Pomoc eksperta

Wyszukaj symbol

Klasyfikacja Środków Trwałych

+01PRODUKTY ROLNICTWA, ŁOWIECTWA
+02PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ I USŁUGI ZWIĄZANE Z LEŚNICTWEM
+05RYBY I INNE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA I RYBACTWA, USŁUGI ZWIĄZANE Z RYBOŁÓWSTWEM I RYBACTWEM
+10WĘGIEL KAMIENNY I BRUNATNY; TORF
+11ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY; USŁUGI ZWIĄZANE Z WYDOBYWANIEM ROPY NAFTOWEJ I GAZU, Z WYJĄTKIEM POSZUKIWAŃ ZŁÓŻ
+12RUDY URANU I TORU
+13RUDY METALI
+14PRODUKTY KOPALNE POZOSTAŁE
+15PRODUKTY SPOŻYWCZE I NAPOJE
+16WYROBY TYTONIOWE
+17WYROBY WŁÓKIENNICZE
+18ODZIEŻ; FUTRA
+19SKÓRY WYPRAWIONE I WYROBY ZE SKÓR WYPRAWIONYCH
+20DREWNO I WYROBY Z DREWNA ORAZ Z KORKA (OPRÓCZ MEBLI), ARTYKUŁY ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA
+21MASA CELULOZOWA, PAPIER I WYROBY Z PAPIERU, ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE
+22DRUKI I ZAPISANE NOŚNIKI INFORMACJI; USŁUGI POLIGRAFICZNE
+23KOKS, PRODUKTY RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ I PALIWO JĄDROWE
+24PRODUKTY CHEMICZNE
+25WYROBY Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH
+26WYROBY Z POZOSTAŁYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH
+27METALE
+28WYROBY METALOWE GOTOWE, OPRÓCZ MASZYN I URZĄDZEŃ
+29MASZYNY I URZĄDZENIA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
+30MASZYNY BIUROWE I KOMPUTERY
+31MASZYNY ELEKTRYCZNE, URZĄDZENIA TECHNICZNE I APARATY, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
+32SPRZĘT I URZĄDZENIA RADIOWE, TELEWIZYJNE I TELEKOMUNIKACYJNE
+33APARATURA ORAZ INSTRUMENTY MEDYCZNE, PRECYZYJNE I OPTYCZNE, ZEGARY I ZEGARKI
+34POJAZDY MECHANICZNE, PRZYCZEPY I NACZEPY
+35SPRZĘT TRANSPORTOWY POZOSTAŁY
+36MEBLE; PRODUKTY POZOSTAŁE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
+37USŁUGI ODZYSKIWANIA MATERIAŁÓW Z ODPADÓW
+40ENERGIA ELEKTRYCZNA, GAZ, PARA WODNA I GORĄCA WODA
+41WODA ZGROMADZONA W ZBIORNIKACH I WODA OCZYSZCZONA, USŁUGI W ZAKRESIE ROZPROWADZANIA WODY
+45ROBOTY BUDOWLANE
+50USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU POJAZDAMI MECHANICZNYMI; OBSŁUGA I NAPRAWY POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI; USŁUGI W ZAKRESIE SPRZEDAŻY DETALICZNEJ PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
+51USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU HURTOWEGO I KOMISOWEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLl
+52USŁUGI W ZAKRESIE HANDLU DETALICZNEGO, Z WYJĄTKIEM POJAZDÓW MECHANICZNYCH I MOTOCYKLI;NAPRAWY ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
+55USŁUGI HOTELI I RESTAURACJI
+60USŁUGI TRANSPORTU LĄDOWEGO I RUROCIĄGOWEGO
+61USŁUGI TRANSPORTU WODNEGO
+62USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO
+63USŁUGI POMOCNICZE NA RZECZ TRANSPORTU; USŁUGI AGENCJI TURYSTYCZNYCH
+64USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE
+65USŁUGI POŚREDNICTWA FINANSOWEGO, Z WYJATKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH
+66USŁUGI UBEZPIECZENIOWE ORAZ FUNDUSZÓW EMERYTALNO-RENTOWYCH, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
+67USŁUGI POMOCNICZE W STOSUNKU DO POŚREDNICTWA FINANSOWEGO
+70USŁUGI ZWIĄZANE Z NIERUCHOMOŚCIAMI
+71USŁUGI WYNAJMU MASZYN I SPRZĘTU BEZ OBSŁUGI OPERATORSKIEJ ORAZ WYPOŻYCZANIA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
+72USŁUGI INFORMATYCZNE
+73USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE
+74USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁE
+75USŁUGI W ZAKRESIE: ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, OBRONY NARODOWEJ, GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ
+80USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI
+85USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
+90USŁUGI W ZAKRESIE GOSPODARKI ŚCIEKAMI ORAZ WYWOZU I ZAGOSPODAROWYWANIA ŚMIECI, USŁUGI SANITARNE I POKREWNE
+91USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE CZŁONKOWSKIE, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANE
+92USŁUGI ZWIĄZANE Z REKREACJĄ, KULTURĄ I SPORTEM
+93USŁUGI POZOSTAŁE
+95USŁUGI ŚWIADCZONE W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH
+99USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE

Definicja oraz zasady klasyfikowania z KŚT przydatne są przy ustaleniu, co tak naprawdę jest środkiem trwałym, co jest jego przynależnością, częścią składową, a jakie elementy stanowią odrębny, niezależny składnik majątku. Zasady te pomocne są również przy ustalaniu pojęć remontu, modernizacji, adaptacji, przebudowy i rozbudowy, wpływających na uznanie wydatku za niezależny od dotychczasowej inwestycji lub też podwyższających wartość początkową dotychczas wykorzystywanego środka trwałego.

   

Rozwijaj firmę z Finetto.
Zespół ekspertów asystuje Ci wtedy, kiedy tego potrzebujesz.
Kadry, płace, prawo, finanse, ubezpieczenia, kurier, magazyn,
opieka zdrowotna, aplikacja on-line ...
Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

 


Komentarze

Autor: GABI (21-04-2015 10:21:30)
Temat: GRUPA I STAWKA AMORTYZACYJNA
JAKA GRUPA I STAWKA AMORTYZACYJNA DLA PKWiU 33.10.15-65.24
Autor: KAMA (18-07-2014 12:12:36)
Temat: GRUPA I STAWKA
JAKA STAWKA AMORTYZACJI DLA PKWiU 29.32.20-53.10
Autor: beata (22-05-2014 13:02:26)
Temat: stawka amortyzacji
Jaka stawka amortyzacji dla PKWiU 29.24.30.-50
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz
Drukuj