Interpretacje podatkowe

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

Pobierz wniosek o wydanie interpretacji ogólnej

Pobierz za SMS

Plik Opis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis
Zaświadczenie o pomocy De Minimis
Wezwanie do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o uzyskanej pomocy de minimis z ostatnich 3 lat

Koszty w interpretacjach

Interpretacje Ministerstwa Finansów

Partycypacji w kosztach przebudowy drogi publicznej - 2006.07.14

DD6-8213-43/WK/06/249

Wydatki związane z nakładami podatnika na utrzymanie (przebudowę) drogi publicznej nie stanowią inwestycji w obcym środku trwałym, a tym samym nie mogą być rozliczane w formie odpisów amortyzacyjnych. Wydatki takie mogą natomiast stanowić koszt podatkowy, o ile podatnik wykaże istnienie związku kosztu ze swoją działalnością oraz co najmniej pośredniego związku z "celem uzyskania przychodów".

Koszty zakupu wierzytelności - 2005.11.10

PB3-8213-255/WK/05/1505

Zaliczenie wydatków na nabycie wierzytelności do kosztów podatkowych może nastąpić dopiero z chwilą uzyskania faktycznego przychodu, tj. sprzedaży bądź zapłaty przez dłużnika nabytej wierzytelności lub jej części. W przypadku zapłaty części wierzytelności wydatki na nabycie wierzytelności powinny zostać odpisane w koszty podatkowe w takiej części, w jakiej pozostają wpłaty dłużnika (stanowiące przychód) w ogólnej kwocie należnych wpłat.

Nabycie papierów wartościowych - 2002.08.07

PB4/AK-8214-6905-192/02

Wydatki na nabycie (objęcie) udziałów (akcji) są kosztem podatkowym dopiero w momencie ich zbycia (umorzenia) W przypadku zaciągniecia kredytów i pożyczek na nabycie udziałów (akcji). Odsetki od takich pożyczek i kredytów są kosztem w momencie zapłaty lub kapitalizacji.

Straty w środkach trwałych i obrotowych - 1998.06.16

PO2/AŁ-0400/98

Za koszt uzyskania przychodów uznaje się tylko różnicę między wartością straty a sumą dokonanych odpisów amortyzacyjnych i kwotą otrzymanego odszkodowania. Gdy więc strata dotyczy w pełni zamortyzowanego środka trwałego nie powstanie koszt podatkowy. Straty powinny być udokumentowane protokołami szkód potwierdzonymi przez właściwe organy, np. policję, straż pożarną, instytucję ubezpieczeniową itp. Za koszt uzyskania przychodu uznaje się straty w miesiącu ich powstania, a ostateczne rozliczenie następuje w miesiącu otrzymania odszkodowania.

Interpretacje MF - po 1.07.2007

Koszty modernizacji infrastruktury potrącamy na bieżąco – 2010.08.19

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB5/423-318/10-6/AM

Wydatki poniesione na przebudowę infrastruktury, która ma być następnie nieodpłatnie przekazana gminie, są bieżącymi kosztami uzyskania przychodów. Nie ma znaczenia, że dla celów rachunkowych zwiększają wartość inwestycji.


Koszt nabycia akcji własnych od byłych pracowników – 2009.05.26

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, ILPB3-423-184/09-2/DS

Koszt nabycia akcji własnych od byłych pracowników będzie dla podatnika kosztem uzyskania przychodu w momencie sprzedaży tych akcji, natomiast jego wysokość stanowić będą wszelkie koszty bezpośrednio warunkujące ich nabycie.


Koszty uzyskania przychodów – 2009.05.25

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, IPPB4/415-155/09-2/SP

Przy kalkulacji podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży mieszkania, do kosztów nabycia podatnik może zaliczyć koszty sporządzenia i podpisania aktu notarialnego, koszty odsetek od kredytu hipotecznego płatnych przed i po podpisaniu aktu notarialnego – zapłacone do dnia sprzedaży przedmiotowego mieszkania, koszty ubezpieczenia pomostowego płatnego kredytodawcy do czasu wpisania banku do księgi wieczystej.

Interpretacje izb i urzędów skarbowych

Kapitalizacja odsetek nie jest kosztem - 2007.12.07

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PP-I/4210-8/07/ICh

Kosztem uzyskania przychodów są wyłącznie faktycznie zapłacone odsetki. Oznacza to, że kapitalizacja nie jest wystarczająca do zaliczenia kapitalizowanych odsetek w koszty, bowiem konieczna jest spłata tego zobowiązania.


Dokumentowanie kosztów opłat bankowych - 2007.12.03

Izba Skarbowa we Wrocławiu Ośrodek Zamiejscowy w Jeleniej Górze, PD-I-415/146/07

Nie ma możliwości dokonywania zapisów dotyczących opłat i prowizji bankowych w podatkowej księdze przychodów i rozchodów na podstawie dowodów opłat bankowych i miesięcznych wyciągów bankowych sporządzanych w formie elektronicznej i zapisywanych w formie pliku PDF na płycie CDR, bez potrzeby drukowania tego dokumentu, oznaczając plik PDF odpowiednią nazwą.


Odzież służbowa - 2007.11.28

Izba Skarbowa w Warszawie, 1401/PP-I/4210-3/07/ICh

Wydatki ponoszone przez pracodawcę na zapewnienie pracownikom odzieży służbowej stanowią uzyskania przychodów w dacie poniesienia.

Interpretacje VAT.pl obejmują tezy wybranych interpretacji urzędów, izb skarbowych, wyroków sądów oraz pisma Ministerstwa Finansów. Publikacje te nie stanowią porady podatkowej czy prawnej i są wyłącznie odzwierciedleniem stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia opisanych przez niego zdarzeń. Pełna treść wybranych interpretacji dostępna jest na stronach internetowych Ministerstwa Finansów.

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz