Zamknięcie roku

Księgi rachunkowe CIT

Zamknięcie roku w podatku CIT u podmiotów prowadzących pełne księgi rachunkowe

Na dzień 31 grudnia zamknięcie ksiąg rachunkowych nastąpi wyłącznie u tych podatników podatku dochodowego od osób prawnych, u których rok obrotowy jest równy z rokiem kalendarzowym lub u których rok obrotowy kończy się właśnie w tej dacie. Pozostali podatnicy w tej dacie nie zamykają ksiąg rachunkowych oraz nie składają deklaracji CIT-8. Czynności tych dokonują w terminie właściwym, po zakończeniu ich roku podatkowego (obrotowego) określonego statutem lub umową statuującą jednostkę.

Zamknięcie roku związane jest z obowiązkiem:

 • złożenia deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami w terminie 3 miesięcy od zakończenia roku podatkowego (z końcem marca u podatków u których rok obrotowy jest równy rokowi kalendarzowemu),
 • inwentaryzacją składników aktywów podmiotu,
 • wyceną zainwentaryzowanych składników majątku (aktywów i pasywów jednostki),
 • sporządzenia sprawozdania finansowego,
 • poddania sprawozdania badaniu biegłego rewidenta,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organy podmiotu,
 • sprawozdawczym względem Urzędu Skarbowego – przekazania zatwierdzonego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych– w terminie 10 dni od daty sporządzenia sprawozdania finansowego przez podmiot,
 • złożenia do KRS zatwierdzonego i zbadanego sprawozdania,
 • ogłoszenia sprawozdania,

Odrębnym obowiązkiem pozostaje zakończenie roku podatkowego dla celów podatku VAT, w tym dokonania rocznych korekt podatku.

 

 


Częstotliwość wyceny, metody inwentaryzacji

Inwentaryzacji dokonuje się w przypadku:

 • składników aktywów - z wyłączeniem aktywów pieniężnych, papierów wartościowych, produktów w toku produkcji oraz materiałów, towarów i produktów gotowych - rozpoczęto nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończono do 15 dnia następnego roku, ustalenie zaś stanu nastąpiło przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego drogą spisu z natury lub potwierdzenia salda - przychodów i rozchodów (zwiększeń i zmniejszeń), jakie nastąpiły między datą spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może być ustalony po dniu bilansowym;
 • zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo-wartościową - przeprowadzono raz w ciągu 2 lat;
 • nieruchomości zaliczonych do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych w budowie - przeprowadzono raz w ciągu 4 lat;
 • zapasów towarów i materiałów (opakowań) objętych ewidencją wartościową w punktach obrotu detalicznego jednostki - przeprowadzono raz w roku;
 • zapasów drewna w jednostkach prowadzących gospodarkę leśną - przeprowadzono raz w roku.

 

Wycena aktywów i pasywów

Metody wyceny aktywów i pasywów przewidują przepisy 28-35 ustawy o rachunkowości. Podmiot zobowiązany jest zachować szczególną uwagę przy wyborze metody wyceny składnika majątku, gdyż w zależności od rodzaju aktywów – metody wyceny różnią się od siebie. Podstawowymi metodami wyceny są:

 • cena nabycia,
 • cena rynkowa,
 • wartość przeszacowana (po aktualizacji wyceny),
 • cena wytworzenia,
 • wartość godziwa,
 • kwota wymagająca zapłaty,
 • skorygowana cena nabycia.


Sprawozdanie finansowe

Podstawowe sprawozdanie finansowe składa się z:

 • bilansu;
 • rachunku zysków i strat;
 • informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Dodatkowo część podmiotów zobowiązana jest sporządzić sprawozdanie z działalności.

Kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Sprawozdanie podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Przed zatwierdzeniem roczne sprawozdanie finansowe części jednostek podlega dodatkowo badaniu przez biegłego rewidenta.


Badanie sprawozdań finansowych

Celem badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z zastosowanymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki. Badaniu i ogłaszaniu podlegają przede wszystkim sprawozdania:

 • jednostek niewymienionych poniżej, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa z następujących warunków:
 • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
 • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
 • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro. • banków, zakładów ubezpieczeń oraz zakładów reasekuracji;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o obrocie papierami wartościowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych;
 • jednostek działających na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych;
 • spółek akcyjnych, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji;

Istnieją przypadki szczególne, w których obowiązek badania rozciąga się również na inne podmioty, szczególnie w związku z ich łączeniem i podziałem.

Opinię i raport z badania sprawozdania finansowego podpisuje kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie.

 

KRS i ogłoszenie

Jednostki, których sprawozdanie podlega zgłoszeniu do KRS nie mają obowiązku ogłaszania go w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Sąd rejestrowy, po przekazaniu mu sprawozdania, ogłasza jedynie wzmiankę nt. przekazania sprawozdania do KRS.

Kierownik jednostki składa we właściwym rejestrze sądowym roczne sprawozdanie finansowe, opinię biegłego rewidenta, jeżeli podlegało ono badaniu, odpis uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty, a gdy jest ono niezbędne także sprawozdanie z działalności - w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. W przypadku sprawozdania uproszczonego w miejsce opinii biegłego rewidenta, składa się do rejestru sądowego informację o rodzaju tej opinii wraz ze wskazaniem czy zawiera ona dodatkowe objaśnienia.

Szczegółowe zasady dotyczące składania dotyczą:

 • oddziału przedsiębiorcy zagranicznego,
 • oddziału, mających siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zakładu ubezpieczeń, zakładu reasekuracji, banku zagranicznego, instytucji kredytowej lub instytucji finansowej - w rozumieniu przepisów Prawa bankowego,
 • oddziału instytucji kredytowej lub finansowej, oddziału instytucji kredytowej lub finansowej mającej siedzibę w państwie spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jednostki, które nie są wpisane do KRS (np. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, spółki cywilne) ogłoszenia muszą dokonać nadal, z tym że dokonuje się go w Minitorze Sądowym i Gospodarczym, a nie jak dotychczas, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski B”, a w odniesieniu do spółdzielni - w „Monitorze Spółdzielczym”. Taki kierownik jednostki jest obowiązany złożyć do ogłoszenia wprowadzenie do sprawozdania finansowego stanowiące część informacji dodatkowej, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy, do ogłoszenia w ciągu 15 dni od dnia ich zatwierdzenia, wraz z opinią biegłego rewidenta oraz odpisem uchwały bądź postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i podziale zysku lub pokryciu straty.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 19-12-2011
 • data modyfikacji: 01-06-2015

 


Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz