 2011.01.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, IBPP4/443-1642/10/EJ

Usługa związana z rozprowadzaniem wody, świadczona na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych korzysta ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pośrednictwem kas rejestrujących. Zatem podatnik może zrezygnować z ewidencji na kasie fiskalnej świadczonych usług, tym bardziej, że nadal będzie korzystać z ewidencji sprzedaży usług na sprzęcie inkasenckim wystawiającym faktury VAT.


Obowiązek instalacji kasy rejestrującej – 2008.03.14

Urząd Skarbowy Poznań – Nowe Miasto, ZP/443-2/08

Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przez sprzedaż należy rozumieć zarówno odpłatną dostawę towarów jak i odpłatne świadczenie usług – art. 2 pkt 22 ustawy o VAT.  W kasie rejestrującej należy ewidencjonować tylko obroty i kwoty podatku należnego ze sprzedaży przedmiotowych płyt CD. Natomiast obrót ze sprzedaży świadczonych przez Spółkę usług w zakresie e-learningu na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, przy spełnieniu wszystkich warunków, o których mowa w § 2 pkt 1 i poz. 44 załącznika do rozporządzenia, nie podlega obowiązkowi ewidencjonowania przy zastosowaniu tych kas.


Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz