Rozlicz PIT za 2016 rok

Pobierz bezpłatny program i rozlicz PIT za 2016 rok


Deklaracje PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-28/A, PIT-38, PIT-39 wraz z załącznikami wydrukujesz lub wyślesz do e-deklaracje.gov.pl

Pomoc eksperta

Zasady księgowości

Podatkowa księga przychodów i rozchodów (KPiR)

Osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, wykonujące działalność gospodarczą, które:

 • Nie przekroczyły limitu przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro,
 • Nie podjęły decyzji o prowadzeniu pełnej rachunkowości przed przekroczeniem powyższego limitu,

- są obowiązane prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów, w sposób zapewniający ustalenie dochodu (straty), podstawy opodatkowania i wysokości należnego podatku za rok podatkowy, w tym za okres sprawozdawczy, a także uwzględniać w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje niezbędne do obliczenia wysokości odpisów amortyzacyjnych.

Obowiązek prowadzenia księgi nie dotyczy osób, które:

 • opłacają podatek dochodowy w formach zryczałtowanych;
 • wykonują wyłącznie usługi przewozu osób i towarów taborem konnym;
 • wykonują zawód adwokata wyłącznie w zespole adwokackim;
 • dokonują odpłatnego zbycia składników majątku:
  • po likwidacji działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie,
  • otrzymanych w związku z likwidacją spółki niebędącej osobą prawną lub wystąpieniem z takiej spółki.

Jeżeli podatnik podejmie decyzje o korzystaniu z pełnej rachunkowości przez przekroczeniem limitu 1.200.000 euro, to:

 • KPiR prowadzi do zakończenia danego roku podatkowego,
 • przed rozpoczęciem roku podatkowego należy zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Obowiązek prowadzenia KPiR dotyczy również:

 • wykonujących działalność na podstawie umów agencyjnych i umów na warunkach zlecenia;
 • prowadzących działy specjalne produkcji rolnej, jeżeli osoby te zgłosiły zamiar prowadzenia tych ksiąg;
 • duchownych, które zrzekły się opłacania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 08-05-2013
 • data modyfikacji: 01-06-2015


Komentarze

Autor: Natalia (02-04-2016 09:45:24)
Temat: :)
:):))
Dodaj swój komentarz
Drukuj