Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Koszty prowadzenia działalności w mieszkaniu

Przedsiębiorcy prowadzący działalność we własnym mieszkaniu oszczędzają, ponieważ nie muszą ponosić kosztów dojazdów do biura, ani jego wynajmu. Ponoszą jednak koszty związane z eksploatacją lokalu, np. media, telefon. Koszty te mogą jednak tylko w części stanowić koszt uzyskania przychodów z działalności gospodarczej. W lokalu znajduje się zazwyczaj jeden licznik wody, gazu, prądu itp., co stwarza problem praktyczny, związany z dokonaniem podziału kosztów, na cele prywatne i cele działalności gospodarczej.

Urzędy skarbowe uznają powszechnie, że koszty wynikające z otrzymanych faktur za media powinny być zaliczane do kosztów podatkowych w proporcji, którą stanowi stosunek powierzchni wykorzystywanej na działalność gospodarczą w całej powierzchni mieszkania (Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 19 stycznia 2006r., IX-005/5/Z/K/06; Urząd Skarbowy w Elblągu, 25 października 2004r., PD2/415/48/04). Odpowiednio – w przypadku wydatków związanych wyłącznie z powierzchnią danego zajmowanego na cele firmy pokoju – wydatki te rozliczać można w całości (ITPB1/415-1175/11/WM, 2012.03.07, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy). Najczęściej przyjmuje się, że na działalność gospodarczą przeznaczony jest dany pokój lub pokoje oraz część przedpokoju i łazienki (Urząd Skarbowy Łódź-Widzew, 9 sierpnia 2005r., IX-005/310/Z/K/05). Dodatkowo zaznacza się, że w takich okolicznościach podstawą zapisów księgowych powinny być tzw. dowody wewnętrzne, sporządzone na podstawie rachunków i faktur. Dowody wewnętrzne powinny być zaopatrzone w datę i podpisy osób, które bezpośrednio dokonały wydatków (dowody wewnętrzne), określające: przy zakupie - nazwę towaru oraz ilość, cenę jednostkową i wartość, a w innych przypadkach - przedmiot operacji gospodarczych i wysokość kosztu (wydatku).

Oprócz opłat za media i telefon w ten sam sposób możliwe jest także rozliczenie wydatków na podatek gruntowy lub podatek od nieruchomości. Podstawą sporządzenia dowodów wewnętrznych jest decyzja Urzędu Miejskiego wskazująca na wysokość podatku gruntowego, czy od nieruchomości (Urząd Skarbowy Wrocław-Fabryczna, 13 listopada 2003r., PD I-415-3512-149/03). Pamiętać należy, że podatnik płaci podatek od nieruchomości na cele działalności gospodarczej w innej wysokości niż podatek od nieruchomości na cele mieszkalne. Do kosztów uzyskania zalicza się jedynie ten podatek w wyższej wysokości – czyli ten od części przeznaczonej na cele prowadzonej firmy (ITPB1/415-435b/12/PSZ, 2012.07.20, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Podobne stwierdził także Urząd Skarbowy w Bytomiu (28 kwietnia 2005r., IPD1/ 415-10/ 05) uznając, że proporcjonalnie można zaliczyć do kosztów także część wpłat na fundusz remontowy, opłat za legalizację wodomierzy i zaliczkę za wodę, oraz opłaty będące częścią składową czynszu, tj. opłatę eksploatacyjną, wywóz nieczystości, c.o., konserwacje instalacji gazowej. Dokonując wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy należy pamiętać, że części wpłat stanowiących koszty działalności gospodarczej nie można odliczyć w zeznaniu rocznym w ramach ulgi remontowej.

Prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu wiąże się także z koniecznością właściwego wyposażenia mieszkania, szczególnie w meble biurowe. Urzędy skarbowe uznają, że wydatek taki może stanowić koszt uzyskania przychodów przedsiębiorcy (Pierwszy Urząd Skarbowy w Bielsku-Białej, 29 września 2005r., 2403-PDF-415-58-05 PBB1/423-978/05). Podobnie będzie w przypadku zakupu wyposażenia pokoju – regałów na książki i segregatorów, stolika dla gości, dwóch foteli, kupna drzwi, lampki i biurka – mogą one stanowić koszty podatkowe (ITPB1/415-1175/11/WM. 2012.03.07, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty (12 września 2005r., I/415-66-142/05/ZDB) uznał ponadto, że koszt ten może stanowić także zakup „wypoczynku” wykorzystywanego do podejmowania klientów. Należy jednak pamiętać, że jeżeli wartość początkowa mebli jest wyższa niż 3.500 zł, to koszty uzyskania przychodów stanowią odpisy amortyzacyjne.

Do kosztów działalności zaliczyć można również wydatki na remont lub modernizację pokoju, który przystosowujemy do celów firmy. W przypadku wykorzystywania jednego pokoju w lokalu mieszkalnym, kosztami uzyskania przychodów mogą być tylko te wydatki, które poniesiono w związku remontem takiego pokoju, a nie całego mieszkania.

Ponadto kosztami uzyskania przychodów mogą być racjonalne i gospodarczo uzasadnione wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, których celem jest osiągnięcie przychodów, zabezpieczenie lub zachowanie źródła przychodów. Prace remontowe w danym pokoju przeznaczonym na prowadzenie firmy rozlicza się w kosztach w całości; w przypadku prowadzenia prac modernizacyjnych – granicą jest wartość 3500 zł – jej przekroczenie powoduje, że zwiększona zostaje wartość początkowa środka trwałego i podwyższona może być wartość dokonywanych odpisów amortyzacyjnych. Powyższa zasada nie dotyczy jednak przypadku, w którym nakłady zostały poniesione przed oddaniem środka trwałego lub wartości niematerialnych i prawnych do używania, zaś ich celem było przystosowanie tego środka do używania. Takie wydatki powinny być zaliczone do kosztów nabycia środka trwałego, które zwiększają wartość początkową (ITPB1/415-435b/12/PSZ, 2012.07.20, Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy).

Podatnik może ustalić odpisy amortyzacyjne wartości początkowej nieruchomości i w stosunku proporcjonalnym do wielkości pokoju przeznaczanego na cele firmy zaliczać je do kosztów uzyskania przychodów. Nie może jednak skorzystać z takiej opcji w przypadku przeznaczenia na cele działalności jedynie części pokoju, który w pozostałym zakresie jest wykorzystywany prywatnie (IBPBI/1/415-377/12/ZK. 2012.06.25, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach). Taka część pokoju nie odpowiada bowiem definicji lokalu lub jego części, które stanowić może przedmiot amortyzacji. W takim przypadku nie ma również możliwości rozliczania w kosztach proporcjonalnie wydzielonej części z rachunków za media, chyba że umowy np. z dostawcą sieci Internet dotyczyły wyłącznie wykorzystywania na cele firmowe (IBPBI/1/415-379/12/ZK.2012.06.25, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach). Podobnie nie będzie możliwe rozliczanie w kosztach rat odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania (IBPBI/1/415-378/12/ZK, 2012.06.25, Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach).

Podatnicy dokonujący rozdziału kosztów użytkowania części mieszkania na cele działalności gospodarczej powinni jednak pamiętać, że to na nich spoczywa ciężar rzetelnego rozdziału wydatków przypadających na część mieszkalną i przeznaczoną na działalność oraz wykazania istnienia związku przyczynowo-skutkowego tych wydatków z przychodem. Należy także zauważyć, że wykorzystując część mieszkania na potrzeby działalności gospodarczej należy od tej części zapłacić wyższy podatek od nieruchomości, co w efekcie może spowodować, że nieopłacalne będzie zaliczanie części wydatków w koszty firmy.

 

Remigiusz Fijak

Piotr Szulczewski

data utworzenia: 28-03-2006

data aktualizacji: 08-11-2012

 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Autor: Krzysztof (28-03-2016 13:11:25)
Temat: prowadzenie działalności w 2 lokalach
A co z sytuacją w której przedsiebiorca zarzadzajacy wspólnotami mieszkaniowymi ma je w 2 różnych miastach tego samego województwa. W jednym z tych miast ma wynajmowany lokal...pokaż całą treść
A co z sytuacją w której przedsiebiorca zarzadzajacy wspólnotami mieszkaniowymi ma je w 2 różnych miastach tego samego województwa. W jednym z tych miast ma wynajmowany lokal a w drugim przyjmuje interesantow w swoim mieszkaniu. Czy można odliczać koszty wynajmowanego lokalu jak i koszty mediów w mieszkaniu prywatnym? Krzysztofzwiń
Dodaj swój komentarz