Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Koszty reprezentacji i reklamy

Mimo obowiązywania już drugi rok nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wśród podatników cały czas pojawiają się pytania w kwestii zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z reprezentacją i reklamą. Problem zatem cały czas pozostaje aktualny, a pytania podatników – nie pozbawione podstaw.

Zgodnie z brzmieniem  przepisu za koszty uzyskania przychodów nie uważa się: „kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”.

„Reprezentacja” zgodnie z definicją słownikową (Słownik Języka Polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1992) oznacza okazałość, wystawność, wytworność w czyimś sposobie życia, związaną ze stanowiskiem, pozycją społeczną. Urzędy wskazywały również, że „reprezentacja” to okazałość, wystawność, działanie zmierzające do stworzenia i utrwalenia jak najkorzystniejszego wizerunku firmy (Izba Skarbowa w Rzeszowie, 6 grudnia 2006r., IS.I/2-4231/22/06; ; Pomorski Urząd Skarbowy, 21 października 2006r., DP/423-0121/06/AK). Wskazuje się także, że pojęcie reprezentacja "nie musi odnosić się do "okazałości, wystawności", a odnosi się do "dobrego reprezentowania się firmy", które może polegać na odpowiednim ubiorze pracowników, wystroju firmy, jej logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów" (wyrok NSA z 06.05.1998 r. SA/Sz 1412/97).
W związku z powyższym za wydatki reprezentacyjne nie powinno uznawać się wydatków poniesionych na poczęstunek pracowników w trakcie spotkań służbowych. Celem bowiem przedmiotowych spotkań może być przykładowo omówienie z poszczególnymi pracownikami sytuacji bieżącej, przygotowanie planów biznesowych lub przedyskutowanie innych tematów służbowych i pracowniczych. Organizowanie takich spotkań jest konieczne w celu utrzymania prawidłowej wymiany informacji. Przekazywanie informacji o celach i kierunkach działania stanowią istotny element sprawnego zarządzania, a to nie zostało wyłączone z zakresu kosztów uzyskania przychodów (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2009.04.30, IPPB5/423-147/09-2/AM).

Tak samo również wydatki na nabycie produktów spożywczych (w tym katering), które będą przeznaczone na potrzeby sekretariatów i na obsługę posiedzeń roboczych mogą być uznane za stanowiące koszt uzyskania przychodów. W tym przypadku należy uznać, że są to wydatki ponoszone na ogólną obsługę biura i nawet jeżeli trafiają do potencjalnego klienta – nie mają charakteru reprezentacyjnego. Natomiast drobny poczęstunek jest standardem w obecnych czasach i nie może być traktowany jako zachowanie wystawne, przekraczające ogólnie przyjęte w środowisku biznesowym normy. Ponoszone wydatki na poczęstunek nie wiążą się z okazałością czy pozycją społeczną (biznesową) Banku, a raczej świadczą o zachowaniu dobrych standardów biznesowych (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2009.04.21, IPPB5/423-123/09-2/AM).

Podobnie nie należy za wydatki reprezentacyjne uznawać wydatków ponoszonych na przygotowanie spotkań, których głównym aspektem jest element motywacyjny, w szczególności, gdy spotkania dotyczą podsumowania okresu sprawozdawczego bądź też zakończenia określonych zadań. Pracownicy podczas takich spotkań są zaangażowani w prezentowanie przykładowo wyników poszczególnych działów bądź innych istotnych kwestii. Tym samym, organizowanie tego rodzaju spotkań pozwala oczekiwać na zwiększenie efektywności pracy i większego przywiązania pracowników do Spółki jako pracodawcy (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2009.04.30, IPPB5/423-147/09-2/AM).

Dobry wizerunek (reprezentację) należy odróżnić natomiast od wydatków reklamowych. Zatem również takie wydatki stanowić będą koszty uzyskania przychodów. Nieodpłatnie przekazywanie swoim obecnym i potencjalnym kontrahentom towarów reklamowych, zawierających widoczne logo Spółki należy uznać właśnie za taką czynność. Fakt, że Spółka kładzie nacisk na to, by przekazywane przez nią towary miały charakter funkcjonalny, wyróżniały się spośród towarów konkurencji oraz cechowały się odpowiednią jakością – wpływa wyłącznie na cele reklamy, nie stanowi reprezentacyjnego charakteru działania (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2009.04.30, ILPB3/423-114/09-4/MC). W tym samym piśmie jednak poinformowano, że w przypadku przekazywania takich towarów o wyższej wartości wybranym kontrahentom lub potencjalnym kontrahentom w celu wywołania u nich jak najlepszego wrażenia, należy uznać tego typu działania za wiążące się z wytwornością i okazałością w imieniu Spółki. Wydatki na ich zakup mają charakter reprezentacyjny, zatem nie stanowią kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2009.04.30, ILPB3/423-114/09-4/MC).

Za koszt uzyskania przychodów można również uznawać wydatki na zakup produktów spożywczych dla swoich pracowników (w szczególności: woda mineralna, kawa, herbata, cukier, śmietanka do kawy, mleko etc.) oraz catering, kanapki, sałatki dla pracujących w godzinach nadliczbowych. Nie noszą znamion reprezentacji, są zwyczajowo przyjęte i nie mają charakteru okazałości, a zatem mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów uzyskania przychodów (Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, 2009.04.15, IPPB5/423-117/09-2/AM).

Warto również zaznaczyć, że wydatkiem reprezentacyjnym jest w szczególności zakup napojów alkoholowych dla kontrahentów. Nie będzie on jednak stanowił reprezentacji i może zostać zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku, gdy przedmiotem działalności podatnika jest produkcja i obrót alkoholem. Wtedy bowiem przekazanie alkoholu klientowi jest działaniem o charakterze reklamowym, zachęcającym potencjalnych klientów do zakupu oferowanych przez producenta napojów alkoholowych. Celem jest zwiększenie sprzedaży wytworzonych wyrobów (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2009.05.08, ILPB3/423-234/09-6/MC).

Za wydatek reprezentacyjny należy natomiast uznawać zakup kwiatów i galanterii cukierniczej dla klientów apteki (osób wystawiających recepty; zakupy dokonywane w celu skłonienia wystawiających recepty do zapisywania leków danego przedsiębiorstwa) jak również usługi gastronomiczne, catering, zakup na tzw. „wynos”, artykułów spożywczych przekraczających kwotę 100 złotych brutto na osobę w czasie spotkania. Powyższe wydatki uznaje się bowiem za wydatki typowo reprezentacyjne, związane z okazywaniem wystawności firmy (Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2009.04.27, ILPB3/423-117/09-5/MC).

Urzędy zatem bardzo często określają granicę reprezentacji na poziomie ponad 100 zł. Pamiętać jednak warto, że nawet wydatki do tej wartości – jak wskazano powyżej mogą być uznane za wydatek reprezentacyjny. Wszystko zależy zatem od tego, czy jest to wydatek typowy, przyjęty w danym środowisku taki, z którym można spotkać się normalnie jako przyjęty zwyczaj, czy też jest to wydatek przekraczający taką granicę.

Niemniej widać zatem, że znacznie węziej traktuje się obecnie definicje wydatków reprezentacyjnych. Znaczna część wydatków, szczególnie na produkty spożywcze, które kiedyś nie mogły stanowić kosztów podatkowych traktuje się obecnie jako standard biznesowy, który przedsiębiorcy muszą utrzymywać, a tym samym – mogą wydatki na jego stosowanie zaliczać do kosztów podatkowych. 

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz