Prawo do korekty

Korekta PIT/CIT/VAT

W zakresie podatków skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

 • ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej - w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;
 • przysługuje nadal po zakończeniu:
 1. kontroli podatkowej,
 2. postępowania podatkowego - w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Korekta złożona w trakcie kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego - w zakresie objętym tymi działaniami nie wywołuje skutków prawnych. Sporządzenie korekty deklaracji podatkowej skutkuje brakiem odpowiedzialności karnej skarbowej pod warunkiem złożenia łącznie z deklaracją pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn (ORD-ZU) oraz wpłacenia łącznie z korektą lub niezwłocznie należności, która w ramach korekty powinna zostać zapłacona.

Dodatkowo samodzielna korekta (tzn. nie spowodowana wnioskiem ze strony organu podatkowego) powoduje, że ograniczona zostaje wysokość odsetek za zwłokę z tytułu zaległości podatkowej wynikającej z korygowanej deklaracji podatkowej. W przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty i zapłaty w całości, w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, zaległości podatkowej, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 75% stawki odsetek za zwłokę od zobowiązań podatkowych.


Obniżonych odsetek nie stosuje się jednak w przypadku korekty:

 1. złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (prowadzonej zarówno przez organy podatkowe, jak i przez organy kontroli skarbowej), a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej;
 2. dokonanej w wyniku czynności sprawdzających.

Czynności sprawdzające

W razie stwierdzenia przy sprawdzeniu deklaracji podatnika, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub inne oczywiste omyłki bądź że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, organ podatkowy w zależności od charakteru i zakresu uchybień:

 • koryguje deklarację, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień, jeżeli zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza kwoty 1.000 zł;
 • zwraca się do składającego deklarację o jej skorygowanie oraz złożenie niezbędnych wyjaśnień, wskazując przyczyny, z powodu których informacje zawarte w deklaracji podaje się w wątpliwość.

W pierwszym przypadku, podatnik może nie zgodzić się z decyzją co do korekty wykonanej przez organ podatkowy. Może wówczas zastosować szczególna formę - wnieść sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczeniu mu uwierzytelnionej kopii skorygowanej deklaracji. Korekta dokonana przez organ nie wywołuje wówczas skutków prawnych, niemniej należy liczyć się z możliwością wszczęcia postępowania kontrolnego (czyli kontroli podatkowej).

 

Korekta na podstawie protokołu

Podatnik nie zostaje jednak zupełnie pozbawiony prawa korygowania deklaracji podatkowej po rozpoczęciu czynności przez organy podatkowe (skarbowe). W zawiadomieniu o wszczęciu kontroli podatkowej jedną z obligatoryjnych pozycji pozostaje informacja podatnika o prawie złożenia korekty deklaracji po zakończeniu tej kontroli - zgodnie z zasadami wskazanymi w protokole kontroli. Podobnie protokół kontroli musi zawierać pouczenie o prawie złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień oraz prawie złożenia korekty deklaracji.

Ta sama zasada obowiązuje w przypadku wszczęcia kontroli podatkowej w trakcie czynności kontrolnych przez organy kontroli skarbowej.

W przypadku ujawnienia przez kontrolę podatkową nieprawidłowości co do wywiązywania się przez kontrolowanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz niezłożenia przez podatnika deklaracji lub niedokonania przez niego korekty deklaracji w całości uwzględniającej ujawnione nieprawidłowości, organ podatkowy wszczyna postępowanie podatkowe w sprawie, która była przedmiotem kontroli podatkowej, nie później niż w terminie 6 miesięcy od zakończenia kontroli. Postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej, jeżeli:

 • podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;
 • organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

Korekta w ramach postępowania przed urzędem kontroli skarbowej

Korekta nie wywołuje skutków prawnych w czasie trwania kontroli skarbowej w zakresie objętym tym postępowaniem. Prawo korekty ulega na ten czas zawieszeniu. Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu postępowania kontrolnego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Korekty dokonane pod doręczeniu postanowienia o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego (a przed dniem jego wszczęcia, czyli doręczenia upoważnienia lub rozpoczęcia czynności kontrolnych) nie powodują obniżenia odsetek za zwłokę.

Jednakże przed wydaniem decyzji lub wyniku kontroli organ kontroli skarbowej wyznacza kontrolowanemu 7-dniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. W tym również okresie podatnik ma prawo skorygować deklarację w zakresie objętym postępowaniem. Na możliwość skorygowania deklaracji organ kontroli skarbowej wskazuje, wyznaczając stronie termin.

Jeżeli podatnik uwzględni w całości zastrzeżenia wskazane przez organ kontrolny, to ma obowiązek, nie później niż w terminie 3 dni, zawiadomić organ kontroli skarbowej o złożeniu korygującej deklaracji w terminie powyższych 7 dni oraz o każdym kolejnym złożeniu deklaracji korygującej tak skorygowaną deklarację.

Postępowanie podatkowe może być wszczęte także po upływie 6 miesięcy od zakończenia kontroli podatkowej (prowadzonej przez UKS), jeżeli:

 • podatnik dokona ponownej korekty deklaracji, w której nie zostaną uwzględnione nieprawidłowości ujawnione w kontroli podatkowej;
 • organ podatkowy otrzyma informacje od organów podatkowych lub od innych organów, uzasadniające wszczęcie postępowania podatkowego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 27-09-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz