W dniu 12 czerwca 2010 roku został wstrzymany codzienny przegląd prasy podatkowo-gospodarczej.
Zapraszamy do lektury aktualności podatkowych.

Strona, na której się znajdujesz, ma charakter archiwalny.

 

Kiedy opłata skarbowa będzie kosztem podatkowym

Gazeta Prawna z dnia 2007-04-13
Edyta Wereszczyńska

Niektóre daniny publicznoprawne mogą być zaliczone do kosztów podatkowych, np. podatek od nieruchomości i opłata skarbowa, pod warunkiem ich właściwego udokumentowania. W przypadku opłaty skarbowej na dokumencie powinna być umieszczona adnotacja organu podatkowego o dokonaniu zapłaty. Adnotacja taka powinna być umieszczona na wydanym przez organ podatkowy dokumencie i powinna określać wysokość uiszczonej opłaty, datę jej wpłaty oraz numer pokwitowania lub numer rachunku bankowego urzędu gminy (miasta). Adnotacja musi też być potwierdzona pieczęcią urzędową oraz podpisem osoby, która jej dokonuje. W sytuacjach gdy podjęcie czynności urzędowej nie kończy się wydaniem dokumentu, zaliczenie do kosztów podatkowych będzie możliwe również na podstawie dowodu uiszczenia opłaty skarbowej.