Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Podatek VAT w interpretacjach

Korygowanie faktur w 2013 i 2014 r.

W związku ze zmianami przepisów o podatku VAT, interpretacje organów podatkowych i wyroki sądów administracyjnych wskazywały na nowe zasady korekt faktur VAT oraz wystawiania dokumentów z tymi korektami związanych.

Korekty podatku VAT zależą od tego, czy ich zadaniem jest stwierdzenie podwyższenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku, czy też ich zmniejszenie. W przypadku faktur dokumentujących czynności podwyższające te kwoty, fakturę należy ująć  wstecznie, chyba że sama podwyżka wynika z czynności występującej po dokonaniu pierwotnego naliczenia VAT, np. gdy rabat udzielany jest automatycznie a korekta in plus następuje jedynie w przypadku, gdyby klient nie spełnił warunków rabatu (IPPP1/443-1599/11/13-5/S/EK, 2013.09.04, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie).

W przypadku natomiast obniżek – ich ujęcie następować może na bieżąco pod warunkiem otrzymania przed upływem terminu do złożenia deklaracji za dany okres rozliczeniowy, potwierdzenia otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, uprawnia do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano (IPPP1/443-654/13-2/AW, 2013.08.06, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie). Ta sama zasada dotyczyć będzie również faktury wystawionej w związku ze zbyciem wierzytelności własnych na rzecz Banku, która to czynność nie stanowi ani dostawy towarów, ani świadczenia usług i nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (ILPP2/443-477/13-3/MR, 2013.08.01, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

Również w przypadku wystawiania korekt faktur wewnętrznych (wystawionych w związku z błędnym opodatkowaniem nieodpłatnych przekazań towarów zrównanych z odpłatnymi) ich ujęcie powinno nastąpić na bieżąco, w okresie ich wystawienia (ILPP2/443-443/13-2/JK, 2013.08.06, Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu).

Potwierdzenie zwrotu nie jest niezbędne osobno dla każdej faktury korygującej – możliwe jest wysłanie jednym listem poleconym wielu faktur korygujących i uzyskanie jednego dokumentu potwierdzenia odbioru „żółtej kartki zwrotu” (IPTPP4/443-266/13-4/JM, 2013.07.24, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi).

Od 2013 r możliwe jest również wystawianie faktur korygujących według nowych zasad. W przypadku faktur rabatowych możliwe jest zbiorcze ujęcie na jednej fakturze korygującej rabatów dotyczących sprzedaży towarów i usług na rzecz jednego kontrahenta w danym okresie. Nie ma jednak możliwości, by taka faktura korygująca rabatowa – uproszczona – dotyczyła tylko części towarów lub usług sprzedawanych w danym okresie na rzecz kontrahenta. W takim bowiem wypadku należy wystawić fakturę korygującą standardową (NSA z dnia 14 sierpnia 2013 r., I FSK 1198/12).

W roku 2014 możliwe będzie również korygowanie deklaracji VAT w przypadku, gdy podatnik nie uzyska potwierdzenia  doręczenia faktur korygujących. Korekta będzie możliwa zatem, gdy podatnik nie uzyskał potwierdzenia, mimo udokumentowanej próby doręczenia faktury korygującej i z posiadanej dokumentacji wynika, że nabywca towaru lub usługobiorca wie, że transakcja została zrealizowana zgodnie z warunkami określonymi w fakturze korygującej.

 

Piotr Szulczewski Data publikacji: 03.10.2013 r.

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz