Pomoc eksperta

Aktywny druk

CEIDG-1 Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

 

pobierz

Kontrola i kary

Książka kontroli

Obowiązek założenia i prowadzenia książki kontroli dotyczy wyłącznie przedsiębiorców. Znajdować się ona musi w siedzibie przedsiębiorcy. Na tej samej zasadzie przedsiębiorca przechowywać musi upoważnienia i protokoły kontroli.
 

SMS Deklaracja
Książka kontroli skarbowej

 

Książka kontroli prowadzona jest w formie papierowej lub elektronicznej.
 

Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy obejmują:

 • oznaczenie organu kontroli;
 • oznaczenie upoważnienia do kontroli;
 • zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli;
 • daty podjęcia i zakończenia kontroli;
 • zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych;
 • uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli;
 • uzasadnienie wszczęcia kontroli, po okazaniu wyłącznie legitymacji służbowej,;
 • uzasadnienie zastosowanych wyjątków, od standardowych terminów i trybów kontroli;
 • uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli;
 • uzasadnienie czasu trwania przerwy w kontroli.

Przedsiębiorca samodzielnie jest obowiązany dokonywać wpisu informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny.

W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli. Nie ma obowiązku okazać książki, jeżeli jest to niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli.

Książkę przechowuje się bezterminowo (nie ma wskazanego czasu, po którym można ją zniszczyć). Ustawodawca nie przewidział sankcji prawnej za brak książki.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 09-05-2012
 • data modyfikacji: 01-06-2015

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj