Dotacje a podatki

eHandel

Wydatki pokryte z dotacji

Zgodnie z art.16 ust.1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (w związku z art.5 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw) wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) wolnych od podatku - dotacji. Taka sama regulacja znajduje się w przepisie art.23 ust.1 pkt 56 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc wydatków pokrytych z dotacji, czy też takich, które zostaną zwrócone, nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli wydatki takie zaliczono do kosztów uzyskania przychodu, należy z chwilą przyznania dotacji wycofać je z kosztów, a jeżeli złożono już zeznanie roczne - trzeba je skorygować.

Zgodnie z art. 16 ust.1 pkt 48 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz z art.23 ust.1 pkt 45 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zaliczyć należy całość wydatków na ich nabycie lub wytworzenie. Od takiej wartości początkowej należy naliczać odpisy amortyzacyjne. Jednak w części pokrytej środkami pochodzącymi z dotacji odpisy nie stanowią kosztów uzyskania przychodu. Jeżeli zatem przed przyznaniem dotacji zaliczano w koszty całość odpisów, z chwilą przyznania dotacji należy skorygować kwotę odpisów amortyzacyjnych zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu.

W zakresie podatku VAT brak jest ograniczeń co do odliczenia podatku VAT w przypadku finansowania zakupów środkami z dotacji. Nawet w przypadku gdy wydatek nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów art.88 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zezwala na odliczenie VAT, gdy brak prawa do zaliczenia wydatki w koszty uzyskania przychodów spowodowany został zwolnieniem podatkowym, a zatem również w przypadku, gdy wydatki pokryto środkami z dotacji.

Dotacje nieopodatkowane uwzględniamy w proporcji jako obrót, w stosunku do którego nie przysługuje prawo do odliczenia podatku. Jednak ten przepis straci moc po najnowszej nowelizacji ustawy o VAT.

UWAGA! Koszt usługi doradczej

Wydatki związane z wypełnieniem wniosku o uzyskanie dotacji mogą stanowić koszty uzyskania przychodu jedynie wtedy, gdy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli dotacja korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego, to również usługa doradcza stanowi koszt uzyskania przychodu zwolnionego z podatku.

Jeżeli nawet dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego, ale koszt usługi doradczej związany jest ze sprzedażą, w stosunku do której podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT, również podatek VAT od kosztów usług doradczych podlega odliczeniu.

Wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dotację, który następnie został odrzucony w związku z wadliwym wykonaniem usługi doradczej, mogą stanowić koszty uzyskania przychodu jedynie z tytułu odszkodowania.

Nowy moduł