Pomoc eksperta

Wyszukaj symbol

Klasyfikacja Środków Trwałych

+01PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA
+02PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
+05RYBY I INNE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA I RYBACTWA, USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM
+10WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY; TORF
+11ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDOBYWANIEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU, Z WYJĄTKIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ
+12RUDY URANU I TORU
+13RUDY METALI
+14PRODUKTY KOPALNE POZOSTAŁE
+15PRODUKTY SPOŻYWCZE I NAPOJE
+16WYROBY TYTONIOWE
+17WYROBY WŁÓKIENNICZE
+18ODZIEŻ; FUTRA
+19SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
+20DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
+21MASA CELULOZOWA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU, ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE
+22DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE
+23KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE
+24PRODUKTY CHEMICZNE
+25WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
+26WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
+27METALE
+28WYROBY METALOWE GOTOWE, OPRÓCZ MASZYN I URZĄDZEŃ
+29MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
+30MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY
+31MASZYNY ELEKTRYCZNE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I APARATY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
+32SPRZĘT I URZĄDZENIA RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE
+33APARATURA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI
+34POJAZDY MECHANICZNE, PRZYCZEPY I NACZEPY
+35SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY
+36MEBLE; PRODUKTY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
+37USŁUGI ODZYSKIWANIA MATERIAŁÓW Z ODPADÓW
+40ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA
+41WODA ZGROMADZONA W ZBIORNIKACH I WODA OCZYSZCZONA, USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY
+45ROBOTY BUDOWLANE
+50USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI; OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; USŁUGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
+51USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I KOMISOWEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLl
+52USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI;NAPRAWY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
+55USŁUGI HOTELI I RESTAURACJI
+60USŁUGI TRANSPORTU LĄDOWEGO I RUROCIĄGOWEGO
+61USŁUGI TRANSPORTU WODNEGO
+62USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO
+63USŁUGI POMOCNICZE NA RZECZ TRANSPORTU; USŁUGI AGENCJI TURYSTYCZNYCH
+64USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE
+65USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, Z WYJATKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH
+66USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
+67USŁUGI POMOCNICZE W STOSUNKU DO POŚREDNICTWA FINANSOWEGO
+70USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
+71USŁUGI WYNAJMU MASZYN I SPRZĘTU BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
+72USŁUGI INFORMATYCZNE
+73USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE
+74USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE
+75USŁUGI W ZAKRESIE: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
+80USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
+85USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
+90USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI ORAZ WYWOZU I ZAGOSPODAROWYWANIA ŚMIECI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
+91USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
+92USŁUGI ZWIĄZANE Z REKREACJĄ, KULTURĄ I SPORTEM
+93USŁUGI POZOSTAŁE
+95USŁUGI ŚWIADCZONE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
+99USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Definicja oraz zasady klasyfikowania z KŚT przydatne są przy ustaleniu, co tak naprawdę jest środkiem trwałym, co jest jego przynależnością, częścią składową, a jakie elementy stanowią odrębny, niezależny składnik majątku. Zasady te pomocne są również przy ustalaniu pojęć remontu, modernizacji, adaptacji, przebudowy i rozbudowy, wpływających na uznanie wydatku za niezależny od dotychczasowej inwestycji lub też podwyższających wartość początkową dotychczas wykorzystywanego środka trwałego.

Prowadzenie firmy może być proste?
Postaw na program, który dostosujesz do siebie
Stwórz swój własny zestaw modułów

Przetestuj >>>


Komentarze

Autor: KAMA (18-07-2014 12:12:36)
Temat: GRUPA I STAWKA
JAKA STAWKA AMORTYZACJI DLA PKWiU 29.32.20-53.10
Autor: beata (22-05-2014 13:02:26)
Temat: stawka amortyzacji
Jaka stawka amortyzacji dla PKWiU 29.24.30.-50
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj